Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-003/2015/1110
Názov:
Hospodárenie samosprávnych krajov
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Banskobystrický samosprávny kraj

IČO
37828100
Sídlo
Námestie SNP 23, 97401 Banská Bystrica
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
19.02.2015 - 28.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Bratislavský samosprávny kraj

IČO
36063606
Sídlo
Sabinovská 16, 82005 Bratislava-Ružinov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 21.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Košický samosprávny kraj

IČO
35541016
Sídlo
Námestie Maratónu mieru 1, 04266 Košice-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 12.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Nitriansky samosprávny kraj

IČO
37861298
Sídlo
Rázusova 2A, 94901 Nitra
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
08.02.2015 - 16.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Prešovský samosprávny kraj

IČO
37870475
Sídlo
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 05.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Trenčiansky samosprávny kraj

IČO
36126624
Sídlo
K dolnej stanici 7282/20A, 91101 Trenčín
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
01.02.2015 - 26.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolou bolo zistené, že v dvoch prípadoch na základe dohody č. 13 a dohody č. 14 neboli zamestnanci prihlásení do sociálnej poisťovne do registra poistencov pred začatím výkonu činnosti zamestnanca, a tým nebol dodržaný postup v zmysle ustanovenia § 231 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnom poistení“), podľa ktorého je zamestnávateľ povinný prihlásiť do registra poistencov zamestnanca pred vznikom týchto poistení, najneskôr pred začatím výkonu činnosti zamestnanca.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Zároveň bolo kontrolou zistené, že v piatich prípadoch (krycí list k dodávateľskej faktúre, dve dohody o vykonaní práce a dva výkazy práce) nebola správne vykonaná oprava účtovného dokladu, a to pri prečiarknutí pôvodných údajov a napísaní správnych údajov nebol uvedený dátum opravy, resp. osoba, ktorá vykonala opravu, čím nebolo dodržané ustanovenie § 34 ods. 2 zákona o účtovníctve, podľa ktorého sa musí oprava vykonať tak, aby bolo možné určiť zodpovednú osobu, ktorá vykonala príslušnú opravu, deň jej vykonania a obsah opravovaného účtovného záznamu pred opravou aj po oprave.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Hodnota zákazky bola určená v sume istiny úveru bez započítania poplatkov, provízie, úrokov, ktorých sumy boli k dispozícii na základe vykonaného prieskumu trhu. Výpočet predpokladanej hodnoty zákazky nebol vykonaný správne, a tým nebolo dodržané ustanovenie § 5 ods. 8 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého sa do predpokladanej hodnoty zákazky na poskytnutie služby zahrnú aj poplatky, provízie, úroky a iné výdavky súvisiace so službami a ostatné formy odmien, ak ide o bankové služby a iné finančné služby. Nesprávny výpočet predpokladanej hodnoty zákazky nemal vplyv na zvolený postup verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že zápisnica o vyhodnotení ponúk, zápisnica z otvárania ponúk a ponuka uchádzača neboli zverejnené v profile verejného obstarávateľa bezodkladne ale viac ako 8 kalendárnych mesiacov po uzatvorení zmluvy, čím bolo porušené ustanovenie § 9 ods. 6 písm. b) c) a d) zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ bezodkladne po uzavretí zmluvy posiela úradu kópie ponúk všetkých uchádzačov doručené v lehote na predkladanie ponúk, kópiu zápisnice z otvárania ponúk a kópiu zápisnice o vyhodnotení ponúk.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že štyri zmluvy uzatvorené po skončení procesu verejného obstarávania boli zverejnené viac ako 10 dní po ich podpísaní, t. j. neboli zverejnené bezodkladne, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 9 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“), podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Kontrolou inventúrnych súpisov z vykonanej inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov bolo zistené, že inventúrne súpisy dlhodobého nehmotného majetku, účtov oprávok, opravných položiek a majetku vo výpožičke vedenom na podsúvahových účtoch neobsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve, keď v nich chýbal deň začatia inventúry, deň ku ktorému bola inventúra vykonaná a deň skončenia inventúry, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osoby zodpovednej za skutočný stav majetku, čím nebolo dodržané ustanovenie § 30 ods. 2 písm. b), e) a i) zákona o účtovníctve, podľa ktorého inventúrny súpis musí obsahovať deň začatia, deň skončenia inventúry a deň ku ktorému bola inventúra vykonaná, podpisový záznam hmotne zodpovednej osoby za príslušný druh majetku a podpisový záznam osôb zo
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Preverením povinnosti zverejniť bezodkladne uzatvorené zmluvy na webovom sídle kontrolovaného subjektu bolo zistené, že zmluva č. 2014/0344 bola zverejnená 13 dní po jej podpise zmluvnými stranami, t. j. nie bezodkladne, čím bolo porušené ustanovenie § 5a ods. 9 zákona o slobodnom prístupe k informáciám, podľa ktorého sa povinne zverejňovaná zmluva zverejňuje na webovom sídle povinnej osoby, ktorá zmluvu uzatvára, a to bezodkladne po uzavretí zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V jednom prípade po vykonaní následnej finančnej kontroly nebola uložená povinnosť prijať opatrenia napriek tomu, že kontrolou boli zistené nedostatky, čím bolo porušené ustanovenie § 22 ods. 3 zákona o finančnej kontrole a vnútornom audite, podľa ktorého je kontrolný orgán povinný o prerokovaní správy vypracovať zápisnicu, ktorá okrem iného obsahuje uloženie povinnosti v určenej lehote prijať opatrenia na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou kontrolou a na odstránenie príčin ich vzniku a predložiť písomný zoznam týchto opatrení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.

Trnavský samosprávny kraj

IČO
37836901
Sídlo
Starohájska 6868/10, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
03.02.2015 - 21.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Žilinský samosprávny kraj

IČO
37808427
Sídlo
Komenského 2622/48, 01109 Žilina
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
05.02.2015 - 06.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Späť