Aktuality

Digitalizácia vzdelávania zaostáva, chýbajú financie, rýchly internet i kvalifikovaní ľudia

Bratislava  19. marca  2020 – Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVSRŠ) prispel k rozvoju digitálneho vzdelávania najmä novou technickou vybavenosťou. Na jednorazové vybavenie digitálnych učební bolo v rokoch 2013-2015 využitých 75% zo sumy 46 mil. eur alokovanej pre projekt financovaný z európskych zdrojov (OPIS). Dnes je však väčšina využívaných zariadení po záručnej dobe a v štátnom rozpočte chýbajú národné i európske financie na ich obnovu či modernizáciu. Na udržateľné financovanie IT zariadení nie sú pripravené miestne a krajské samosprávy, ktoré sú zriaďovateľmi materských, základných i stredných škôl. Hoci Slovensko má prijatú národnú koncepciu informatizácie školstva do roku 2020, Najvyšší kontrolný úrad SR konštatuje, že tento strategický dokument štátu nie je rozpracovaný do konkrétnych aktivít. Chýbajú tiež verejné financie na realizáciu nevyhnutných krokov a rezort školstva túto koncepciu riadne nevyhodnocuje. 

elektronizácia školstva - infografika

Národný projekt a jeho prínos

Národná autorita pre oblasť externej kontroly kriticky hodnotí celkovú informatizáciu a digitalizáciu vzdelávania. Rezort školstva, ako nositeľ tejto kľúčovej verejnej politiky pre udržateľný rozvoj slovenskej spoločnosti, sa s touto agendou borí dve desaťročia. Už v roku 1999 boli spustené projekty Milénium a INFOVEK, ktorých cieľom bolo v horizonte piatich rokov vybaviť počítačmi a internetom každú základnú a strednú školu. Na prvé celoslovenské aktivity bez širšieho prepojenia nadviazal národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, ktorý bol spustený v roku 2013.

Najviac financií (34 mil. eur) bolo v rámci tohto projektu použitých na vybavenie digitálnych učební, vrátane sprístupnenia moderného digitálneho vzdelávacieho obsahu. Zapojené školy otvorili novú digitálnu učebňu s interaktívnou tabuľou, notebookmi, tabletmi či tlačiarňami pre žiakov, učiteľov. Školám bolo dodaných takmer 35-tisíc kusov IT zariadení, vďaka európskemu projektu. Rovnaké zariadenia financované zo štátneho rozpočtu boli dodané aj do ďalších škôl vrátane bratislavského kraja.

Celkovo vďaka európskym aj štátnym financiám bolo novou výpočtovou technikou vybavených 6.370 vzdelávacích inštitúcií po celom Slovensku (cca 97 % zo 6.582 škôl). Previazanie európskej pomoci s národnými zdrojmi vníma kontrolný úrad pozitívne. Tento krok je možné vnímať ako dobrú prax pre ostatné celoslovenské projekty, ktorých realizácia má priamy vplyv na všetky regióny a je nevyhnutné do nich zapájať tiež obce a mestá Bratislavského kraja.

infografika - elektronizácia školstva

Využiteľnosť projektu a riziká

Kontrolóri na základe zistení z kontrol vykonaných na vybraných školách konštatujú, že pedagogickí zamestnanci najčastejšie využívajú interaktívne tabule s notebookmi. Využívanie tabletov je obmedzené ich počtom, pretože na jednu triedu pripadá len 20 kusov zariadení, čo je menej ako je reálny počet žiakov v triede. Učitelia ako negatívum hodnotia tiež skutočnosť, že technická údržba poskytnutej IT techniky je viac-menej v ich osobnej zodpovednosti. Kontrolný úrad v tejto súvislosti odporúča rezortu školstva hľadať v aktívnej spolupráci so zriaďovateľmi škôl riešenie pre personálne posilnenie odborných zamestnancov vzdelávacích inštitúcií o špecialistov na IT pre správu informačných systémov či údržbu digitálnej techniky.

NKÚ SR upozorňuje vládu na dlhodobo pretrvávajúci problém súvisiaci s neuspokojivým pripojením škôl k rýchlemu internetu. Takmer 1/3 škôl je odkázaná na nízku rýchlosť internetového pripojenia a to aj napriek tomu, že štát už investoval do riešenia tejto výzvy nemalé verejné zdroje. Netransparentným a rizikovým sa ukazuje kontrakt na podporu projektu INFOVEK 2, kde v nedávnej minulosti už konal Úrad pre verejné obstarávanie a rezortu školstva udelil za porušovanie zákona pokuty za viac ako milión eur.

Cieľom tejto kontroly bolo taktiež preveriť prínos projektu EVSRŠ v oblasti prístupu k digitálnemu učivu. Kontrolóri na základe zistení priamo na školách konštatujú, že prístupné učivo nevyhovuje rovnako všetkým školám a je na kreativite vyučujúcich, aký obsah z iných zdrojov si vedia zabezpečiť, resp. zdieľať s kolegami z iných škôl. Školy negatívne hodnotia dlhé a užívateľsky nekomfortné prihlasovanie do systému prostredníctvom služby ministerstva. Digitalizácia vzdelávacích procesov a sprístupňovanie digitálnych vzdelávacích obsahov stagnuje. Príkladom môže byť portál Digiškola, ktorého obsah nebol aktualizovaný od začiatku roka 2016.

Projekt ESVRŠ mal zároveň pomôcť sprístupňovať nástroje školskej pripravenosti pre psychológov. Modul, ktorý to umožňuje bol síce dodaný za bezmála 9 mil. eur, dodnes sa však nepoužíva. Rezort školstva uhradil dodávateľovi financie napriek tomu, že neexistoval a neexistuje register pre overenie zákonného zástupcu dieťaťa, vďaka ktorému by bol modul využiteľný. Týmto konaním hrozí riziko, že projekt nenaplní ciele a dôjde k neefektívnemu využitiu EÚ pomoci.

Najvyšší kontrolný úrad nemenej kriticky hodnotí vládnym auditom zistené nedostatky, ktoré sa týkali procesu verejného obstarávania a z toho vyplývajúcu zistenú nezrovnalosť vo výške 4,4 mil. eur. Tento nedostatok priniesol so sebou zvýšené zaťaženie štátneho rozpočtu z plánovanej úrovne 13% na čerpaných 20 % z celkovej sumy projektu (46 mil. eur).

 

Prílohy:

Tabuľka

Evidencia skutočného umiestnenia technických prvkov (počet v ks)

Technické zariadenia

škola

iTabuľa

notebook

tlačiareň

tablet

Wifi router

celkom

2 686

2 686

2 686

0

0

8 058

772

772

0

6 570

329

8 443

2 211

2 211

0

13 390

670

18 482

spolu školy

5 669

5 669

2 686

19 960

999

34 983

 

Časová os projektov elektronizácie školstva

časová os projektov elektronizácie školstva: 1999-2010 Infovek; 2010 - 2015 Infovek 2; 2015 - 2020 Infovek 2 (predĺženie v r. 2015); 2018-2020 Edunet SK; 2013 - 2015 - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva.

 

Záverečná správa z kontroly: Investície do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (pdf, 654 kB)

None

Zdielať: