Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2021/1027
Názov:
Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť nastavenia interných procesov NDS vo verejnom obstarávaní.
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2019, 2020, 1/2021 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
09.02.2021 - 29.06.2021
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Finančné limity stanovené v Smernici o verejnom obstarávaní 2017 v kontrolovanom období od 01.01.2019 do 15.11.2020 neboli v súlade s § 5 zákona o verejnom obstarávaní. V časti VI, v bode 9 Smernice o verejnom obstarávaní 2017 bola uvedená povinnosť uchovania dokumentácie po dobu 5 rokov od uzavretia zmluvy / rámcovej dohody, v prípade zákaziek financovaných z fondov EÚ sa mala dokumentácia uchovávať do 31.12.2028 alebo aj po tomto dátume, ak do 31.12.2028 nedôjde k vysporiadaniu finančných vzťahov. V zmysle § 24 zákona o verejnom obstarávaní mala NDS, a. s. povinnosť evidovať kompletnú dokumentáciu a uchovávať ju desať rokov odo dňa odoslania oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak osobitný predpis neustanovoval inak; rovnopis zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy mala uchovávať počas celej doby jej trvania. Časť VI. Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotu, bod 9 nebola v roku 2019 a do účinnosti Smernice o verejnom obstarávaní 2020 (účinná od 16.11.2020) v súlade s § 24 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V Smernici o verejnom obstarávaní 2017 nemala NDS, a. s. explicitne upravenú povinnosť vyhotovovať Plán verejného obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou. Táto povinnosť bola upravená prijatou Smernicou o verejnom obstarávaní 2020 v článku 15 Zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou, ktorú prijala s účinnosťou od 16.11.2020.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. v Smernici o verejnom obstarávaní 2020 vylúčila možnosť aplikovať pri zadávaní podlimitnej zákazky a zákazky s nízkou hodnotou § 1 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na skutočnosť, že v zmysle bodu 1.2 písm. c) Smernice o verejnom obstarávaní 2020 externé osoby len participovali na príprave alebo realizácii verejného obstarávania, avšak v zmysle bodu 3.5. písm. d) predmetnej Smernice zodpovedali za organizáciu, zabezpečenie a vykonanie procesu zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto smernice, za dodržanie zásad podľa čl. 1 bod 1.5. tejto smernice vrátane oprávnenia rozhodovať aké postupy verejného obstarávania sa použijú na uzatváranie zmlúv / rámcových dohôd.“
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nemala v Smernici o verejnom obstarávaní rozpracované procesy a zodpovednosti, týkajúce sa plnenia povinností, ktoré vyplývajú z § 10 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. V Smernici o verejnom obstarávaní absentoval postup – proces zabezpečujúci dodržiavanie ustanovenia § 10 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého verejný obstarávateľ a obstarávateľ bol v kalendárnom roku, v ktorom začal alebo realizoval najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinný najmenej v 6 % z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Odborná skupina pre implementáciu sociálnych aspektov v procese verejného obstarávania bola zriadená až 04.01.2021, teda po viac ako roku od novelizácie zákona o verejnom obstarávaní, ktorou sa zaviedla predmetná povinnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NKÚ SR aj vzhľadom na závažnosť kontrolných zistení odporúča upraviť bod 16.5 Smernice o verejnom obstarávaní 2020 tak, aby bolo zabezpečené dodržiavanie pravidiel a princípov verejného obstarávania NDS, a. s..
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Merateľné zlepšovanie výkonnosti a ani mechanizmy na zdieľanie dobrej a zlej praxe Smernica o verejnom obstarávaní neobsahovala. Vzhľadom na predmet činnosti NDS, a. s. je v prípade niektorých významných zákaziek vhodné porovnávať jej výkonnosť s inými krajinami, pričom je nevyhnutné zohľadniť napr. geografické, sociálne, ekonomické pomery. Je možné porovnať ceny tovarov / služieb / stavebných prác, porovnanie procesov verejného obstarávania (napr. pracovnej / administratívnej záťaže, dĺžky verejného obstarávania a pod.), porovnania prijatých opatrení na zamedzenie vzniku nezrovnalostí atď.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nemala v Smernici o verejnom obstarávaní upravenú zodpovednosť za monitorovanie plnenia zmlúv. Zároveň nebolo upravené zelené verejné obstarávanie, stanovovanie MEAT kritérií, inovatívne verejné obstarávanie, súťaž návrhov. Prípravné trhové konzultácie boli v Smernici upravené len okrajovo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V zákone o verejnom obstarávaní je upravených šesť princípov verejného obstarávania, ktoré je povinný verejný obstarávateľ / obstarávateľ / osoba podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní dodržať. V predmetnom bode 18.1 Smernice o verejnom obstarávaní absentuje povinnosť dodržania princípu proporcionality komisiou na vyhodnotenie ponúk.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V Príkaze generálneho riaditeľa číslo PRGR / 2020 / 0005 / 10000 zabezpečovanie tovarov, služieb a stavebných prác v rámci platných a účinných rámcových dohôd bola stanovená povinnosť zamestnancov organizačných zložiek len pri vystavovaní objednávok. Predmetná povinnosť pri zmluvách, uzatváraných na základe rámcovej dohody upravená nebola.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V zmysle § 26 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný Úradu pre verejné obstarávanie posielať oznámenia o výsledku verejného obstarávania, ak ide o zmluvy uzavreté na základe rámcovej dohody hromadne za každý kalendárny štvrťrok do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka. Táto zákonná povinnosť nebola v predmetnom Príkaze upravená (v rámci stanovenia povinností a zodpovednosti príslušných zamestnancov organizačných útvarov NDS, a. s.).
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Prijaté protikorupčné opatrenia nezabezpečovali zníženie rizík vo verejnom obstarávaní (riziká nie je možné eliminovať, je potrebné ich však minimalizovať).
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V zmysle bodu 4 Správy o plnení Protikorupčného programu NDS, a. s. za rok 2019 a za rok 2020 NDS, a. s. dodržiavala princípy transparentnosti, rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že z § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní vyplýva povinnosť dodržiavať aj princíp proporcionality.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. kontrolnej skupine NKÚ SR nepreukázala vykonávanie analýzy dôveryhodnosti spoločností, s ktorými vstupuje do obchodných vzťahov príslušnými odbormi NDS, a. s..
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
NDS, a. s. kontrolnej skupine NKÚ SR nepreukázala vykonávanie analýzy dôveryhodnosti spoločností, s ktorými vstupuje do obchodných vzťahov príslušnými odbormi NDS, a. s..
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
výkonu EKS, ani jedna zo zákaziek, realizovaných prostredníctvom ET, ktoré boli predmetom kontroly kontrolnej skupiny NKÚ SR, nebola realizovaná, overovaná, resp. schvaľovaná príslušným oddelením. V zmysle bodu 1.7 Smernice o verejnom obstarávaní 2020 „Činnosti vo verejnom obstarávaní vykonáva NDS, a. s. prostredníctvom zamestnancov OVO / ORPZZZ. Výnimkou z tejto povinnosti je zadávanie podlimitných zákaziek s využitím ET a zákaziek s nízkou hodnotou, ktoré sú oprávnení zadávať zadávatelia v rozsahu podpisových práv vymedzených v Podpisovom poriadku NDS, a. s. v súčinnosti s OVO / ORPZZZ.“. Rozsah súčinnosti zadávateľov s OVO/ORPZZZ nebol jednoznačne upravený v Smernici o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
V článku 12 Smernice o verejnom obstarávaní 2020 mala NDS, a. s. upravenú povinnosť pred začatím každého verejného obstarávania založiť pracovnú skupinu. Záznamy zo stretnutí preukazujúce založenie a činnosť pracovnej skupiny sa v predloženej dokumentácii ku kontrolovaným zákazkám nenachádzali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NDS, a. s. nedisponovala súhlasom predstavenstva s využívaním iných osôb v oblasti verejného obstarávania v zmysle bodu 1.8 Smernice o verejnom obstarávaní 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NDS, a. s. postupovala pri zadávaní zákaziek postupmi zadávania zákazky podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní (zákazky s nízkou hodnotou), napriek tomu, že podľa finančného limitu išlo o podlimitnú zákazku. V prípade predmetných zákaziek pritom išlo o časovú, miestnu a vecnú (funkčnú) súvislosť jednotlivých zákaziek. NDS, a. s. postupovala v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na obstaranie zákaziek použila postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne postupovala aj v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona. Zároveň nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého NDS, a. s. bola povinná dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti. Taktiež nepostupovala v súlade s bodom 1.4 a 1.5 Smernice o verejnom obstarávaní 2017.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nepreukázala kontrolnej skupine NKÚ SR dôvodnosť zabezpečovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania externou spoločnosťou. Potreba zabezpečovania týchto služieb v predloženej dokumentácii nebola odôvodnená.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Predložená dokumentácia k zákazke „Služby v oblasti odborného a technického poradenstva a projektového riadenia“ (úspešný uchádzač PROCESS MANAGEMENT, zmluvná cena 66 000 EUR bez DPH) a k zákazke, týkajúcej sa poskytovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania (úspešný uchádzač CRATUS SK, zmluvná cena 58 650,00 EUR bez DPH), neobsahovala dokumenty, týkajúce sa prípravy verejného obstarávania. Kontrolovaný subjekt neodôvodnil potrebu poskytovania poradenských služieb externou spoločnosťou, s akcentom na hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek týkajúcich sa poskytovania poradenských služieb nepostupovala v súlade s: - § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017 konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže pri stanovovaní podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, kritérií na vyhodnotenie ponúk nezohľadnila predovšetkým charakter a rozsah požadovaných poradenských služieb (osobitne, ak išlo o služby v oblasti odborného, technického, projektového poradenstva v otázkach súvisiacich so spoplatnením cestnej infraštruktúry na Slovensku a v rámci Európskej únie). Jediným kritériom bola celková cena, pričom podmienky účasti vo verejnom obstarávaní NDS, a. s. nestanovila,
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek týkajúcich sa poskytovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania nepostupovala v súlade s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní a Prílohou č. 1 Čl. VI. bod 1 Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže predložená dokumentácia neobsahovala stanovenie PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek týkajúcich sa zabezpečovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania externou spoločnosťou nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, konkrétne s princípom transparentnosti. Dokumenty sa v predloženej dokumentácii nachádzali „rozobraté“. Pri realizácii predmetného verejného obstarávania konala spôsobom, ktoré ho robilo nečitateľné a horšie kontrolovateľné. Konanie NDS, a. s. bolo nepredvídateľné a nezabezpečovalo kontrolu nestrannosti jej úkonov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek týkajúcich sa zabezpečovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania externou spoločnosťou nepostupovala v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní, keďže neskúmala prípadnú existenciu konfliktu záujmov
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek týkajúcich sa zabezpečovania poradenských služieb v oblasti verejného obstarávania externou spoločnosťou nepostupovala v súlade s - § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže nezrealizovala predmetné zákazky spôsobom, ktorý by zabezpečoval identifikovanie dodávateľov s adekvátnymi zdrojmi a overenými schopnosťami, čo do dodacích podmienok a kvality za predmet zákazky. Osobitný zreteľ je pritom potrebné klásť na skutočnosť, že v zmysle bodu 3.5 písm. d) Smernice o verejnom obstarávaní 2017 osoba, ktorá externe zabezpečuje činnosti vo verejnom obstarávaní pre NDS, a. s. zodpovedá za organizáciu, zabezpečenie a vykonanie procesu zadávania zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto smernice, za dodržanie zásad podľa čl. 1 bod 1.4. tejto smernice vrátane oprávnenia rozhodovať aké postupy verejného obstarávania sa použijú na uzatváranie zmlúv / rámcových dohôd.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. v zákazke „Služby v oblasti odborného a technického poradenstva a projektového riadenia“ nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1 bodom 1.4 Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže lehotu na predkladanie ponúk predĺžila na základe „telefonickej komunikácie s predkladateľmi“. Z predloženej dokumentácie nebol zrejmý dátum predloženia ponúk. V zmysle bodu 2.7. Výzvy na predkladanie ponúk bola lehota dodania zákazky december 2019 – december 2020, v zmysle bodu 2.8. predmetnej Výzvy bolo uvedené trvanie zmluvy 7 mesiacov. Výzva na predkladanie ponúk nebola datovaná a podpísaná.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. postupovala v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na obstaranie zákaziek použila postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. postupovala v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní a s Čl. 1 bodom 1.6 Smernice o verejnom obstarávaní 2020, keď zákazky na poskytovanie upratovacích služieb v rokoch 2018, 2019, 2020 rozdelila a zvolila spôsob určenia ich predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť PHZ pod finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie v roku 2018 podlimitných zákaziek a v roku 2019, 2020 nadlimitných zákaziek.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. postupovala v rozpore s - Čl. 1 bodom 1.5 Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže NDS, a. s. sa vyhla použitiu postupov zadávania zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní a tejto Smernice vzhľadom na určené finančné limity.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
NDS, a. s. postupovala v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Čl. 1 bodom 1.4 Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / Čl. 1 bodom 1.5. Smernice o verejnom obstarávaní 2020 (podľa platnosti a účinnosti príslušnej Smernice o verejnom obstarávaní), keďže nedodržala princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, že NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, na základe akých skutočností NDS, a. s. zvolila postup zadávania zákaziek. Podklady, preukazujúce zvolenie postupu (Výzva na predloženie cenovej ponuky / prostredníctvom ET), neboli súčasťou predloženej dokumentácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Spoločným menovateľom pri kontrolovaných zákazkách týkajúcich sa upratovacích služieb bolo, že NDS, a. s. pri ich realizácii nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nedodržala princíp transparentnosti. Nezdokumentovala celý priebeh predmetného verejného obstarávania tak, aby jej úkony boli preskúmateľné. Pri realizácii predmetného verejného obstarávania konala spôsobom, ktoré ho robilo nečitateľné a horšie kontrolovateľné. Bolo nepredvídateľné a nezabezpečovalo kontrolu nestrannosti jej úkonov, čo je v rozpore s princípom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní. V prípade zákaziek realizovaných do 15.11.2020 NDS, a. s. nepostupovala v súlade s bodom 1 Čl. VI. Prílohy č. 1 Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / v prípade zákaziek uvedených v bode 1 až 6 tabuľky č. 3 nepostupovala v súlade s Čl. 11 bodom 11.13 Smernice o verejnom obstarávaní 2020). Predložená dokumentácia k verejnému obstarávaniu neobsahovala informácie a podklady, na základe ktorých NDS, a. s. určila PHZ. Zo stanovenej PHZ nebolo možné určiť, na základe akých skutočností bola PHZ vypočítaná (v prípade zákaziek realizovaných po účinnosti Smernice o verejnom obstarávaní 2020 nebolo stanovenie PHZ možné jednoznačne určiť, cena 5,68 eur za hodinu bola stanovená priemerom hodinových sadzieb, týkajúcich sa zmlúv, ktoré uzatvorila NDS, a. s. so spoločnosťou Armorex, ktoré však netvorili prílohu Výpočtu PHZ).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1 bodom 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / Čl. 1 bodom 1.5. Smernice o verejnom obstarávaní 2020, konkrétne s princípom transparentnosti. V rámci prípravy zákaziek dokumentácia obsahovala nepodpísaný dokument, Návrh uchádzačov na zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky. Z predloženej dokumentácie nebolo zrejmé, kto a kedy predmetný dokument vypracoval, akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktoré boli navrhované, aby im boli zaslané cenovej ponuky,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti. NDS, a. s. vo Výzve na predloženie cenových ponúk odporučila, aby „záujemcovia o účasť vo verejnom obstarávaní overili a získali potrebné informácie nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu.“ Termín vykonania obhliadky stanovený nebol a nebolo zrejmé, akým spôsobom a či sa predmetná obhliadka / obhliadky realizovala / realizovali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, keďže v prípade niektorých zákaziek NDS, a. s. uviedla, že obhliadka nie je potrebná, a teda záujemcovia si nemohli overiť a získať potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky (zákazka uvedená v bode 3, 4, 5. tabuľky č. 1, v bode 3, 4, 5, 6, tabuľky č. 2, v bode 7, 8 tabuľky č. 3 Protokolu o výsledku kontroly).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / Čl. 1 bodom 1.5. Smernice o verejnom obstarávaní 2020, keďže zo stanovenej PHZ nebolo zrejmé, či a ako NDS, a. s. pri jej stanovovaní zohľadnila zákonné požiadavky na výšku minimálnej mzdy. Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že sa NDS, a. s. pri stanovovaní PHZ zaoberala analýzou mzdových nákladov. Kritériom na vyhodnotenie ponúk bola najnižšia cena bez DPH. Zmluvná cena bola už 1,23 eur bez DPH za hodinu. Vzhľadom na sociálny aspekt kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že spôsob stanovenia ceny nebolo možné určiť a nebolo zrejmé, či NDS, a. s. pri jej stanovovaní zohľadnila zákonné požiadavky na výšku minimálnej mzdy. Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa NDS, a. s. zaoberala touto skutočnosťou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní, keďže z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa NDS, a. s. zaoberala konfliktom záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, konkrétne s princípom transparentnosti. Ponuky vyhodnocovala komisia zložená z predsedu a dvoch členov komisie, avšak nebolo zrejmé, na základe akých skutočností bola zriadená. Dokumentáciu, týkajúcu sa zriadenia komisie, predložená dokumentácia neobsahovala. Dokumentácia, týkajúca sa prípravy verejného obstarávania nebola súčasťou predloženej dokumentácie v celom rozsahu (napr. absentovalo odôvodnenie potreby),
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, keďže NDS, a .s. neevidovala všetky doklady a dokumenty a neuchovávala ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri reakizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania upratovacích služieb nepostupovala v súlade s • Čl. 12 Smernice o verejnom obstarávaní, keďže NDS, a. s. nepreukázala založenie pracovnej skupiny pred začatím každého verejného obstarávania (u zákaziek, ktoré boli realizované po účinnosti predmetnej Smernice). Záznamy zo stretnutí preukazujúce založenie a činnosť pracovnej skupiny sa v predloženej dokumentácii ku kontrolovaným zákazkám nenachádzali.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb nepostupovala v súlade s 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri určení lehoty na predkladanie ponúk neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. O neprimerane krátkej lehote na predkladanie ponúk svedčí aj fakt, že samotný úspešný uchádzač Armorex predložil ponuku 03.04.2018 (expedovaná na pošte 29.03.2018).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri určení lehoty na predkladanie ponúk neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Ani jeden z uchádzačov, v zmysle predloženej dokumentácie, nepredložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk, čo však NDS, a. s., v zmysle predloženej dokumentácie, prípade zákazky Prevádzkovo – technické objekty ignorovala.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Napriek tomu, že spoločnosť USD Services neprevzala Výzvu na predloženie cenovej ponuky (bola vrátená neotvorená NDS, a. s.), tak predložila dňa 16.04.2018 o 11:12:37 h. ponuku (46 848 eur bez DPH) na uvedený predmet zákazky. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že nebolo zrejmé, na základe akých skutočností, kým a akým spôsobom mala poskytnuté informácie, ktoré boli potrebné na vypracovanie predmetnej ponuky. Z predloženej dokumentácie k predmetnému verejnému obstarávaniu nevyplývalo, že by sa komisia na vyhodnotenie ponúk (dokumentácia k jej zriadeniu v predloženej dokumentácii absentuje) týmito skutočnosťami zaoberala. V zmysle „Zápisnice o vyhodnotení cenových ponúk prieskumu trhu“ zo dňa 17.04.2018 mal uchádzač USD Services, ktorý predložil najnižšiu cenovú ponuku (46 848 eur bez DPH), NDS, a. s. listom č. 40101/4485/34281/2018 zo dňa 17.04.2018 oznámiť, že z kapacitných dôvodov odstupuje. Predmetný list predložená dokumentácia neobsahovala, bol kontrolnej skupine NKÚ SR predložený na základe jej vyžiadania dodatočne. NDS, a. s. vystavila 18.04.2018 úspešnému uchádzačovi Armorex objednávku č. 4500129082, v sume 47 928 eur bez DPH. Objednávka neobsahovala potvrdenie jej prevzatia predmetnou spoločnosťou.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb na predmet zákazky Poskytovanie nonstop upratovacích služieb – HP Čunovo nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri jej určení neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. V predloženej dokumentácii nebolo preukázané, že uchádzači doručili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, keďže ponuky doručili všetci traja oslovení uchádzači 26.09.2018, pričom nebola uvedená hodina doručenia. Uchádzač Armorex predložil cenovú ponuku v sume 49 494 eur bez DPH, EXIM ING v sume 49 932 eur bez DPH, Lady Zika v sume 49 985 eur bez DPH. Napriek tomu, že spoločnosť Lady Zika prevzala Výzvu na predloženie cenovej ponuky dňa 11.10.2018, tak predložila ponuku na uvedený predmet zákazky dňa 26.09.2018. Nebolo zrejmé, na základe akých skutočností, kým a akým spôsobom mala poskytnuté informácie, ktoré boli potrebné na vypracovanie predmetnej ponuky. NDS, a. s. vystavila dňa 27.09.2018 objednávku č. 4500137813, v sume 49 494 eur bez DPH. Dátum prevzatia objednávky spoločnosťou Armorex uvedený nebol.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb na predmet zákazky Poskytovanie nonstop upratovacích služieb – HP Jarovce nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Predmetná zákazka bola realizovaná rovnako, ako zákazka Poskytovanie nonstop upratovacích služieb – HP Čunovo, 01.10.2018 – 30.10.2019 (bod 3 tabuľky č. 1). NDS, a. s. oslovila rovnaké spoločnosti. Zistenia boli identické. Uchádzač Armorex predložil cenovú ponuku v sume 49 494 eur bez DPH, EXIM ING v sume 49 932 eur bez DPH, Lady Zika v prípade tejto zákazky v sume 49 975 eur bez DPH. Úspešný uchádzač Armorex prevzal predmetnú Výzvu dňa 25.09.2018, avšak ponuka bola na pošte podaná 24.09.2018. Spoločnosť Lady Zika prevzala Výzvu na predloženie cenovej ponuky dňa 11.10.2018, avšak ponuku na uvedený predmet zákazky predložila 26.09.2018. Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že nebolo zrejmé, na základe akých skutočností, kým a akým spôsobom mala poskytnuté informácie, ktoré boli potrebné na vypracovanie predmetnej ponuky. NDS, a. s. vystavila dňa 27.09.2018 objednávku č. 4500137817, v sume 49 494 eur bez DPH. Dátum prevzatia objednávky spoločnosťou Armorex uvedený nebol.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - odpočívadlo Graniar, SSÚD 2 Bratislava, HP Jarovce nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. NDS, a. s. zaslala Výzvu na predloženie cenovej ponuky 10.10.2018 spoločnostiam Armorex, EXIM ING, Lady Zika. Doručenka Armorex sa v predloženej dokumentácii nenachádzala. Lehota na predkladanie ponúk bola NDS, a. s. stanovená do 16.10.2018 do 10:00 h. Uchádzač EXIM ING prevzal Výzvu na predloženie cenovej ponuky 12.10.2018. Na vypracovanie ponuky mal necelé dva pracovné dni. NDS, a. s. pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponuky tiež nepostupovala v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri jej určení neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Objednávka spoločnosťou Armorex (úspešný uchádzač), v zmysle predloženej dokumentácie nebola prevzatá.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb na odpočívadle Voznica, SSÚR 2 N. Baňa nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. NDS, a. s. Výzvu na predloženie cenovej ponuky zaslala 25.02.2019 spoločnostiam Armorex, Well.sk. s. r. o., USD Services. Lehota na predkladanie ponúk bola NDS, a. s. stanovená do 27.02.2019 do 9:00 h. Výzvu na predloženie cenovej ponuky prevzali spoločnosti Armorex a Well.sk dňa 26.02.2019 a spoločnosť USD Services dňa 05.03.2019. NDS, a. s. pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponuky nepostupovala taktiež v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri jej určení neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. Ponuku predložil uchádzač Armorex a Well.sk, pričom v predloženej dokumentácii nebolo preukázané, že boli predložené v lehote na predkladanie ponúk (boli predložené 27.02.2019 bez uvedenia hodiny doručenia). Úspešným uchádzačom sa stal Armorex.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie nonstop upratovacích služieb na odpočívadle Čierne, SSÚR Čadca nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. NDS, a. s. Výzvu na predloženie cenovej ponuky zaslala 05.03.2019 spoločnostiam Armorex, Well.sk, USD Services. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 11.03.2019 do 9.00 h. Výzva na predloženie ponuky zaslaná spoločnosti USD Services bola vrátená. Uchádzač Well.sk. predložil ponuku (68 584,32 eur bez DPH) e – mailom 11.03.2019 o 8:45 h., pričom v e – maile bolo uvedené, že písomná podoba bude doručená do podateľne NDS, a. s. Ponuka bola doručená 11.03.2019, bez uvedenia hodiny jej doručenia. NDS, a. s. tohto uchádzača vylúčila z dôvodu, že „ponuka bola doručená nesprávnym spôsobom – e – mailom a zároveň obálka bola doručená po lehote.“ NDS, a. s. úspešnému uchádzačovi Armorex vystavila dňa 12.03.2019 objednávku č. 4500147799, v sume 67 858,56 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb pre SSÚR Zvolen na odpočívadle Budča nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet zákazky bola zo dňa 27.03.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola NDS, a. s. stanovená do 05.04.2019 do 10:00 h. Predložená dokumentácia neobsahovala jednoznačné preukázanie zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky spoločnostiam Armorex, Well.sk, USD Services. Obsahovala e - mailové doručenie (odoslané 28.03.2019) príjemcom, s predmetom „Predloženie cenovej ponuky – Poskytovanie upratovacích služieb na odpočívadle Budča. V zmysle predloženej dokumentácie ponuku predložil dňa 04.04.2019 len uchádzač Armorex (65 704,32 eur bez DPH). NDS, a. s. vystavila dňa 08.04.2019 objednávku č. 4500149379, v sume 65 704,32 eur bez DPH. Spoločnosť Armorex prevzala objednávku 04.06.2019, t. j. v období, kedy už mali byť poskytované služby.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb odpočívadlo Turčianska Štiavnička nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.Výzva na predloženie cenovej ponuky nebola datovaná. Predložená dokumentácia obsahovala e - mailové zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky, avšak nebolo zrejmé komu. V zmysle Zápisnice o vyhodnotení ponúk bola zaslaná 13.12.2019 spoločnostiam Armorex, Belfort Invest, Lady Zika. Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, kedy boli Výzvy na predloženie cenovej ponuky oslovenými spoločnosťami prevzaté. Ponuku predložil uchádzač Armorex a Belfort Invest. Spoločnosť Lady Zika ponuku nepredložila. NDS, a. s. vystavila úspešnému uchádzačovi Armorex dňa 18.12.2019 objednávku č. 4500163800, v sume 24 375,60 eur bez DPH. Dátum prevzatia objednávky spoločnosťou Armorex uvedený nebol.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb pre SSÚD 2 Bratislava, hraničný priechod Jarovce nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na predloženie cenovej ponuky na uvedený predmet zákazky bola zo dňa 22.08.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola NDS, a. s. stanovená do 28.08.2019 do 10:00 h. Predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky spoločnostiam Armorex, Well.sk, USD Services a jej prevzatie oslovenými spoločnosťami (v zmysle Návrhu uchádzačov na zaslanie Výzvy a predloženie cenovej ponuky a Zápisnice o vyhodnotení cenových ponúk). Ponuku predložil len uchádzač Armorex. NDS, a. s. vystavila dňa 04.09.2019 objednávku č. 4500157128, v sume 61 969,20 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb pre SSÚD 2 Bratislava, hraničný priechod Čunovo nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na predloženie cenovej ponuka na uvedený predmet zákazky bola zo dňa 22.08.2019. Lehota na predkladanie ponúk bola NDS, a. s. stanovená do 28.08.2019 do 10:00 h. Predmetná zákazky bola realizovaná identicky, ako zákazka na poskytovanie upratovacích služieb pre SSÚD 2 Bratislava, hraničný priechod Jarovce (bod 7 tabuľky č. 2). PHZ bola aj v prípade tejto zákazky stanovená v sume 63 000 eur bez DPH. Cenová ponuka úspešného uchádzača bola taktiež rovnaká. Zistenia boli identické. NDS, a. s. vystavila dňa 04.09.2019 objednávku č. 4500157204, v sume 61 969,20 eur bez DPH.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb -Poskytovanie upratovacích služieb pre Areál Hraničné obchodné miesto Skalité nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.Výzva na predloženie cenovej ponuky nebola datovaná. Predložená dokumentácia neobsahovala jednoznačné preukázanie zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky spoločnostiam Armorex, Belfort Invest, Lady Zika. Obsahovala e - mailové zaslanie Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 04.02.2020 o 15:23 h. armorex.sro@gmail.com, info@belfortinvest.sk, ostrostrelec8@gmail.com. Lehota na predkladanie ponúk bola stanovená do 07.02.2020 do 9.00 h. Ponuku predložil uchádzač Armorex a Belfort Invest. Spoločnosť Lady Zika ponuku nepredložila. Úspešným uchádzačom sa stal Armorex. NDS, a. s. pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponuky nepostupovala taktiež v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri jej určení neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. NDS, a. s. vystavila dňa 07.02.2020 objednávku č. 4500166119, v sume 64 681,20 eur bez DPH. Dátum prevzatia objednávky spoločnosťou Armorex uvedený nebol.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa upratovacích služieb - Poskytovanie upratovacích služieb pre SSÚR 6 Čadca, hraničný priechod Svrčinovec nepostupovala v súlade § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Výzva na predloženie cenovej ponuky nebola datovaná. Predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky spoločnostiam Armorex, Belfort Invest, Lady Zika (v zmysle Návrhu uchádzačov na zaslanie Výzvy a predloženie cenovej ponuky a Zápisnice o vyhodnotení cenových ponúk). Ponuku v zmysle predloženej dokumentácie predložil uchádzač Armorex a Belfort Invest. NDS, a. s. vystavila dňa 16.01.2020 objednávku č. 4500164835, v sume 46 917,60 eur bez DPH. Dátum prevzatia objednávky spoločnosťou Armorex uvedený nebol.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. v roku 2019 a v roku 2020 zadávala zákazky s nízkou hodnotou, pričom podľa finančného limitu mala NDS, a. s. postupovať nadlimitným postupom zadávania zákazky. Zákazky realizovala v rovnakom období, pričom objednávky boli vystavované dokonca v rovnakých dňoch (napr. 24.09.2019, 20.10.2020, 26.10.2020). Je možné konštatovať, že zo strany NDS, a. s išlo o účelové rozdelenie zákazky. Účelové rozdelenie zákazky (koncesie alebo súťaže návrhov) pritom predstavuje jedno z najzávažnejších porušení zákona, keďže pri nižšej PHZ je vysoký predpoklad, že sa o publikácií zákazky dozvie (dozvedel) užší okruh hospodárskych subjektov, čo v konečnom dôsledku nepriaznivo pôsobí (pôsobilo) na hospodársku súťaž. NDS, a. s. postupovala v rozpore s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na obstaranie zákaziek použila postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní a súčasne postupovala aj v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, keď zákazky na poskytovanie predmetných služieb v rokoch 2019, 2020 rozdelila a zvolila spôsob určenia ich predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť PHZ pod finančný limit prislúchajúci postupu pre zadávanie nadlimitných zákaziek. Zároveň nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého NDS, a. s. bola povinná dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti a tiež nepostupovala v súlade s bodom 1.4. a 1.5. Smernice o verejnom obstarávaní 2017.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri stanovovaní lehoty na predkladanie ponuky nepostupovala v súlade s § 21 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže pri jej určení neprihliadala na zložitosť predmetu zákazky a čas potrebný na vypracovanie ponúk. O závažnosti kontrolného zistenia svedčí aj fakt, že NDS, a. s. zrealizovala v roku 2019 sedem zákaziek s PHZ 424 000 eur bez DPH za necelých 5 pracovných dní (vrátane doručovania poštou). V októbri 2020 zrealizovala 11 zákaziek s PHZ 508 270 eur bez DPH eur bez DPH za necelých 8 pracovných dní od vypracovania výzvy (vrátane doručovania poštou). Počet dní od zaslania Výzvy na predloženie cenovej ponuky po lehotu na predkladanie ponúk z predloženej dokumentácie vzhľadom na chýbajúce preukázanie zaslania a doručenia Výziev na predkladanie ponúk nebolo možné určiť. Predmetné zistenie kontrolnej skupiny NKÚ SR akcentuje aj skutočnosti, uvedené v Zistení č. 24 protokolu. NDS, a. s. konala v rozpore § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a s Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže nedodržala princípy verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 protokolu taktiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, konkrétne s princípom transparentnosti. NDS, a. s. nezdokumentovala celý priebeh predmetného verejného obstarávania, tak aby jej úkony boli preskúmateľné. NDS, a. s. konala pri realizácii predmetného verejného obstarávania spôsobom, ktoré ho robilo nečitateľné, a horšie kontrolovateľné. V prípade niektorých zákaziek nebolo skontrolovateľné. Konanie NDS, a. s. bolo nepredvídateľné a nezabezpečovalo kontrolu nestrannosti jej úkonov, čo je v rozpore s princípom transparentnosti,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 taktiež nepostupovala v súlade s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní a s bodom 1 Čl. VI. Prílohy č. 1 Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže v dokumentácii k verejnému obstarávaniu neuchovala aj informácie a podklady, na základe ktorých určila PHZ. V predloženej dokumentácii nebolo preukázané, že išlo o cenu obvyklú na trhu, čo nebolo v súlade s § 6 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 taktiež nepostupovala v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní, keďže z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že sa NDS, a. s. zaoberala konfliktom záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 taktiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže z predloženej dokumentácie nevyplývalo, kým a na základe akých skutočností bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk (návrh na zriadenie komisie, menovacie dekréty sa v predloženej dokumentácii nenachádzali). Nebolo zrejmé, akým spôsobom boli vybrané spoločnosti, ktorým boli zaslané Výzvy na predloženie cenovej ponuky. Dokumentácia, týkajúca sa prípravy verejného obstarávania nebola súčasťou predloženej dokumentácie v celom rozsahu (napr. absentovalo odôvodnenie potreby).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 taktiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a Čl. 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže v prípade, ak kritérium cena malo stanovené aj podkritériá, NDS, a. s. im nestanovila váhy, a teda nezabezpečila, aby boli ponuky vyhodnotiteľné.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek uvedených v tabuľke č. 5, 6 taktiež nepostupovala v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, keďže neevidovala všetky doklady a dokumenty a neuchovávala ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa prenájmu, montáže a demontáže protisnehových zábran, okrem vyššie uvedených zistení tiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní a s článkom 1 bodom 1.4. Smernice o verejnom obstarávaní 2017, keďže nedodržala princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. zadávala zákazky, ktorých predmetom bolo poskytovanie bezpečnostných služieb (uvedené v tabuľke 10 - 12) podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní ako zákazky s nízkou hodnotou (Výzva na predloženie cenovej ponuky) / prostredníctvom ET), napriek tomu, že podľa finančného limitu išlo o nadlimitnú zákazku. NDS, a. s. postupovala v rozpore s : - s § 10 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, keď na obstaranie zákaziek použila postupy pre zadávanie zákaziek s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, - § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona ako aj v rozpore s Čl. 1, bod 1.5.Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / Čl. 1, bod 1.6.Smernice o verejnom obstarávaní 2020 - § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého NDS, a. s. bola povinná dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti ako aj v rozpore s bodom 1.4.Smernice o verejnom obstarávaní 2017 / bodom 1.5.Smernice o verejnom obstarávaní 2020.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR konala spôsobom, ktoré ho robilo nečitateľné, a horšie kontrolovateľné. V prípade niektorých zákaziek bolo neskontrolovateľné (chýbali dokumenty). Systém verejného obstarávania a jeho archivácie NDS, a. s. nezabezpečoval prehľadnosť, kontrolovateľnosť – preskúmateľnosť jednotlivých vykonaných úkonov. Konanie NDS, a. s. bolo nepredvídateľné a nezabezpečovalo kontrolu nestrannosti jej úkonov, čo je v rozpore s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 24 ods.1 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nezdokumentovala celý priebeh verejného obstarávania s dôrazom na preskúmateľnosť rozhodnutí prijatých vo všetkých fázach verejného obstarávania. V prípade niektorých zákaziek bola predložená len Zmluva o poskytovaní služieb a Požiadavka na zadanie cez e-trhovisko. Išlo napr. o zákazku Poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb, Objekt Bošany (bod 16 tabuľky č. 11).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní, keďže neevidovala všetky doklady a dokumenty a neuchovávala ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 6 ods. 1 a 18 zákona o verejnom obstarávaní a § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom hospodárnosti a efektívnosti, keďže v dokumentácii k verejnému obstarávaniu neuchovala aj informácie a podklady, na základe ktorých určila PHZ. Zo stanovenej PHZ nebolo možné určiť, na základe akých skutočností bola celková cena vypočítaná, s osobitným akcentom na skutočnosť, že zo stanovenej PHZ nebolo zrejmé, či a ako NDS, a. s. pri jej stanovovaní zohľadnila zákonné požiadavky na výšku minimálnej mzdy. Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že sa NDS, a. s. pri stanovovaní PHZ zaoberala analýzou mzdových nákladov. V prípade niektorých zákaziek PHZ nebola stanovená, napr. zákazka SSÚD2 Bratislava – IPM na HP Jarovce (bod č. 22 tab. č. 10), SSÚD Martin (bod 4 tab. č. 10), Areál SSÚD 3 Trnava, 01.01.2021 – 30.06.2021 (bod 11 tab. č. 10). V prípade zákazky Areál SSÚD 1 Malacky, objekt Brodské, ET, september 2019 – marec 2020 (bod 24 tab. č. 10) Požiadavka na zadanie cez e – trhovisko zo dňa 22.08.2019 obsahovala na poskytovanie nonstop bezpečnostných služieb sumu do 29 138,40 eur bez DPH (5, 70 eur), zmluvná cena bola 29 138, 39 eur bez DPH. Kontrolou nebolo možné overiť, akým spôsobom bola aj v prípade tejto zákazky predmetná cena stanovená, keďže predložená dokumentácia neobsahovala stanovenie PHZ.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže nedodržala princíp transparentnosti. - predložená dokumentácia obsahovala nepodpísané dokumenty, Návrh uchádzačov na zaslanie výzvy na predloženie cenovej ponuky, pričom nebolo zrejmé, na základe akých skutočností boli vybrané hospodárske subjekty, ktorým NDS, a. s. zaslala Výzvu na predloženie cenovej ponuky, - z predloženej dokumentácie nevyplývalo, kým a na základe akých skutočností bola zriadená komisia na vyhodnotenie ponúk (návrh na zriadenie komisie, menovacie dekréty sa v predloženej dokumentácii nenachádzali), - v prípade niektorých zákaziek vo Výzve na predloženie ponuky nebol uvedený dátum jej vypracovania a schválenia. Napr.: zákazka SSÚR Nová Baňa, areál strediska (bod 9 tab. č. 11), Areál SSÚD Beharovce (bod 3 tabuľky č. 11), Areál SSÚD Mengusovce (bod 6 tab. č. 11), Objekt Vajnory (bod 14 tab. č. 11), areál Hraničné obchodné miesto Skalité (bod 13 tabuľky č. 11), areál SSÚD Trnava (bod 12 tabuľky č. 10), - predložená dokumentácia v prípade niektorých zákaziek neobsahovala preukázanie zaslania Výziev na predloženie cenovej ponuky, napr. areál SSÚD 4 Trenčín (bod 7 tabuľky č. 11), areál SSÚD Trnava (bod 12 tabuľky č. 10), areál Hraničné obchodné miesto Skalité (bod 13 tabuľky č. 11).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keďže obhliadka miesta poskytovania bezpečnostných služieb, v prípade zákaziek, ktoré boli predmetom kontroly NKÚ SR, nebola NDS, a. s. umožnená (okrem zákazky SSÚR Košice, areál strediska bod 15 tab. č. 10). Záujemcovia si teda nemohli overiť a získať potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 23 zákona o verejnom obstarávaní, keďže z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa NDS, a. s. zaoberala konfliktom záujmov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. pri realizácii zákaziek, týkajúcich sa poskytovania bezpečnostných služieb ďalej nepostupovala v súlade s § 10 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Zákazky, ktoré boli predmetom kontroly NDS, a. s. realizovala spôsobom, ktorý nezabezpečoval primerané a včasné plnenie úloh, súladné s pravidlami verejného obstarávania, ako aj napĺňanie hlavného cieľa verejného obstarávania, ktorým je efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov, ako aj zabezpečenie účinnej konkurencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Výsledkom verejného obstarávania, ktoré sa týkalo kontrolovaných zákaziek, bolo vystavenie objednávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nepostupovala v súlade s Čl. 12 Smernice o verejnom obstarávaní, keďže súčasťou zákaziek, ktoré boli realizované po účinnosti predmetnej Smernice, nebolo preukázané založenie pracovnej skupiny pred začatím každého verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Niektoré zákazky boli realizované identicky (rovnaký čas, lehota na predkladanie ponúk, odoslanie Výzvy na prekladanie ponúk, rovnaké subjekty, ktoré boli vyzvané na predloženie ponuky, ponuky predložené rovnakými uchádzačmi). Išlo napr. o zákazky: • SSÚD Malacky, Areál hraničný priechod Brodské, 01.04.2020 – 31.03.2021 (bod 1 tabuľky č. 11) a zákazka Areál SSÚD 1 Malacky., apríl 2020 – marec 2021 (bod 2 tabuľky č. 11), • SSÚD Nová Baňa, areál strediska, 01.04.2020 – 31.03.2021 (bod 9 tabuľky č. 11) a zákazky Areál SSÚD Beharovce, 1.4.2020 do 31.3.2021 (bod 3 tabuľky č. 11), Areál SSÚD Mengusovce, 1.4.2020 do 31.3.2021 (bod 6 tabuľky č. 10), Areál SSÚD 4 Trenčín, 01.04.2020 do 31.03.2021 (bod 7 tabuľky č. 11), areál Cestmajsterstvo Galanta (bod 20 tab. č. 11), • SSÚD 8 Liptovský Mikuláš (bod 19 tab. č. 10) a zákazka SSÚD 8 Liptovský Mikuláš – objekt Bošany (bod 20 tabuľky č. 10), • Areál SSÚD 6 Martin, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 5 tabuľky č. 10) a zákazka SSÚD Trnava, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 12 tabuľky č. 10), zákazka SSÚD Považská Bystrica, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 7 tabuľky č. 10), SSÚR Čadca, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 16 tabuľky 10).
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. vyhodnocovala cenové ponuky cca 10 min, v prípade niektorých zákaziek 5 minút. Vzhľadom na úkony potrebné k vyhodnoteniu úspešného uchádzača, ktorý spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní ako aj stanovené požiadavky na predmet zákazky a predloží najvýhodnejšiu cenovú ponuku, považuje kontrolná skupina NKÚ SR čas 5, resp. 10 minút na otváranie a vyhodnotenie ponúk za neprimerane krátky. Konanie NDS, a. s. nezabezpečovalo splnenie cieľa verejného obstarávania, ktorým je dosahovanie hodnoty za peniaze, a teda transparentné, hospodárne a efektívne vynakladanie finančných prostriedkov. Konanie komisie a vyhodnotenie ponúk vykazovalo známky formalizmu.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. okrem vyššie uvedených zistení tiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom: transparentnosti, keďže v zákazke: - Areál SSÚD 4 Trenčín, 01.04.2020 do 31.03.2021 (bod 7 tabuľky č. 11) predloženie ponuky v lehote na predkladanie ponúk (13.03.2020, do 10.00 h.) uchádzačom SHIELD nebolo preukázané. V zmysle dokumentácie uchádzač doručil ponuku 13.03.2020, avšak hodina doručenia uvedená nebola. Komisia sa v zmysle predloženej dokumentácie predmetnou skutočnosťou nezaoberala. - SSÚD Trnava, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 12 tabuľky č. 10) predloženie ponuky v lehote na predkladanie ponúk (13.03.2020, 10.00 h.) uchádzačom HOLLMEX nebolo preukázané. V zmysle dokumentácie doručil ponuku 13.03.2020, avšak hodina doručenia uvedená nebola. Komisia sa v zmysle predloženej dokumentácie predmetnou skutočnosťou nezaoberala. Obálka ponuky uchádzača KV – Security (ktorý bol úspešným uchádzačom v predmetnej zákazke) nebola označená heslom súťaže „NEOTVÁRAŤ – Poskytovanie bezpečnostných služieb – areál SSÚD Trnava“ (v zmysle bodu 3.4. Výzvy na predloženie cenovej ponuky), takže je dôvodné predpokladať, že ponuka bola otvorená už podateľňou NDS, a. s.. - SSÚD Považská Bystrica, 01.01.2020 – 31.12.2020 (bod 7 tabuľky č. 10) predloženie ponuky uchádzačom HOLLMEX v lehote na predkladanie ponúk (18.12.2019, do 9.00 h.) nebolo preukázané. V zmysle dokumentácie doručil ponuku 18.12.2019 avšak hodina doručenia uvedená nebola. Komisia sa v zmysle predloženej dokumentácie predmetnou skutočnosťou nezaoberala. - Areál Hraničné obchodné miesto Skalité, 10.02.2020 – 31.01.2021 (bod 13 tabuľky č. 11 ) - predloženie ponuky v lehote na predkladanie ponúk (07.02.2020, 9.00 h.) uchádzačom HOLLMEX nebolo preukázané - nebola uvedená hodina doručenia. Komisia sa v zmysle predloženej dokumentácie predmetnou skutočnosťou nezaoberala.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. okrem vyššie uvedených zistení tiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, keďže v dokumentácii k zákazke SSÚR Košice, areál strediska (bod 15 tabuľky č. 10) bola PHZ stanovená v cene 7,50 eur za hodinu za jedného bezpečnostného pracovníka), pričom ani v prípade tejto zákazky nebolo zrejmé, na základe akých údajov a skutočností bola stanovená. Rozsah služieb NDS, a. s. uviedla „v rozsahu výkazu a výmeru prác“, avšak predmetný rozsah nebolo možné určiť. V zmysle Výzvy na predloženie cenovej ponuky mala mať tri prílohy, ktoré však neobsahovala. Cenová ponuka úspešného uchádzača bola vo výške 7,70 eur bez DPH, čo je o 0,20 eur viac, ako bola uvedená PHZ. Z predloženej dokumentácie nevyplývalo, že by sa NDS, a. s. touto skutočnosťou zaoberala. Dokumentácia, týkajúca sa stanovenia PHZ nebola súčasťou predloženej dokumentácie. Výzva na predloženie cenovej ponuky bola kontrolnej skupine NKÚ SR predložená ako farebná kópia. V predmetnej Výzve bola uvedená lehota dodania zákazky „od 20.12.2019“. NDS, a. s. vystavila úspešnému uchádzačovi MS2 TRADE s. r. o., Svinica 303, 044 45 objednávku č. 4500162650, v sume 69 854,40 eur bez DPH, s termínom od 20.12.2019 – 31.12.2020.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. okrem vyššie uvedených zistení tiež nepostupovala v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže v zákazke Areál SSÚD 3 Trnava (bod 11 tab. č. 10) v Požiadavke na zadanie zákazky cez e – trhovisko zo dňa 20.12.2018 bola rukou prepisovaná cena, množstvo a termín dodania služieb. Údaje uvádzané v predmetnej Požiadavke a údaje uvedené v schválenom dokumente „Údaje o predkladanom materiáli“ boli rozdielne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nedisponovala kompletnou dokumentáciou k plánovaniu a príprave verejného obstarávania, ktorého predmetom bolo vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavebných prác pre projekt Diaľnica D3 Svrčinovec – Skalité.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
NDS, a. s. nepreukázala, že v čase začatia realizácie projektu mala zabezpečené finančné krytie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Opatrenia prijaté NDS, a. s. potrebné na zabezpečenie primeraného a včasného plnenia úloh, neboli dostatočné a nezabezpečovali plnenie jej úloh tak, aby boli v súlade s pravidlami verejného obstarávania.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Nastavený proces verejného obstarávania nezabezpečoval transparentnosť, hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov. Nebol nastavený tak, aby bola dosahovaná hodnota za peniaze.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Predložená dokumentácia, ktorá sa týkala kontrolovaných zákaziek, neobsahovala preukázanie základnej finančnej kontroly. NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole, keďže predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie vykonania základnej finančnej kontroly. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 5 Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Predložená dokumentácia, ktorá sa týkala kontrolovaných zákaziek, neobsahovala preukázanie základnej finančnej kontroly. NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole, keďže predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie vykonania základnej finančnej kontroly. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 5 Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Predložená dokumentácia, ktorá sa týkala kontrolovaných zákaziek, neobsahovala preukázanie základnej finančnej kontroly. NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole, keďže predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie vykonania základnej finančnej kontroly. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 5 Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Predložená dokumentácia, ktorá sa týkala kontrolovaných zákaziek, neobsahovala preukázanie základnej finančnej kontroly. NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 7 ods. 1, ods. 2 a ods. 3 zákona o finančnej kontrole, keďže predložená dokumentácia neobsahovala preukázanie vykonania základnej finančnej kontroly. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 5 Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite, keďže nezabezpečila riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 3. bod 3.1.písm. a) Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 5 ods. 1 písm. a) zákona o finančnej kontrole a audite, keďže nezabezpečila riadenie rizika a finančnú kontrolu tak, aby sa pri plnení zámerov a cieľov orgánu verejnej správy predchádzalo porušovaniu tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na jeho vykonanie, osobitných predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná a na základe ktorých sa Slovenskej republike poskytujú finančné prostriedky zo zahraničia. Zároveň nepostupovala v súlade s Čl. 3. bod 3.1.písm. a) Smernice Finančná kontrola v podmienkach Národnej diaľničnej spoločnosti číslo SMER/2019/0009/14000.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
NDS, a. s. nepostupovala v súlade s § 3 písm. b) zákona o finančnej kontrole a audite, v zmysle ktorého sú príslušné orgány verejnej správy povinné dodržiavať usmernenia Ministerstva financií SR, týkajúce sa vykonávania finančnej kontroly a auditu. NDS, a. s. nepostupovala v zmysle Metodického usmernenia sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR č. MF/008005/2019-1411 k finančnej kontrole vykonávanej podľa zákona o finančnej kontrole a audite.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Späť