Aktuality

Aj v závere roka NKÚ SR informuje troch najvyšších ústavných činiteľov o závažných zisteniach z kontrol

Predseda Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky Karol Mitrík v závere roka 2017 zaslal trom najvyšším ústavným činiteľom štvrťročnú správu o závažných zisteniach z kontrol, ktoré úrad realizuje, aby tak výsledky práce kontrolórov priblížil nielen verejnosti, ale aj predstaviteľom slovenskej politickej špičky. Nezávislá autorita v oblasti externej kontroly ukončila v poslednom štvrťroku 6 kontrolných akcií v 81 kontrolovaných subjektoch. Úrad vykonal kontroly zamerané na opodstatnenosť výkonu stáleho daňového dozoru, na hospodárenie zdravotníckych zariadení, preverenie fungovania medzinárodnej biosférickej rezervácie Východné Karpaty a na systém uzatvárania, registrácie a plnenia zmlúv. V rámci kontrol v oblasti samosprávy preveril financovanie škôl a školských zariadení a nakladanie s majetkom miest a obcí s majetkovými účasťami v obchodných spoločnostiach. NKÚ SR splnil aj svoju zákonnú povinnosť, spracoval a predložil Stanovisko k štátnemu rozpočtu na rok 2018 Národnej rade Slovenskej republiky.

Viac v tlačovej správe (pdf, 124 kB).

Zdielať: