NKÚ v médiách

Karol Mitrík: NKÚ a ZMOS sú odsúdení na spoluprácu - Obecné noviny

Zdroj: Obecné noviny (Číslo: 7/2020,8/2020, Ročník: 30), Strana: 6, 7, 8, 9; 18. február 2020

náhľad článku - Obecné noviny

Jedným z bodov februárového rokovania Rady ZMOS bol aj návrh spolupráce Najvyššieho kontrolného úradu SR so Združením miest a obcí Slovenska, ktorý predstavil predseda NKÚ SR Karol Mitrík. Prinášame podstatnú časť jeho príhovoru členom Rady ZMOS i následnej diskusie o problémoch, s ktorými sa naše mestá a obce boria v praxi.

Veľmi rád som prijal pozvanie na zasadnutie Rady ZMOS už aj preto, že aj ja som pôsobil v samospráve a na toto obdobie rád spomínam. Z pohľadu mojej profesnej kariéry musím konštatovať, že 12 rokov pôsobenia v samospráve hodnotím ako najproduktívnejšiu časť môjho života aj v súvislosti s nadobudnutím životných skúseností pri správe vecí verejných. Kto prejde takouto školou, ten sa ani v iných inštitúciách týkajúcich sa správy štátu nestratí. Ešte neuplynulo veľa času od začiatku nového roku, a preto mi dovoľte, aby som vám zaželal veľa zdravia, osobných i pracovných úspechov vo vašej neľahkej a nie vždy docenenej práci.

Žijeme v období neustálych zmien, nových výziev i problémov, vyplývajúcich z vývoja doma i vo svete, z klimatických i ďalších zmien, ktoré sa nás týkajú.

Po celé roky sa kontrolná činnosť nášho úradu sústreďovala predovšetkým na kontrolu hospodárenia subjektov štátnej správy a samosprávy, ktorá spočívala v kontrole dodržiavania zákonov, nariadení, predpisov a následne aj odporúčaní na odstránenie zistených nedostatkov. V danom čase takáto kontrola mala význam, v súčasnosti však takýto prístup už nestačí.

Nová stratégia práce NKÚ

Aby Najvyšší kontrolný úrad potvrdzoval svoje poslanie byť akceptovanou autoritou v oblasti verejných zdrojov doma i v zahraničí, musí meniť zameranie kontrolnej činnosti a prístupy ku kontrole. V minulom roku sme prijali novú stratégiu rozvoja práce úradu, ktorá vyjadruje snahu zamerať našu kontrolnú činnosť na významné problémy a riziká využívania vlastných a európskych zdrojov v našej krajine. Kontrolu preto zameriavame a ešte vo väčšom rozsahu budeme zameriavať na pôsobenie verejných politík na celoštátnej i regionálnej úrovni, na spôsoby stanovenia a dosahovania cieľov týchto politík - ich zdrojové zabezpečenie, riadenie a hodnotenie výsledkov a vplyvov.

Za dôležitú oblasť kontroly považujeme aj plnenie medzinárodných záväzkov. Jasné a zrozumiteľné závery kontrol majú poskytnúť tvorcom politík odpoveď na to, či a ako sa tieto ciele napĺňajú a ak nie, tak v čom sú príčiny ich neplnenia. Iba takto zameraná kontrolná činnosť môže byť dôležitou súčasťou riadenia štátu, čo je hlavným poslaním Najvyššieho kontrolného úradu.

Výsledky majú slúžiť tým, čo rozhodujú

To, že náš úrad sa snaží napĺňať svoje poslanie novým obsahom, je zrejmé aj zo zamerania kontrol v uplynulom roku. Častejšie než kedykoľvek predtým nastavujeme zrkadlo vláde i parlamentu. Zrkadlo, v ktorom sa zreteľne ukazuje, ako nehospodárne a neefektívne sa využívajú verejné zdroje, ako sa plnia ciele jednotlivých verejných politík, ako nesystémovo sa pristupuje k riešeniu problémov a ako sa zodpovednosť štátu prenáša na samosprávu často bez finančného krytia a podobne.

Je zrejmé, že zodpovedné orgány štátu neradi počúvajú výsledky takýchto kontrol, ale čo je ešte horšie, získané poznatky z kontroly im neslúžia ani ako podklad na skutočné systémové či legislatívne zmeny.

Považovali by sme za veľmi zlé, keby aj naďalej výsledky našich kontrol slúžili len, ľudovo povedané, ulici a možno médiám a novinárom, a nie tým, ktorí o nich rozhodujú a majú ich využívať na zlepšenie situácie. Smutným príkladom sú výsledky kontroly efektívnosti výberu mýta. Už v minulosti náš úrad, ale aj Európska komisia poukazovali na problémy tohto systému. Keby sa tieto problémy včas riešili, tak dnešná situácia by bola úplne iná a plne v rukách štátu. Veríme, že aj tento prípad bude poučením a výsledky našej kontrolnej činnosti sa budú akceptovať nielen formálne, ale naozaj prispejú k zlepšovaniu života v našom štáte.

Pomôcť k tomu môže aj novela zákona, ktorá od tohto roku NKÚ SR umožňuje, aby výsledky jednotlivých kontrol predkladal do Národnej rady SR. Naše kontrolné zistenia majú byť prerokované v parlamente za účasti príslušných ministrov či predstaviteľov štátnych inštitúcií. Poslanci budú vecne informovaní o systémových nedostatkoch a rizikách realizácie verejných politík. Parlament tak bude môcť vecne vykonávať kontrolu nad výkonnou mocou a zároveň účinnejšie meniť platnú legislatívu, zaviazať vládu k potrebným zmenám či korekciám verejných politík.

Pravdou je, že aj doteraz sme odovzdávali správy príslušným výborom NR SR. Tie ich však zaradili do bodu rôzne a vzali našu správu na vedomie bez toho, aby sa podstatou výsledkov kontroly niekto zaoberal.

Vážnym problémom je vodárenstvo

Takýmto spôsobom sa do parlamentu dostali aj problémy z oblasti samosprávy. Dokončili sme kontrolu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti. Vodu, ako národné bohatstvo, máme zakotvenú aj v Ústave SR. Na príklade tejto kontroly chceme poukázať na riziká, ktoré má súčasná podoba legislatívy upravujúca pôsobenie vodárenských spoločností. Súčasná legislatíva umožňuje privatizáciu týchto spoločností, a to so všetkými dôsledkami a dopadmi na občanov.

Privatizácia systému zásobovania vodou v Európe i vo svete spôsobila nové problémy a mnohé krajiny sa vracajú k formám, v ktorých mestá a obce majú plné kompetencie v danej oblasti. Príkladom môže byť Česká republika, kde sa odštátnenie vodárenských spoločností uskutočnilo podobným spôsobom ako u nás. V súčasnosti sa však väčšina zmlúv s domácimi i zahraničnými prevádzkovateľmi ruší a vytvára sa úplne nová štruktúra poskytovateľov tejto služby. Česká republika vyčlenila značnú sumu na odkúpenie podielov od súkromných prevádzkovateľov vodárenských spoločností. Ako príklad uvediem, že Podtatranská vodárenská spoločnosť má svoje korene vo Francúzsku, ale napríklad samotné Francúzsko v plnej miere zoštátňuje rating, dodávky a správu vodárenských spoločností.

Problematika prenesených kompetencií

Verím, že zaujímavá diskusia v Národnej rade SR bude aj o prenesených kompetenciách štátu v oblasti zdravotníctva a školstva. Kontrola, ktorú dokončujeme, poukazuje na to, že v rámci prenesených kompetencií je množstvo neriešených problémov. Kompetencie sú často prenášané bez potrebných zdrojov, bez jasnej a jednoznačnej legislatívy.

Len krátky príklad z kontroly, ktorú sme práve ukončili. Keď sme kontrolovali prenesené kompetencie v oblasti zdravotníctva a školstva, tak to, čo majú samosprávy v zákone určené, to v praxi aj uskutočňujú. Ale samotný význam prenesenej kompetencie spočíva v tom, že je prenesená. A to, že je prenesená znamená, že aj naďalej za ňu zodpovedá štát. V praxi to znamená, že by mal robiť minimálne monitoring výkonu týchto kompetencií. Skutočnosť je však taká, že na ministerstve zdravotníctva neexistuje o tom žiadna stopa a na ministerstve školstva len veľmi malá. Základné školstvo a predškolská výchova je dôležitou súčasťou verejnej politiky. Zodpovedné ministerstvo by ho malo dôsledne monitorovať a v prípade potreby robiť korekčné opatrenia v záujme toho, aby výkon kompetencie bol plnohodnotný.

Chceme byť partnerom samosprávy

Už roky výsledky našich kontrol poukazujú na potrebu dokončenia reformy v oblasti samosprávy. A netýka sa to len problémov malých obcí a ich možností plnenia zákonných povinností voči občanom. Naša analytická správa o samospráve Bratislavy poukazuje na celý rad problémov. Bratislava je rozdelená na sedemnásť mestských častí, ktoré sú rozdielne v podmienkach hospodárenia a poskytovania služieb svojim obyvateľom. Zistili sme päť zásadných problémov, ktoré je potrebné riešiť v čo najkratšom čase.

Dôležitým strategickým cieľom NKÚ SR je, aby sme pre kontrolované subjekty boli partnerom, aby výsledky našich kontrol riešili nielen ako individuálny nedostatok a problém, ale aby poznatky z nich slúžili všetkým, ktorých sa podobná otázka týka. Ako príklad môžem uviesť výsledok kontroly verejného osvetlenia. Na základe nej sme vypracovali postup, ktorého dodržaním sa dá vyhnúť všetkým problémom v oblasti verejného osvetlenia a poskytli sme ho všetkým potenciálnym záujemcom o modernizáciu verejného osvetlenia.

V úvode som povedal, že našim cieľom je venovať sa predovšetkým rôznym stránkam verejných politík a ich plneniu. Keďže realizátorom verejných politík sú veľmi často mestá a obce, aj v tomto roku sa moji kolegovia - kontrolóri - stretnú s mnohými z vás. Naše kontroly sa zamerajú na problematiku komunitných centier, opatrovateľských služieb, rozširovanie kapacít materských škôl, na skládky odpadu a v rámci zákona boja proti byrokracii uplatňovanie princípu „jedenkrát a dosť".

Nedávno som sa zúčastnil na inštruktáži, na ktorej sa kontrolóri pripravujú na kontrolu. Kolega, ktorý vedie kontrolný tím poznamenal, že pozná dva najkomplikovanejšie zákony, ktoré spôsobujú mnohým problémy. Prvým je zákon o verejnom obstarávaní a tým druhým zákon o boji proti byrokracii, ktorý hovorí o všetkom možnom i nemožnom. Doslova „môžeš, nemusíš, chceš, nechceš"... Zákon nie je jednoznačný, neurčuje jednoznačne čo sú povinnosti, čo sú možnosti a čo nie je a čo nie je povinnosť. Plnenie tohto zákona je potom v praxi mimoriadne problematické.

Kontrolovať budeme efektívnosť a mieru zosúladenia povinností orgánov samosprávy pri výkone verejnej moci a účinnosť a mieru dosahovania výsledkov pri realizácii týchto zákonov. Budeme sa zaujímať aj o hospodárenie úradov vyšších územných celkov i o to, aká je celková situácia v rámci zadĺženia samospráv. Okrem toho, keďže denne dostávame podnety na výkon kontrol v štátnej správe i samospráve, je možné, že predmetom našej kontroly sa stane aj niektorý z týchto podnetov.

NKÚ čaká medzinárodný audit

Naším prvotným cieľom je však kontrola verejných politík a v štruktúre kontrol efektívnosť a účinnosť vynaložených verejných zdrojov. Hodnotiť tieto dva parametre si vyžaduje, aby naši kontrolóri mali prístup k novým odborným vedomostiam a zručnostiam. Výraznú pomoc v tomto smere pre nás znamená spolupráca s odborníkmi zo švédskeho najvyššieho kontrolného úradu, ktorí sú lídrami v tejto oblasti.

Švédski experti sa zúčastnia na týchto kontrolách a verím, že tieto kontroly prinesú zaujímavé výsledky. Kontrolovať budeme skládkovanie odpadu, oblasť monitorovania zdravotne nezávadnej pitnej vody, posudzovať stav regionálnych mostných stavieb i úroveň komunitných centier.

A to, na akej úrovni je naša snaha vykonávať kontroly zamerané na najväčšie problémy a riziká využívania verejných zdrojov na plnenie cieľov verejných politík, nám ukáže nezávislé medzinárodné hodnotenie - irídium. Podobne, ako samosprávy, ktoré majú vypracovaný systém vnútornej kontroly, ani NKÚ nemôže fungovať bez vnútornej kontroly. Máme síce vlastný vnútorný systém kontroly, ale dôležitý pre nás je aj medzinárodný audit.

Na tomto audite sa budú podieľať experti z piatich krajín. Na ich čele bude americký expert a zúčastnia sa na ňom odborníci z Fínska, Švédska, Maďarska a Poľska. Ich odborné stanoviská sa zamerajú na tri kľúčové oblasti, a to plánovanie, skladbu kontrolnej činnosti, otvorenosť úradu a komunikáciu.

Takto, v krátkosti, som vás informoval o zámeroch Najvyššieho kontrolného úradu. SR v najbližšom období. V tejto súvislosti by som ešte chcel podotknúť, že Najvyšší kontrolný úrad a samospráva sú odsúdení na spoluprácu. Naša kontrola nemá byť pre kontrolované subjekty strašiakom ani nutným zlom, ale nástrojom na zlepšovanie sa.

K tomu, aby sme sa trafili do čierneho, teda do problémov, ktoré trápia samosprávu, potrebujeme čo najčastejšie spolu hovoriť, komunikovať tak na miestnej, regionálnej, ako i celoštátnej úrovni. Len na základe takejto obojstrannej komunikácie dokážeme potom predkladať svoje zistenia vláde a parlamentu.

Som rád, že ste ma pozvali, že sme sa tu - na Rade ZMOS - stretli a verím, že aj toto stretnutie je priestorom pre nás i pre vás ako inšpirácia na ďalšiu vzájomnú spoluprácu. Ešte raz ďakujem za pozvanie a želám vášmu rokovaniu úspešný priebeh.