Aktuality

Aktívne využívanie informačných systémov, práca s dátami je výzvou aj pre kontrolórov

Bratislava 14. októbra 2019 – Mnohé projekty informatizácie verejnej správy sú nehospodárne a neefektívne, čo potvrdzujú skúsenosti slovenských kontrolórov. Aktívna práca s informáciami je však výzvou dnešnej doby a kontrolné úrady môžu prispieť k lepšiemu manažovaniu IT projektov. O  tom, ako lepšie nastaviť kontrolné procesy v oblasti IT a o skúsenostiach so zahraničia diskutujú v Bratislave od 14. do 16. októbra 2019 odborníci z 10 krajín Európy na zasadnutí pracovnej skupiny pre IT audity.

IT Cube stretnutie

Jednou z výziev dnešnej doby, na ktorú musia aktívne reagovať aj národné autority pre oblasť externej kontroly je razantný rozvoj informačných technológií a práca s otvorenými dátami. S moderným trendom fungovania spoločnosti však ide ruka v ruke riziko, ktoré súvisí s financovaním zavádzania a prevádzky informačných systémov v podmienkach verejnej správy. Nezávislé kontrolné inštitúcie môžu svojou činnosťou podporovať vlády v aktivitách, ktoré súvisia s presadzovaním princípov otvoreného prístupu k verejným dátam, bezbariérovosti pri práci s údajmi či ochrane verejnosti pri možnom zasahovaní do ich súkromia. „Slovenská národná autorita, Najvyšší kontrolný rad SR považuje aktívnu prácu s dátami za jeden z kľúčových nástrojov zvyšujúcich kvalitu kontrolnej činnosti a čísla je nevyhnutné používať nielen v procese prípravy kontrolnej akcie, ale aj pri modelovaní odporúčaní, príkladov dobrej či zlej praxe“, zdôrazňuje generálny riaditeľ kancelárie predsedu NKÚ SR Ľubomír Andrassy. Zároveň dodáva, že nezávislý pohľad úradu na realizáciu národných IT projektov dáva verejnosti odpoveď na otázky súvisiace s hospodárnosťou, efektívnosťou a ponúka tiež nestranný pohľad na rôzne benefity informatizácie spoločnosti pri vybavovaní zákonných povinností zo strany samotných občanov. „Informatizácia procesov, práca s dátami, meranie účinkov zrealizovaných verejných politík, to je kľúčová cesta k podpore fungovania otvorenej spoločnosti, lepšej správe vecí verejných a modrenejšiemu štátu“, dodáva Ľ. Andrassy. 

Slovenskí kontrolóri dlhodobo upozorňujú, že mnohé pripravené a realizované projekty v oblasti informatizácie slovenskej spoločnosti sú nefunkčné, ich reálne prínosy sú otázne a zodpovedné inštitúcie nie sú schopné preukázať ich ekonomický prínos pre spoločnosť 21. storočia. Viaceré kontroly realizované NKÚ SR ukazujú, že mnohé IT projekty financované zo verejných, európskych zdrojov sú príkladom toho, ako nehospodárne boli používané štátne financie. Ide však aj o otázku osobnej zodpovedností ľudí, ktorí projekty riadili. Ako aj tých, ktorí uhrádzali faktúry za nedokončené služby či práce, ktoré neboli vykonané v súlade so zmluvami či zákonmi. Bez vyvodzovania osobnej zodpovednosti za neefektívne a neúčelné vynakladanie zdrojov – ako napríklad pri projekte e-Zdravie – je pravdepodobné, že ambiciózne ciele Koncepcie informatizácie spoločnosti ostanú len papierovými cieľmi a nie požadovanou realitou.

IT Cube konferencia

Na otázky ako lepšie pracovať s dátami, ako zverejňovať výsledky kontrol, tak aby ich bolo možné využiť aj v medzinárodnom porovnaní, dnes hľadajú odpovede experti z desiatich európskych kontrolných inštitúcií na trojdňovom zasadnutí medzinárodnej pracovnej skupiny EUROSAI pre oblasť IT projektov. Pracovné rokovanie bude prebiehať v Bratislave od 14. do 16. októbra t. r. a na pozvanie slovenského úradu kladne zareagovalo 25 zahraničných hostí. Európski kontrolóri pripravujú manuál pre auditu IT systémov štátnej, verejnej správy, ktorý bude slúžiť kontrolným inštitúciám tiež ako pomôcka pre prípravu a realizáciu porovnateľných kontrolných akcií. Na stretnutí poľskí kontrolóri predstavia projekt CUBE (KOCKA – Kontrolný priestor pre audit elektronickej verejnej správy). Ten má  slúžiť národným autoritám pre externú kontrolu ako jedna z databáz odporúčaní, príkladov dobrej praxe pre prierezové hodnotenie IT projektov vo verejnom sektore.

None

Zdielať: