Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2016/1060
Názov:
Kontrola postupu NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych projektov.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť postup NDS, a.s. pri príprave, riadení a financovaní strategických infraštruktúrnych proje
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2016 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
27.09.2016 - 20.02.2017
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Z hľadiska požiadaviek na stanovenie kapacity šírkového usporiadania diaľnice NDS iba v jednej zo siedmych preverených objednávok na vyhotovenie TŠ a PD stanovila komplexný rozsah na vypracovanie dopravno-inžinierskych podkladov a dopravného modelu vrátane podrobného rozpisu a požiadaviek na dopravné prieskumy, tvorbu matice a dopravného modelu spolu s variantným riešením a jeho posúdením.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Zmena koncepcie rozšírenia diaľnice D1 zo 6 pruhu (+ kolektory) na 8 pruh nebola v čase výkonu kontroly v súlade s bodom 8.16.1 záväznej časti platného ÚPN BSK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverená dokumentácia vo všeobecnosti neobsahovala výsledky podrobnej analýzy dopravných prieskumov a výstupov z nich podľa TP 102, zásady tvorby dopravného modelu v definovaní potrebných zón na tvorbu scenárov, podrobné kartogramy zaťaženia pre dopravné špičky a celodennú intenzitu dopravy ani scenáre v časovej stope podľa požiadaviek TP 102.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nástroje dopravného plánovania boli použité iba v dokumentáciách, vypracovaných spoločnosťami CDV Brno a VÚD Žilina v rokoch 2014 a 2015. V ostatných objednaných a vypracovaných TŠ a PD nástroje dopravného plánovania neboli použité.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Chronologicky posledná štúdia ALFA 04 z roku 2015 (ale aj všetky jej predchádzajúce) vychádzala len z prepočtov dopravnej prognózy cez koeficienty, ktoré neboli zdokladované výkonom dopravného prieskumu. Takýto postup TP 102 neodporúča.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vecná kontrola, ktorá predchádzala úhrade objednaných technických štúdií a projektovej dokumentácie v súvislosti so stavbou diaľnice D1 Bratislava – Trnava, križovatka Triblavina nezaznamenala kvalitatívne nedostatky zistené kontrolou NKÚ SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť