Aktuality

Drvivá väčšina peňazí na deti v detských domovoch smeruje na výplaty

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal kontrolu hospodárenia a nastavenia sociálnoprávnej ochrany detí na vzorke troch detských domovov. Kontrolóri zisťovali, či zariadenia hospodária s poskytnutými finančnými prostriedkami, majetkom štátu v súlade so zákonom, ako aj to, či podľa zákona o sociálnej kuratele zabezpečujú a vytvárajú podmienky pre deti, ktoré sú v nich umiestňované. Ku kontrole úrad prizval odborníkov z Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ako aj pracovníkov z Úradu komisára pre deti. Kontrolóri zistili viaceré problémy vo výkone sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: