Aktuality

Centrálne obstarávanie pomohlo zdravotníctvu ušetriť nemalé finančné prostriedky

Bratislava 14. decembra 2018 – Národná autorita pre oblasť externej kontroly preverila, ako je v rámci rezortu zdravotníctva nastavený nový systém centrálneho obstarávania tovarov a služieb. Práve kontrolóri navrhovali rezortu zdravotníctva zaviesť centrálne obstarávanie ako jedno zo systémových opatrení po prierezovej kontrole, ktorú NKÚ SR vykonal v nemocniciach v priebehu rokov 2016 – 2017. Kontrolný úrad je toho názoru, že centralizácia plošných nákupov vedie k efektívnejšiemu, hospodárnejšiemu využívaniu verejných finančných prostriedkov (tab. 4). Vďaka nej ušetrilo ministerstvo zdravotníctva len pri jednom centrálnom obstarávaní bezmála 8 mil. eur, pričom predpokladaná hodnota zákazky súvisiaca s nákupom 7 200 lôžok pre nemocnice bola 28 mil. EUR.

Kontrolná inštitúcia v rámci preverovania prínosu centrálneho nákupu využila metodiku, ktorá vychádza z dobrej praxe iných európskych kontrolných inštitúcií a úsporu finančných prostriedkov počítala ako rozdiel medzi cenami, ktoré dodávatelia predložili ako prvú ponuku v súťaži (pri otvorení obálok) a najnižšou sumou po elektronickej aukcii (tab. 2). Podľa kontrolórov, takto vypočítaná úspora poskytuje reálnejší obraz o výške ušetrených finančných prostriedkov. Na základe použitej metodiky NKÚ by bola úspora nižšia o viac ako 1,5 mil. EUR.  MZ SR deklarovalo dosiahnutú úsporu vo výške cca 8 mil. eur bez DPH z  28 mil. eur tým, že úsporu vypočítalo ako rozdiel medzi cenami stanovenými v predpokladanej hodnote zákazky (PHZ) a najnižšími cenami po elektronickej aukcii (tab. 3). Kontrolný úrad pri vyhodnocovaní úspor používal tiež inú metodiku pri stanovení predpokladanej hodnoty zákazky. Národní kontrolóri využívali benchmarking cien – z troch najnižších porovnateľných cien dostupných na trhu urobili priemer.

Napriek rozdielnej metodike kontrolóri konštatujú, že vďaka centrálnemu nákupu sa podarilo ministerstvu zdravotníctva ušetriť nemalé verejné prostriedky. NKÚ na základe príkladov dobrej praxe odporúča vedeniu rezortu, aby do procesu centrálneho obstarávania zapracovali povinnosť vykonávania benchmarkingu, t.j. porovnávanie reálne obchodovaných cien na Slovensku, ale aj a v okolitých krajinách ešte pred vyhlásením verejného obstarávania resp., stanovením predpokladanej hodnoty zákazky. Zároveň by malo ministerstvo zdravotníctva analyzovať požiadavky na nákup materiálu a techniky zo strany jednotlivých nemocničných zariadení. Otvorenou otázkou zostáva stanovenie záručnej doby na dlhšie obdobie (3 – 5) rokov. A to aj preto, že percento pomeru ceny servisu k cenám lôžok je pri takto dlho nastavenej záručnej dobe pomerne vysoké. Kontrolou bolo tiež zistené, že cena nakupovaných lôžok zo strany ministerstva bola v tom čase nižšia, ako ceny, za ktoré nakupovali v rovnakom období iné nemocnice na Slovensku.

Ministerstvo zdravotníctva SR má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 106 organizácií. Posteľový fond týchto organizácií, nemocníc ku koncu roka 2017 bol 19 032 lôžok, čo predstavuje 70% všetkých lôžok v zdravotníckych zariadeniach v rámci celej Slovenskej republiky (32 044 lôžok). Rezort plánoval nakúpiť 7 200 ks nemocničných lôžok (tab. 1), no na základe úspory po verejnom obstarávaní tak môže nakúpiť až o 900 kusov viac. Celkovo by tak mohlo MZ SR nakúpiť 8 100 nových lôžok, čo predstavuje takmer polovičnú obnoviteľnosť v rámci nemocničných zariadení, ktoré patria do pôsobnosti rezortu zdravotníctva.

 

Príloha:

Tabuľka 2   Priemerná cena SR/ČR a priemerná cena SR                                                     v eur bez DPH

Kategória

Priemerná cena SR / ČR databáza s päťročným servisom

Priemerná cena SR s päťročným servisom

L1

1 133,00

1 195,00

L2

2 259,00

2 259,00

L3

1 944,00

3 338,00

L4

5 198,00

8 504,00

L5

9 454,00

24 961,00

L6

10 192,00

13 394,00

L7

11 582,00

*

L8

2 106,00

2 093,00

L9

2 858,00

3 825,00

S1/S2

330,00

464,00

*Údaj nebol k dispozícii

Zdroj: MZ SR, 2018

 

Tabuľka 4   Vyčíslenie úspory pri centralizovanom nákupe nemocničných lôžok                              v eur

Kategória

Priemerná cena SR s päťročným servisom pred zavedením centrálneho obstarávania

Priemerné ceny nemocničných lôžok po sekundárnych elektronických aukciách po zavedení centrálneho obstarávania

Úspora

L1

1 195,00

*

*

L2

2 259,00

1 301,00

42,41 %

L3

3 338,00

1 746,00

47,69 %

L4

8 504,00

3 970,00

53,32 %

L5

24 961,00

8 283,00

66,81 %

L6

13 394,00

8 369,00

37,52 %

L7

*

3 295,00

*

L8

2 093,00

1 272,00

39,23 %

L9

3 825,00

1 599,00

58,20 %

S1

464,00

*

*

*Údaje neboli k dispozícii

Zdroj: MZ SR a NKÚ SR, 2018

 

 

Zdielať: