Aktuality

Elektronické služby samosprávy sú pre občanov prínosom, systém však musí byť udržateľný

Bratislava, 22. marca 2019 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) preveril nastavenie poskytovania elektronických služieb občanom prostredníctvom miestnej samosprávy. Samosprávny informačný systém poskytuje verejnosti 138 služieb, pričom do systému môžu byť zapojené obce a mestá do dvadsaťtisíc obyvateľov, s výnimkou samospráv v bratislavskom kraji. K záveru roku 2018 bolo do projektu Dátového centra obcí a miest (DCOM) aktívne zapojených 1511 samospráv, pričom v súčasnosti sa realizuje II. etapa projektu financovaného z európskej finančnej pomoci vo výške 31 mil. eur. Týmto krokom bude zabezpečené plošné rozšírenie IS DCOM a jeho migrácie do vládneho cloudu. Kontrolný úrad považuje tento krok za kľúčový pri napĺňaní národnej stratégie informatizácie verejnej správy a v tejto súvislosti upozorňuje na skutočnosť, že vláda SR bude musieť odpovedať na výzvu súvisiacu napríklad s povinnosťou samospráv zapojiť sa do tohto projektu. Úspešnosť výkonu verejnej moci elektronicky, nielen vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, ale aj miestnej, regionálnej samosprávy, ide totiž ruka v ruke s aktívnym zapojením všetkých dotknutých strán.  

Stratégia informatizácie verejnej správy bola schválená vládou SR v roku 2008. Stratégia zabezpečila vytvorenie centrálneho modelu spoločnej platformy pre obce a mestá na výkon originálnych kompetencií miestnej samosprávy. Tento krok považuje národná autorita pre oblasť externej kontroly za správny a efektívny. Riešením špecifickej situácie na úrovni miestnej samosprávy bolo poverené záujmové združenie DEUS, ktoré realizuje Informačný systém dátového centra obcí a miest (IS DCOM). Kontrolóri v tejto súvislosti upozorňujú rezort financií, ktorý je spoločne so ZMOS zakladajúcim členov združenia, že takáto právna forma je neštandardná a mala by byť prehodnotená. Kontrolný úrad formuloval odporúčanie ministerstvu aj preto, že do projektu smerujú významné európske, verejné zdroje a udržateľnosť DCOM-u ide ruka v ruke s jeho finančnou udržateľnosťou či koordinovanosťou jednotného prístupu k informatizácii spoločnosti, realizácii kľúčovej myšlienky „jeden krát a dosť“.

Združenie DEUS je kľúčovým subjektom, ktorý zodpovedá za realizáciu a implementáciu informačného projektu pre miestnu samosprávu. V rámci neho bolo financované dátové centrum IS DCOM v objeme 29,3 mil. eur a časť plošného rozšírenia pre obce a mestá v sume 16,6 mil. eur. Projekt DCOM ponúka 138 elektronických služieb pre občanov a podnikateľov obcí využívajúcich tento informačný systém 365 dní v roku a 24 hodín denne.  Prevádzka systému je zabezpečovaná na základe servisnej zmluvy konzorciom dodávateľov, pričom paušálne výdavky na jeho prevádzku boli v roku 2016 na úrovni 2,95 mil. eur a v nasledujúcom roku dosiahli 2,73 mil. eur. Jedným z cieľov budovania „bezbariérového“ e-Governmentu je lepšie, lacnejšie a efektívnejšie poskytovanie služieb štátnej, verejnej správy širokej verejnosti bez ohľadu na geografickú polohu. Pre zabezpečenie tohto cieľa bol združením spracovaný projekt „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa“ a pre jeho realizáciu boli získané európske zdroje v objeme 31 mil. eur.

Úrad v rámci kontrolnej akcie nezistil vážnejšie nedostatky pri vynakladaní finančných prostriedkov na realizáciu prvej etapy projektu, problémy však boli identifikované vo výkone finančnej kontroly a tiež v oblasti vedenia účtovníctva či pri inventarizácii majetku. Z hľadiska účelného a efektívneho vynaloženia verejných zdrojov na budovanie a následnú prevádzku IS DCOM odporúča NKÚ SR zvážiť povinné pripojenie všetkých samospráv do uvedeného projektu. Dosahovaniu efektívnosti informačného systému neprospieva ani absencia pripojenia miest a obcí z Bratislavského samosprávneho kraja. Dôvodom je vylúčenie bratislavského kraja z možnosti čerpania európskych fondov EÚ, pričom riešením môže byť podľa kontrolórov financovanie zapojenia bratislavských samospráv prostredníctvom štátneho rozpočtu.

 

Tabuľka 1: Výdavky Združenia DEUS za obdobie rokov 2011 až 2017 (v eurách)

rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

prevádzka DEUS

84 362

238 225

190 099

182 364

330 387

634 917

795 550

implementácia projektu DCOM

34 020

75 425

2 098 755

21 577 499

25 649 572

0

0

prevádzka IS DCOM

0

0

0

0

0

2 950 099

4 667 936

iné (DCOM+)

0

0

0

0

0

21 120

0

SPOLU

118 382

313 650

2 288 854

21 759 863

25 979  959

3 606 136

5 463 486

 

 

Podrobné výsledky z kontroly Informačný systém dátového centra obcí (pdf, 399kB)

Zdielať: