Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-048/2014/1060
Názov:
Kontrola poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry, efektívnosti a účinnosti výnosov z príjmov elektronického mýtneho systému a diaľničných nálepiek, zmluvných vzťahov realizovaných v rokoch 2010-2013 .
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať efektívnosť výberu poplatkov za používanie cestnej infraštruktúry a príjmov z elektro
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
01.06.2014 - 18.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
25.05.2014 - 17.08.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NDS nedisponovala dokladmi preukazujúcimi priamo alebo nepriamo vynaložené náklady poskytovateľa a NDS účtovala na základe nepreukázaných účtovných záznamov, ktoré neumožnili jednotlivo aj v súvislostiach spoľahlivo a jednoznačne určiť obsah účtovných prípadov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Uzatvorením dodatku k mandátnej zmluve, ktorá bola výsledkom postupu VO došlo k zmene pôvodného predmetu zmluvy, čím došlo k porušeniu zákona o verejnom obstarávaní
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Valorizácia základnej ročnej ceny služby dohodnutá v Zmluve prenáša všetky náklady spojené s infláciou výhradne na objednávateľa služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Ticketing ani palivové karty neboli riešené v súťažných podkladoch zákazky na elektronický výber mýta, ale boli zavedené bez súťaže formou zmluvných dodatkov s úspešným uchádzačom. K spôsobu zavedenia ticketingu a palivových kariet mala výhrady Európska komisia, podľa ktorej ich zavedením došlo k dodatočnej zmene zmluvných podmienok definovaných súťažnými podkladmi. Na základe rokovaní s komisiou sa NDS zaviazala upustiť od prevádzkovania ticketingu a k jeho modifikácii na záložný spôsob výberu mýta.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Doklady predložené o vykonaní inventarizácie neupotrebiteľných nálepiek neobsahovali relevantné náležitosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Náklady systému diaľničných nálepiek tvorili 6% tržieb. Náklady na elektronický výber mýta pohltili 74% vybranej sumy za roky 2010-2013, čo bolo spôsobené zvýšenými výdavkami v prvých rokoch fungovania mýtneho systému.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NDS nemala ukončený proces VO na predaj a distribúciu diaľničných nálepiek včas aby mohla začať výdaj nálepiek prostredníctvom zmluvného partnerav mesiaci december kalendárneho roka predchádzajúceho roku platnosti nálepiek
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dokladovou kontrolou plnenia 11 opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou kontrolu bolo zistené, že kontrolovaný subjekt tri opatrenia splil čiastočne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na výšku tržieb NDS zo spoplatnenia cestnej infraštruktúry má vplyv aj skutočnosť, že v prípade sankcionovania vodiča, resp. prevádzkovateľa vozidla pri porušení povinnosti vykonania úhrady NDS nedostáva žiadnu finančnú kompenzáciu za službu, ktorú vodič resp. prevádzkovateľ vozidla využil. Priestupok alebo správny delikt je sankcionovaný formou pokuty, ktorá je príjmom štátneho rozpočtu, čím NDS prichádza o príjem ktorý, by mohol byť využitý na údržbu a rekonštrukciu technického stavu vozovky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť