Aktuality

EDA: Najvyššie kontrolné inštitúcie EÚ zareagovali na pandémiu COVID-19 rýchlo

Luxemburg 22. júla 2021  Pandémia COVID-19 je jednou z najrušivejších zdravotných kríz v histórii ľudstva s rozsiahlym vplyvom na spoločnosti, hospodárstvo a jednotlivcov všade na svete. Jedným z jej mnohých dosahov je i to, že pandémia tiež zásadne ovplyvnila prácu najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ (NKI). Tie reagovali rýchlo a na posúdenie a kontrolu reakcie na krízu pridelili značný objem prostriedkov. Zhrnutie auditov, ktoré dnes vydal Kontaktný výbor NKI EÚ, uvádza prehľad audítorskej práce vykonanej v súvislosti s pandémiou COVID-19 a publikovanej v roku 2020 najvyššími kontrolnými inštitúciami EÚ.

Dosah pandémie na EÚ a jej členské štáty je rozsiahly, rušivý a vysoko asymetrický. Načasovanie, rozsah a presná povaha krízy a reakcie na ňu sa v EÚ, ale aj na regionálnej a niekedy dokonca na miestnej úrovni výrazne líšia, pokiaľ ide o verejné zdravie, hospodársku činnosť, prácu, vzdelávanie a verejné financie.

Vo väčšine oblastí, ktoré pandémia vážne postihla, má EÚ len obmedzené právomoci konať. Čiastočne je to dané tým, že verejné zdravie nie je vo výhradnej právomoci EÚ, a čiastočne tým, že pripravenosť alebo počiatočná zhoda na spoločnej reakcii boli medzi členskými štátmi nízke. Keďže chýbal koordinovaný prístup, národné a regionálne vlády konali samostatne, keď zavádzali preventívne opatrenia a opatrenia na zamedzenie šírenia, keď obstarávali vybavenie alebo pripravovali balíky na podporu obnovy a systémy na udržanie pracovných miest, aby zmiernili spoločenské a hospodárske dôsledky pandémie. Po ťažkom začiatku sa však zdá, že EÚ a členské štáty spoluprácu pri zmierňovaní účinkov krízy zlepšili.

Pandémia COVID-19 spôsobila viacrozmernú krízu, ktorá postihuje takmer všetky oblasti verejného a súkromného života,“ uviedol predseda Európskeho dvora audítorov (EDA), Klaus-Heiner Lehne. „Jej dôsledky pre náš budúci život a spôsob práce budú zásadné. A pretože vírusy nerešpektujú štátne hranice, EU potrebuje prostriedky, s ktorými by mohla členské štáty podporovať. Či sme sa poučili, okrem iného i o nutnosti lepšej spolupráce, sa teraz ukáže.“

NKI členských štátov a EDA urýchlene iniciovali veľa kontrolných a monitorovacích činností. Okrem 48 auditov dokončených v roku 2020 stále prebieha alebo je plánovaných ďalších viac než 200 kontrolných činností, ktoré budú dokončené v nadchádzajúcich mesiacoch.

V dnes uverejnenom zhrnutí sa uvádza všeobecný úvod na tému pandémie a zhrnutie jej účinkov na EÚ a členské štáty, vrátane reakcií, ktoré pandémia vyvolala. Zhrnutie vychádza aj z výsledkov auditov, ktoré vykonali NKI Belgicka, Cypru, Nemecka, Lotyšska, Litvy, Holandska, Portugalska, Rumunska, Slovenska, Švédska a EDA. Obsahuje súhrn 17 správ (zo 48) zverejnených v roku 2020, ktoré sa týkajú piatich prioritných oblastí: verejného zdravia, digitalizácie, sociálno-ekonomickej reakcie, verejných financií a rizík a celkovej reakcie na rôznych úrovniach správy.

Základné informácie

Toto zhrnutie auditov je výsledkom spolupráce medzi európskymi NKI v rámci kontaktného výboru EÚ. Je koncipované ako zdroj informácií pre každého, kto sa zaujíma o dosah pandémie COVID-19 a súvisiacu prácu NKI. V súčasnosti je dostupné v angličtine na webovom sídle kontaktného výboru EÚ a onedlho bude dostupné aj v ďalších úradných jazykoch EÚ.

Ide o štvrté vydanie zhrnutia auditov kontaktného výboru. Prvé vydanie o nezamestnanosti mladých ľudí a integrácii mladých ľudí na trhu práce bolo uverejnené v júni 2018. Druhé o verejnom zdraví v EÚ (pdf, 8,14 MB) bolo vydané v decembri 2019. Tretie o kybernetickej bezpečnosti v EÚ a jej členských štátoch (pdf, 4,53 MB) bolo uverejnené v decembri 2020.

Kontaktný výbor je autonómne, nezávislé, nepolitické združenie predsedov NKI EÚ a jej členských štátov. Poskytuje fórum pre diskusie a riešenie záležitostí spoločného záujmu týkajúcich sa EÚ. Posilňovaním dialógu a spolupráce medzi svojimi členmi prispieva kontaktný výbor k účinnému a nezávislému externému auditu politík a programov EÚ.

Kontakt pre tlač

Tlačové oddelenie EDA: press@eca.europa.eu

 

Zdielať: