Tlačové správy 2019

Elektronické služby katastra nehnuteľností sú ukážkovým príkladom zlého riadenia kľúčového IT projektu

Bratislava, 17. decembra 2019 – Elektronické služby katastra nehnuteľností na právne použitie (ESKN), vďaka ktorým mali ľudia už niekoľko rokov riešiť rôznorodé situácie s nehnuteľnosťami z pohodlia svojho domova či kancelárie, sú ukážkou zle riadeného kľúčového národného projektu v oblasti informatizácie spoločnosti. Národná autorita pre oblasť externej kontroly to konštatuje po vykonaní prierezovej kontroly zameranej na riadenie projektu v podmienkach Úradu geodézie, kartografie a katastra SR (UGKK).

Infografika 1 Elektronické služby katastra nehnuteľností

Jeden z desiatich finančne najnáročnejších IT projektov Slovenska, v hodnote približne 33 miliónov eur nie je dodnes ukončený a ani dofinancovaný. Využitie finančných prostriedkov z eurofondov a zo štátneho rozpočtu považujú národní kontrolóri za nehospodárne a neefektívne. Najvyšší kontrolný úrad  SR poukazuje na vážne zlyhania v riadení projektu, ktoré vyústili k jeho sedemročnému meškaniu. Kľúčový národný projekt pritom nemá záložné riešenie na poskytovanie štátom garantovaných základných služieb obyvateľom. Okrem viacnásobného porušenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) bolo kontrolným úradom preukázané aj poskytovanie nepravdivých informácií o stave realizácie projektu zo strany zodpovedných národných inštitúcií.

 

PROJEKT ESKN – HARMONOGRAM A FUNKČNOSŤ

Druhý z dvoch projektov katastra, ktoré UGKK financoval ešte z Operačného programu Informatizácia Spoločnosti v programovom období 2007 – 2013, ESKN  do konca novembra 2019 nespĺňal záväzné požiadavky jednoznačne stanovené v projekte a v zmluve o NFP. Projekt sa začal realizovať v roku 2009 s plánovaným nasadením všetkých služieb v roku 2012. Hlavným cieľom ESKN bolo zaviesť 45 elektronických služieb použiteľných na právne úkony či možnosť podania a vyžiadania výstupov z ktorejkoľvek správy katastra na Slovensku.

Projekt ESKN posúvaním dôležitých míľnikov deviatimi dodatkami k zmluve a jednou žiadosťou o zmenu dosiahol 7 ročné oneskorenie realizácie a ani v novembri tohto roku nebol ukončený. Kontrolóri NKÚ SR konštatujú porušenie zmluvy o NFP a tiež poskytovanie nepravdivých informácií o stave realizácie projektu európskym inštitúciám zo strany kompetentných slovenských orgánov. Slovenský Riadiaci orgán vo svojom stanovisku Bruselu totiž uviedol: “Máme za to, že stanovené ciele boli naplnené, ukazovatele projektu sa naplnili a projekt je fungujúci“, t. j. hotový a v riadnej prevádzke. Doposiaľ však nebola schválená Záverečná monitorovacia správa a aj závery kontroly na mieste vykonané v prvom štvrťroku tohto roka zo strany sprostredkovateľského orgánu (Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, pôvodne Ministerstvo financií SR), poukázali na viaceré nedostatky a upozornili na nedostupnosť služieb v produkčnej prevádzke. NKÚ SR pri preverení nasadenia projektu do produkčnej t. j. ostrej prevádzky (zmluva o NFP nepozná overovaciu prevádzku) zistil, že systém funguje na 8 katastrálnych odboroch Okresných úradov a na zvyšných 64 odboroch je nutné použiť pre aktívnu komunikáciu s Úradom náhradné riešenie cez portál slovensko.sk tzv. všeobecné podanie.

Infografika 2

FINANCOVANIE A UDRŽATEĽNOSŤ

Schválené financovanie projektu definovalo 75% krytie finančných prostriedkov z fondov EÚ (cca. 21 mil. eur), 13% nákladov mal priamo znášať štátny rozpočet a zvyšok malo byť poskytnutých z PRO RATA. Dnes je známe, že až 52 % nákladov (17,073 mil. eur) bolo prefinancovaných priamo zo štátneho rozpočtu. Od roku 2009 bolo na projekt vrátane uplatnenia sankcie, pokút a penále vynaložených 32,816  mil. eur, pričom čiastka z EÚ predstavuje len 15,742 mil. eur. Ku koncu novembra 2019 ostáva nevyčerpaných 5,421 mil. eur. Vývoj financovania  a harmonogramu projektu sumarizuje tabuľka č. 1. Z finančného  hľadiska bolo doposiaľ vyčerpaných  83% zdrojov. NKÚ SR jednoznačne potvrdil, že projekt nie je ukončený a neprešiel do fázy udržateľnosti podľa pravidiel definovaných v zmluve o NFP.

Kontrolóri identifikovali v projekte ESKN viaceré porušenia finančnej disciplíny, porušenia zákona o rozpočtových pravidlách a tiež poukázali na možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. Aj preto bude protokol o výsledku kontroly, po oficiálnom ukončení kontrolnej akcie, odstúpený orgánom činným v trestnom konaní.

 

RIADENIE PROJEKTU

Väčšina kľúčových pozícií riadenia projektu bola pokrytá  rámcovou zmluvou so spoločnosťou KPMG Slovensko. Projekt bol manažovaný využívaním tzv. eskalačnej matice, ktorá začleňovala všetky strany zapojené do riadenia. Ich komunikácia však podľa kontrolórov NKÚ nebola dostatočná, a to napriek 100 stretnutiam tohto tímu a bola poznačená vysokou fluktuáciou. Počas doterajšej realizácie projektu bolo vykonaných 47 personálnych zmien na významných pozíciách v rámci riadiaceho tímu. Zmluvy s externými spoločnosťami pre oblasť vzdelávania, oblasť riadenia a podpory projektu, či poradenstva nemali dostatočne definovaný predmet plnenia, služby či aktivity a odchýlky v projekte presiahli úroveň tolerancie. Z pohľadu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy je možné tieto zmluvy považovať za  porušenie povinnosti zachovávať hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť použitia verejných prostriedkov. Celkovo na externé riadenie projektu či zabezpečenie jeho kvality bolo použitých takmer 4,5 mil. eur, pričom kľúčovými partnermi ÚGKK boli spoločnosť KPMG Slovensko (cca 2,6 mil.) a DWC Slovakia (cca 1,5 mil. eur).

Infografika 3

TECHNICKÉ RIEŠENIE ESKN

Na naplnenie cieľom projektu je potrebné, aby spolu fungovalo jeho päť pilierov - blokov systému ESKN. Konkrétne,  Centrálny systém katastra nehnuteľností (CSKN) ako hlavný garant a nositeľ dát, centrálne elektronické registratúrne stredisko (CERS) na manažment dokumentov, rezortná elektronická podateľňa (REP) ako vstupná brána na príjem a odosielanie e-dokumentov a prepojenie s centrálnou podateľňou ústredného portálu verejnej správy. A to všetko zabezpečené blokom Informačná bezpečnosť (IS) bude fungovať vďaka technickým predpokladom pre prevádzku vytvoreným blokom Spoločná infraštruktúra (SI). Kontrolná skupina NKÚ SR potvrdila, že z týchto piatich kľúčových blokov dokončil ÚGKK, ktorý dlhodobo rozporuje kvalitu dodávaných riešení externou spoločnosťou, len dva – Informačnú bezpečnosť a Spoločnú infraštruktúru. Napriek významnému meškaniu projektu si ÚGKK neuplatnil voči dodávateľovi v zmysle zmluvných podmienok sankciu v plnom rozsahu. Kontrolóri vyčíslili, že sankcia mohla byť až na úrovni 1,1 mil. eur bez DPH pričom úrad si v minulosti uplatnil len jednu sankciu a to v rozsahu 260-tisíc eur a zvyšnú sumu eviduje od februára t.r. v registri pohľadávok.

Prehľad stavu aktivít projektu podľa Záverečnej monitorovacej správy ÚGKK a oficiálnej dokumentácie predloženej kontrolórom počas výkonu kontroly je uvedený v tab. č. 3.
 

KATASTER NEHNUTEĽNOSTÍ

Kataster nehnuteľností, v gescii Úradu  geodézie, kartografie a katastra SR,  slúži na ochranu práv k nehnuteľnostiam, na daňové a poplatkové účely, ale aj na oceňovanie nehnuteľností, vrátane pozemkov. Je základom pri ochrane poľnohospodárskeho i lesného pôdneho fondu, pri tvorbe a ochrane životného prostredia, ako aj nerastného bohatstva. Nezanedbateľné využitie má pri  ochrane kultúrnych pamiatok, chránených území a prírodných výtvorov. V súlade s národnou koncepciou informatizácie spoločnosti i  stratégiou  digitálnej transformácie  Slovenska má byť využívaný na budovanie ďalších informačných systémov o nehnuteľnostiach. Jeho služby majú byť poskytované plne automaticky, online, bez manuálneho zásahu operátora, či bez potreby osobnej návštevy katastrálnych odborov pri riešení rôznorodých životných situácií. Používateľmi sú nielen občania, podnikatelia, ale aj inštitúcie slovenskej verejnej správy (ministerstvá, NBÚ, polícia, hasičský a záchranný zbor, samosprávy, súdy, prokuratúra, SAV, atď.) a európske inštitúcie.

 

PRÍLOHA

TABUĽKA č. 1 – HARMONOGRAM A ZMENY V PROJEKTE

Dátum

Zmluva o poskytnutí NFP

Zmluva o dielo

29.09.2009

(NFP 33 691 828 EUR)

Podpísaná Zmluva o dielo (33 122 078 EUR)

6.11.2009

Dodatok č. 1 (po ukončení verejného obstarávania) (NFP 33 685 876,59 EUR)

 -

16.06.2010

Dodatok č. 2 k zmluve o NFP  (NFP 33 650 866,41 EUR)

 -

23.5.2011

 -

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo (zmena DPH) (33 182 355,45 EUR)

11.07.2011

Dodatok č. 3 k zmluve o NFP (zmena DPH) (33 691 828,00 € OV ­+ 19 315,85 NV) (Výdavky celkovo 33 711 143,85 EUR)

 -

17.9.2012

 -

Dodatok č.2 k Zmluve o dielo (Predĺženie implementácie projektu do 28.02.2014 )

28.09.2012

Dodatok č. 4 k zmluve o NFP (Predĺžil implementáciu projektu do 28.02.2014 )

 -

18.2.2014 

 -

Dodatok č.3 k Zmluve o dielo. (Predĺžil implementácie projektu do 31.03.2015 a zvýšil sankciu z omeškania na 25%)

28.02.2014 

Dodatok č. 5 k zmluve o NFP (Predĺženie implementácie projektu do 31.03.2015)

 -

25.02.2015 

Dodatok č.6 k zmluve o NFP (stanovil implementáciu projektu do 31.12.2015)

 -

02.10.2015 

Dodatok č. 7 k zmluve o NFP (stanovil implementáciu projektu do 31.12.2015 a pred ukončením programového obdobia v 12/2015 zosúladil označenie číslovania výdavkov v dodatku č.3 ZoD)

 -

21.12.2015 

Dodatok č. 8 k zmluve o NFP  (predĺžil implementáciu projektu do 31.03.2017) (27 871 675,54 EUR OV ­+ 5 839 468,31 EUR NV) (Výdavky celkovo 33 711 143,85 EUR)

 -

30.3.2015 

 -

Dodatok č.4 k Zmluve o dielo (predĺžil implementáciu projektu do 31.03.2017)

27.02.2017 

Dodatok č. 9 k zmluve o NFP  (predĺžil ukončenie implementácie projektu do 30.11.2018.)

 -

13.02.2019

Zmena č. 10 posun ukončenia hlavných aktivít 1, 2 a 3 projektu do 01/2019 a nasadenie služieb v plnom rozsahu pre verejnosť v termíne do 28.02.2019

-

 

TABUĽKA č. 2. – FINANČNÉ TOKY

NFP časť EÚ

20 990 158,76

korekcia za VO časť EÚ

-5 247 539,71

čerpanie EÚ

15 742 619,05

 

 

NFP spolufinancovanie ŠR a pro-rata

6 881 516,68

korekcia za VO časť ŠR

926 036,41

korekcia za VO časť pro-rata

794 342,74

pokuty a penále

3 483 959,43

korekcie za VO časť EÚ

5 247 539,71

penále zhotoviteľa

-260 000,00

čerpanie ŠR

17 073 394,97

 

 

ESKN spolu v rámci Zmluvy o NFP

32 816 014,02

 

TABUĽKA č. 3

Porovnanie stavu aktivít projektu podľa Záverečnej monitorovacej správy ÚGKK a predloženej dokumentácie:

P.č.

Aktivita

Stav aktivít projektu podľa ZMS

Stav aktivít projektu podľa predloženej dokumentácie

1.

Aktivita Vytvorenie a nasadenie CSKN

ukončená na overovacej prevádzke

neukončená

2.

Aktivita Vytvorenie a nasadenie REP

ukončená na overovacej prevádzke

neukončená

3.

Aktivita Vytvorenie a nasadenie CERS

ukončená na overovacej prevádzke

neukončená

4.

Aktivita Riešenie informačnej bezpečnosti

ukončená

ukončená

5.

Aktivita Nasadenie spoločnej infraštruktúry

ukončená

ukončená

6.

Aktivita Riadenie projektu

ukončená

ukončená

7.

Aktivita Publicita a informovanosť

ukončená

neukončená

Zdielať: