Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-005/2018/1060
Názov:
Systém uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv
Účel kontrolnej akcie:
Zhodnotiť rôzne aspekty zmluvných vzťahov, preveriť právnu a ekonomickú výhodnosť uzavretých zmlúv
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2014 - 2017
Termín kontroly
02.05.2018 - 27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NKÚ SR konštatoval rezervy v účinnosti a efektívnosti vnútorného kontrolného systému NDS, ktorý nebol nastavený tak, aby signalizoval problémy v oblasti hospodárnosti vynakladania verejných financií v pôsobnosti NDS, a dával systémové podnety na skvalitnenie riadiacej a kontrolnej práce.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NDS uhradila za rokovania a konzultácie s MDV SR a MŽP SR advokátskej kancelárii Soukenník - Štrpka sumu 48 098,43 eur s DPH. Doklady preukazujúce reálne vykonanie vyfakturovaných služieb a aktivít neboli kontrole predložené. NDS okrem fakturačných dokladov nedisponovala ďalšou dokumentáciou preukazujúcou podrobnosti o spôsobe realizácie dodaných služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
NDS uhradila advokátskej kancelárii Soukenník - Štrpka sumu 23 903,64 eur s DPH za práce na vyhotovení novely zákona č. 669/2007 Z.z.. Práce boli vykonané pre potreby MDV SR, ktoré nemalo postavenie klienta advokátskej kancelárie. NDS nepreukázala kontrole prijatie a prevzatie fakturovaných služieb.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Spoločnosť Hillbridges si nárokovala od NDS odmenu v sume 10 889,48 eur s DPH za právne poradenstvo vo veci sporu o neplatnosť dohody o odstupnom s bývalou zamestnankyňou NDS. V predmete mandátnej zmluvy nebolo zahrnuté zastupovanie NDS v pracovnoprávnych sporoch.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NDS si od spoločnosti Deloitte Tax, s.r.o. objednal vypracovanie analýz spojenia resp. zlúčenia Slovenskej správy ciest, Technickej ochrany a obnovy železníc a NDS z hľadiska účtovnej a daňovej problematiky. Kontrola zistila, že analýza spojenia NDS a SSC bola oproti analýze zlúčenia NDS a TOOŽ takmer desaťnásobne drahšia. Obsah analýz bol obdobný a rozsah takmer identický (20 resp. 21 strán). Rozdiel v cene zdôvodnila NDS náročnosťou posudzovanej problematiky. Zaplatenie analýzy spojenia NDS a SSC bolo nehospodárne vynaloženým výdavkom, spojenie sa dodnes neuskutočnilo a NDS aj MDV SR bola už pred objednaním analýzy známa skutočnosť, že spojenie rozpočtovej organizácie a akciovej spoločnosti platná legislatíva neupravuje ani neumožňuje.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Za dve štúdie vypracované Výskumným ústavom dopravným, Žilina zaoberajúcimi sa možnosťami rozmiestnenia rôznych druhov snehových zábran na rovnakom úseku diaľnice D1 uhradila NDS sumu 72 237,00 eur. Pri riešení problému zobrala NDS do úvahy iba výsledok v poradí neskoršej analýzy z roku 2017. K posúdenia variantov riešenia z oboch štúdií nedošlo. Úhrada dvoch štúdií pre identický úsek diaľnice D1 bez posúdenia variantného riešenia bola zo strany NDS nehospodárnym použitím verejných prostriedkov.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie
Pri preverení zmluvného vzťahu medzi NDS a SkyToll(om) kontrola zistila, že zmluva eDZ upravila úhradu platobného styku pri bankových poplatkoch eDZ tak, že ich má znášať poskytovateľ služby SkyToll. Napriek zmluvnej úprave, bankové poplatky eDZ za roky 2015 až 2017 v sume 54 874,50 eur uhradila NDS. Ďalej Zmluvou eDZ dohodnutá a uhradená motivačná odmena (v celkovej sume 195 018,74 za dva roky fungovania systému eDZ) prinášala benefit výhradne poskytovateľovi služby bez poskytnutia akejkoľvek protihodnoty pre NDS. Motivačnú odmenu NDS nesprávne účtovala na účte 518500 spolu s províziou poskytovateľovi služby
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

IČO
35914939
Sídlo
Rožňavská 1, 83272 Bratislava-Nové Mesto
Kontrolované obdobie
2014 - 2017
Termín kontroly
01.05.2018 - 27.09.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Bez preukázateľného dôkazu bola bezdôvodne obstaraná právna analýza k schválenému balíčku opatrení na bezplatnú dopravu, pritom na MDV SR za rovnakú analýzu zaplatilo dodávateľovi 73 432,80 eur s DPH
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Nehospodárne konanie, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 523/2004 Z.z., 395/2002 Z.z., 655/2004 Z.z., 211/2000 Z.z.
Objednávky a faktúry neboli vždy zverejňované na webovom sídle ZSSK
Typ nedostatku: Konanie v rozpore s určeným účelom Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Späť