Informovanie sa o výsledkoch kontroly

Služba Informovanie sa o výsledkoch kontroly umožňuje informovanie o kontrolách a zobrazenie výsledkov o vykonanej kontrole automaticky podľa údajov z Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR.

  • Pre následné využívanie služby "Informovanie sa o výsledkoch kontrol NKÚ SR" Vám odporúčame, aby ste sa prihlásili. Prosím prihláste sa . Po prihlásení Vám budú prístupné dodatočné informácie.

Meno postačuje zadať čiastočne t.j. úrad nájde pri urad, ura atď. IČO zadajte celé alebo použite hviezdičku * ako náhradný znak/znaky.

Ukazujem 1 - 30 z 1436 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
PopisVeľkosťZverejnenýSubjekt
pdfSystém výberu a správy odvodov sociálneho poistenia a starobného dôchodkového sporenia.pdf - Sociálne poistenie – príjmy (2019)1,3MB23.11.2020
pdfDomáca opatrovateľská služba.pdf - Opatrovateľská služba641k6.11.2020
pdfOpatrenia na zníženie administratívnej záťaže občanov pri výkone úradnej agendy samosprávy.pdf - Jedenkrát a dosť1,3MB30.10.2020
pdfKapitálové transfery a záväzkové vzťahy zriaďovateľa a jeho príspevkovej organizácie (Správa o výsledku kontroly).pdf - Interný podnet - kapitálové transfery a záväzky516k25.9.2020
pdfSystém priamych podpôr (záverečná správa).pdf - Priame podpory1,4MB12.8.2020
pdfSystém ochrany a bezpečnosti údajov vo verejnom sektore (záverečná správa).pdf - GDPR2,5MB12.6.2020
pdfUplatňovanie antidumpingového a vyrovnávacieho cla (záverečná správa).pdf - Antidumping768k11.6.2020
pdfUplatňovanie práv a povinností MH Manažment, a. s. (záverečná správa).pdf - MH Manažment972k19.5.2020
pdfVyššie územné celky – tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík (záverečná správa).pdf - VÚC384k6.5.2020
pdfCezhraničný pohyb odpadov v zmysle ustanovení Bazilejského dohovoru (záverečná správa).pdf - Cezhraničný pohyb odpadov860k20.4.2020
pdfTepelné hospodárstvo škôl a školských zariadení v pôsobnosti Košického samosprávneho kraja (záverečná správa).pdf - Teplo pre školy477k18.4.2020
pdfSystém podpory subjektov verejnej správy v oblasti všeobecne prospešných a verejnoprospešných služieb a účelov v regióne (záverečná správa).pdf - Všeobecne prospešné služby v regiónoch679k15.4.2020
pdfOverenie procesu monitorovania a kontroly projektov v podmienkach OP EŠIF (záverečná správa).pdf - Monitorovanie a kontrola na mieste637k15.4.2020
pdfRozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry (záverečná správa).pdf - Digitalizácia kultúrneho dedičstva472k3.4.2020
pdfZáchrana a obnova národných kultúrnych pamiatok (záverečná správa).pdf - Kultúrne pamiatky1,1MB30.3.2020
pdfInvestície do Národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (Záverečná správa).pdf - Elektronizácia vzdelávania440k27.3.2020
pdfDodržiavanie povinností vyplývajúcich štátnemu podniku Vojenské lesy a majetky SR zo zákona o verejnom obstarávaní a súvisiacich zákonov (záverečná správa).pdf - Dodržiavanie povinností VLM SR, š.p.1 005k27.3.2020
pdfKontrola Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., a zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva životného prostredia SR (záverečná správa).pdf - Štátne podniky kapitoly MŽP SR349k11.3.2020
pdfZabezpečovanie služieb v externom prostredí v ŽSR (záverečná správa).pdf - Kontrola zmlúv ŽSR714k5.3.2020
pdfÚčtovné závierky hlavného mesta SR Bratislava (záverečná správa).pdf - Účtovné závierky Bratislava1,1MB5.2.2020
pdfHospodárenie vodárenských spoločností (záverečná správa).pdf - Vodárenské spoločnosti1,5MB9.12.2019
pdfVyužívanie služobných bytov vo vlastníctve SR (záverečná správa).pdf - Služobné byty639k2.12.2019
pdfElektronický výber mýta (záverečná správa).pdf - MÝTO918k28.11.2019
pdfPlnenie koncepcií rozvoja vybraných štátnych podnikov v zakladateľskej pôsobnosti Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (záverečná správa).pdf - Štátne podniky kapitoly MPRV SR710k25.10.2019
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom štátu v Ústredí práce, sociálnych vecí a rodiny (záverečná správa).pdf - Hospodárenie ÚPSVaR704k4.10.2019
pdfPlnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených kontrolami, ktoré vykonal NKÚ SR (záverečná správa).pdf - Plnenie opatrení1,7MB24.9.2019
pdfHospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v subjektoch územnej samosprávy – obce Frička a Hrabské (záverečná správa).pdf - Hospodárenie obce Frička a obce Hrabské877k17.9.2019
pdfVedecké parky a výskumné centrá (záverečná správa).pdf.pdf - Vedecké parky778k26.8.2019
pdfHospodárenie v Kancelárii prezidenta SR (záverečná správa).pdf - Kancelária prezidenta SR2,1MB23.7.2019
pdfPolitika lesného hospodárstva a nakladanie s majetkom v štátnych podnikoch (záverečná správa).pdf - Štátne lesy590k20.5.2019
Ukazujem 1 - 30 z 1436 výsledkovPoložiek na stránku Stránka pppp
Verzia 4.24.9