Aktuality

Informačný systém slúžiaci pre výber cla musí byť prepojený s inými štátnymi systémami

Bratislava 2. júna 2020 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ SR) pozitívne hodnotí nastavenie systému finančnej správy SR,  vďaka ktorému Slovensko včas a riadne zabezpečuje národné odvody do rozpočtu Európskej únie. Kontrolóri pri preverení uplatňovania antidumpingového a vyrovnávacieho cla na Finančnom riaditeľstve SR však identifikovali aj nedostatky v colnej evidencii či vo vnútornej kontrole. Nedostatky zistili tiež pri informačnom systéme, ktorý nie je prepojený so systémom licencií ministerstva hospodárstva.

V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 dosiahla suma vymeraného antidumpingového a vyrovnávacieho cla viac ako šesť miliónov eur. Z toho Finančné riaditeľstvo SR odviedlo podľa platných pravidiel 80 percent do rozpočtu EÚ, čo predstavuje viac ako 4,8 mil. eur. Zvyšných 20 percent, teda približne 1,2 mil. eur, ostalo príjmom štátneho rozpočtu SR.

Antidumpingové clo je odvetné opatrenie na ochranu domáceho trhu proti neobvykle nízkym cenám výrobkov dovážaných do Európskej únie. Jeho cieľom je zvýšiť ceny dovážaného tovaru na, resp. nad úroveň cien domácich výrobcov. Vyrovnávacie clo má za úlohu napríklad kompenzovať dotáciu, ktorú výrobca získal od štátu, z ktorého sa tovar vyváža, čím je neprimerane zvýhodnený a mohol by spôsobiť ujmu trhu únie. Takéto clá sú uplatňované napr. na elektrobicykle, kuchynský a stolový riad vyrobený z keramiky, porcelánu či kameniny (pozri prílohu).

 

SLOVENSKO ODVÁDZA DO ROZPOČTU EÚ VYBRANÉ CLO NAČAS

Kontrola NKÚ SR na dvoch colných úradoch v Bratislave a v Trnave upozornila na ich nečinnosť pri vymáhaní colného dlhu, ktorý bol v jednom prípade zaplatený až tri mesiace po lehote splatnosti a druhý až po štyroch mesiacoch. Vo viacerých prípadoch tak neboli colné dlhy uhradené ani v lehote dokedy mali byť odvedené do rozpočtu únie. Aj vzhľadom na takéto prípady využíva finančná správa na odvod vybraného cla do rozpočtu únie vlastný mimorozpočtový bežný účet vedený v Štátnej pokladnici. Na tento účet prichádzajú prostriedky z vymeraného cla všetkých colných vyhlásení. Národná autorita pre oblasť externej kontroly považuje takto nastavený systém za efektívnu ochranu pred sankciami zo strany EÚ za oneskorený odvod únii.

Kontrolóri odhalili aj rozpor v údajoch medzi sadzobným zatriedením tovaru v colnom vyhlásení a vydanými dovoznými licenciami, čo potvrdzuje nevyhnutnosť prepojenia informačných systémov Finančného riaditeľstva SR a Ministerstva hospodárstva SR, ktoré vydáva dovozné licencie. Prispelo by to k odstráneniu podobných chýb, ale najmä k zlepšeniu prehľadu o pohybe tovaru z tretích krajín v reálnom čase.

Antidumpingové clá - infografika

ZLYHÁVA VNÚTORNÁ KONTROLA

Vnútorná kontrola finančnej správy nedokázala podľa národných kontrolórov odhaliť viaceré nedostatky, napríklad systémové chyby v informačnom systéme, či už spomínaný nesúlad pri deklarovaní tovaru v colnom vyhlásení a dovozných licenciách. V kontrolovanom období rokov 2016 až 2018 nemalo Finančné riaditeľstvo SR v pláne kontrolnej činnosti zaradenú ani jednu kontrolu antidumpingového a vyrovnávacieho cla. A to napriek tomu, že nesprávne uplatňovanie odvodu z antidumpingového a vyrovnávacieho cla do rozpočtu EÚ by mohlo mať negatívny dopad na štátny rozpočet SR v prípade sankcií alebo možného úroku z omeškania. Viaceré kontroly NKÚ SR v predchádzajúcich rokoch opakovane poukázali na zlyhania či nedostatočnú účinnosť vnútornej kontroly finančnej správy, ktorá by mala takéto nedostatky včas odhaliť a zabezpečiť rýchlu nápravu.

Antidumpingové clá - infografika 2

 

Príloha

Príklady preclených tovarov:

 • fotovoltické články (solárne panely)
 • elektrobicykle
 • elektrokolobežky
 • horské bicykle
 • nové pneumatiky z kaučuku
 • výrobky z porcelánu
 • kuchynský a stolový riad vyrobený z keramiky
 • kameninové výrobky
 • výrobky zo železa
 • oceľové rúry
 • nízkozdvižné paletové vozíky
 • hydraulický systém
 • neglazúrovaná dlažba
 • pstruh dúhový

Graf - výška vymeraného antidumpingového cla

Záverečná správa z kontroly Uplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (pdf, 843 kB)

None

Zdielať: