Detail kontrolovateľného subjektu

Informácie o subjekte, na ktorý sa vzťahuje kontrolná pôsobnosť NKÚ SR.

Názov:
Prešovský samosprávny kraj
Sídlo:
Námestie mieru 5043/2, 08001 Prešov
IČO:
37870475
Právna forma:
Samosprávny kraj (úrad samosprávneho kraja)

Kontroly

KA-030/2023/1100

Majetok VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-030/2023/1100
Účel
Preveriť hospodárenie s majetkom samosprávneho kraja.
Začiatok kontroly
21.06.2023
Koniec kontroly
28.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-005/2020/1120

Rekonštrukcie, opravy a údržba mostných objektov na cestách II. a III. triedy
Číslo kontrolnej akcie
KA-005/2020/1120
Účel
Preveriť nastavenie a spôsob zisťovania stavebno-technického stavu mostov ako aj účinnosť systému op
Začiatok kontroly
20.01.2021
Koniec kontroly
02.05.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-006/2020/1140

VÚC - využívanie finančných prostriedkov a majetku
Číslo kontrolnej akcie
KA-006/2020/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť stav dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pri využívaní verejnýc
Začiatok kontroly
07.07.2020
Koniec kontroly
20.01.2021
Stav kontroly
Ukončená

KA-027/2019/1140

Vyššie územné celky - tvorcovia a realizátori vybraných verejných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-027/2019/1140
Účel
Preveriť a zhodnotiť tvorbu a výkon vybraných verejných politík VÚC, t. j. ako ich VÚC tvorili, real
Začiatok kontroly
26.02.2019
Koniec kontroly
20.11.2019
Stav kontroly
Ukončená

KA-024/2018/1110

Sociálne služby pre seniorov
Číslo kontrolnej akcie
KA-024/2018/1110
Účel
Posúdiť a vyhodnotiť verejnú politiku v oblasti poskytovania sociálnych služieb pre seniorov pobytov
Začiatok kontroly
11.04.2018
Koniec kontroly
25.07.2018
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2015/1110

Hospodárenie samosprávnych krajov
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2015/1110
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami a
Začiatok kontroly
01.02.2015
Koniec kontroly
05.05.2015
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Presovsky samospravny kraj_003_2015_1110_1110_na publikovanie.pdf
Veľkosť: 339 KB, Dátum zverejnenia: 05.05.2015

KA-039/2013/1120

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti vynaložených prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu pozemných komunikácií v správe VÚC a úlohy z toho vyplývajúce pre VÚC.
Číslo kontrolnej akcie
KA-039/2013/1120
Účel
Kontrolou preveriť hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť využitia prevedeného výnosu dane z motorovýc
Začiatok kontroly
23.02.2014
Koniec kontroly
29.06.2014
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Protokol_Presovsky samospravny kraj_039_2013_1120_1110.pdf
Veľkosť: 848 KB, Dátum zverejnenia: 29.06.2014

KA-087/2012/1110

Kontrola realizácie Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013
Číslo kontrolnej akcie
KA-087/2012/1110
Účel
Preveriť čerpanie prostriedkov z EÚ v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej rep
Začiatok kontroly
21.10.2012
Koniec kontroly
27.11.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-052/2012/1120

Kontrola vynakladania verejných prostriedkov a oprávnenosti čerpania finančnej dotácie poskytnutej samosprávnymi krajmi v zmysle zmluvy o výkone vo verejnom záujme v regionálnej autobusovej doprave.
Číslo kontrolnej akcie
KA-052/2012/1120
Účel
Preveriť systém financovania, cenotvorby, zmluvných vzťahov s prepravcami v regionálnej autobusovej
Začiatok kontroly
27.09.2012
Koniec kontroly
12.11.2012
Stav kontroly
Ukončená
Výsledok

Sprava_Presovsky samospravny kraj_052_2012_1120_1110.pdf
Veľkosť: 203 KB, Dátum zverejnenia: 12.11.2012

KA-031/2012/1090

Kontrola hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti nakladania s majetkom, majetkovými právami, finančnými prostriedkami, záväzkami, pohľadávkami a kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcej kontroly v samosprávnych krajoch
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2012/1090
Účel
Preveriť súlad so všeobecne záväznými právnymi predpismi pri hospodárení s verejnými prostriedkami,
Začiatok kontroly
05.02.2012
Koniec kontroly
19.04.2012
Stav kontroly
Ukončená

KA-070/2011/0012

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2010 a systému pôsobenia sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom (SORO) v regióne
Číslo kontrolnej akcie
KA-070/2011/0012
Účel
Začiatok kontroly
31.01.2011
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-061/2010/0004

Kontrola "Realizácie Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľska a Slovenskej republiky v rokoch 2007 - 2013"
Číslo kontrolnej akcie
KA-061/2010/0004
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-068/2010/0001

Kontrola účtovných a finančných výkazov vo vzťahu k vykázaným výsledkom hospodárenia ostatných subjektov verejnej správy za rok 2009
Číslo kontrolnej akcie
KA-068/2010/0001
Účel
Začiatok kontroly
07.02.2010
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená

KA-035/2009/0002

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP Ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-035/2009/0002
Účel
Začiatok kontroly
02.03.2009
Koniec kontroly
27.04.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-003/2009/0003

Kontrola prostriedkov EÚ poskytnutých prijímateľom pomoci v rámci SOP ľudské zdroje
Číslo kontrolnej akcie
KA-003/2009/0003
Účel
Začiatok kontroly
15.02.2009
Koniec kontroly
26.11.2009
Stav kontroly
Ukončená

KA-047/2008/0002

Kontrola hospodárenia úradov samosprávnych krajov a kontrola opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov z kontroly vykonanej v roku 2006
Číslo kontrolnej akcie
KA-047/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
19.10.2008
Koniec kontroly
07.12.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-031/2008/0002

Kontrola dodržiavania povinností orgánov a inštitúcií verejnej správy pri zabezpečovaní ich pripravenosti za zavedenie eura v SR
Číslo kontrolnej akcie
KA-031/2008/0002
Účel
Začiatok kontroly
16.06.2008
Koniec kontroly
10.08.2008
Stav kontroly
Ukončená

KA-009/2024/1063

Podpora zvyšovania kapacít materských škôl
Číslo kontrolnej akcie
KA-009/2024/1063
Účel
Prispieť k nastaveniu procesov na efektívne využívanie zdrojov z EŠIF a k napĺňaniu cieľov v oblasti infraštruktúry pre predprimárne vzdelávanie naprieč Slovenskom.
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Pripravovaná

KA-001/2018/1140

Predbežná štúdia - vyššie územné celky ako tvorcovia vybraných politík
Číslo kontrolnej akcie
KA-001/2018/1140
Účel
Vypracovať predbežnú štúdiu ku kontrole vyšších územných celkov ako tvorcov vybraných verejných poli
Začiatok kontroly
Koniec kontroly
Stav kontroly
Ukončená
Späť