Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-051/2014/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na výstavbu, rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic, rýchlostných ciest, vrátane súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010-2013.
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať uzatváranie zmlúv, dodržanie zmluvných podmienok a hospodárnosť a efektívnosť vynakl
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

- nenapĺňanie cieľov v oblasti prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest v období rokov 2010 - 2014 bolo, okrem iného, spôsobené po vecnej stránke podcenením časovej náročnosti procesu prípravy a priebehu verejného obstarávania. V rámci programu s vyššie uvedeným zámerom bolo stanovených celkove 29 cieľov, z ktorých bolo 20 vyhodnotených ako splnené, štyri ako čiastočne splnené a tri ako nesplnené. Jeden cieľ bol z hľadiska vyhodnotenia v roku 2013 neaktuálny a posledný sa plní priebežne. Čiastočné splnenie cieľov bolo spôsobené: • oddialením začatia výstavby rýchlostných ciest R2, R3, R4 a R7 z dôvodu vypracúvania štúdií realizovateľnosti na plánované úseky, ktorými sa preveruje opodstatnenosť plánovaných projektov. Kontrola NKÚ SR poukazuje na skutočnosť, že už v roku 2012 bolo konštatované meškanie v procese prípravy výstavby týchto rýchlostných ciest (05303 cieľ č. 7), • neodovzdaním do užívania 130,4 km diaľnic a rýchlostných ciest a nezačatím výstavby 286,8 km diaľnic a rýchlostných ciest v plánovanom rozsahu, • nevyplatením rozporovanej časti platby za dostupnosť koncesionárovi Granvia, a. s. za uvedenie príslušných úsekov rýchlostnej cesty R1 Nitra – Tekovské Nemce do prevádzky (pred ukončením procesu rozporovania nie je možné danú čiastku vyplatiť). Nesplnenie troch cieľov bolo spôsobené: • neuvedením do užívania žiadneho úseku diaľnice D1 v roku 2013, • neukončením projektovej prípravy celého úseku diaľnice D4 obchvat Bratislavy s cieľom začať jeho výstavbu v roku 2014, • nerealizovaním výstavby úseku D1 Hubová - Ivachnová v stanovenom objeme prác s predpokladaným termínom ukončenia v 12/2015 z dôvodu námietok v procese verejného obstarávania. Z tohto istého dôvodu bolo komentované nesplnenie cieľa už v roku 2012. Tým sa rok ukončenia stavby a tým aj splnenie cieľa stáva nereálnym (053030A, cieľ č. 7). V rámci analýzy monitorovacej správy programovej štruktúry k dátumu 31.12.2013 sa opätovne vyskytovali prípady, kedy zdôvodnenie neplnenia stanoveného cieľa bolo zhodné so zdôvodnením jeho neplnenia aj v predchádzajúcich rokoch (2012). Takými boli najmä niektoré ciele v programovej časti 053 - Cestná infraštruktúra, kedy bolo konštatované meškanie v procese prípravy výstavby týchto rýchlostných ciest (05303 cieľ č. 7) a (053030A, cieľ č. 7). Nesplnenie cieľov v prípravnej fáze výstavby malo za následok ohrozenie alebo nedodržanie termínov dosiahnutia cieľa v realizačnej fáze. Proces prípravy stavieb je všeobecne známy ako veľmi zložitý, odborne i časovo náročný. Tvorí ho početná skupina dôležitých činností na seba nadväzujúcich; podcenenie akejkoľvek z nich sa prejaví v predĺžení celého procesu. Naruší sa kontinuita čerpania finančných prostriedkov z EÚ ako aj príslušného spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Porovnaním špecifikácie a informácií poskytovaných zo strany NDS pri plnení čl. 2, ods. 3 Zmluvy bolo zistené, že poskytované informácie neobsahovali vyhodnotenie niektorých dielčích cieľov v rovnakej forme a obsahu ako boli uvedené v prílohe č. 6 Špecifikácie Zmluvy – Ciele investičného úseku na rok 2013 zamerané podľa oblastí. Napr. absentovalo vyhodnotenie splnenia stanovených termínov na vypracovanie Environmentálnych štúdií a procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) podľa zákona 24/2006 Z. z., (str. 1 prílohy č. 6 špecifikácie).
- v roku 2013 sa nepodarilo v oblasti výstavby diaľnic dosiahnuť plánované čerpanie prostriedkov. Pôvodne zazmluvnené prostriedky na výstavbu diaľnic v zmysle Zmluvy sa čerpali cca v polovičnej výške (Kapitálové transfery (výstavba D a RC) boli pôvodne zazmluvnené vo výške 153 711 600,12 Eur avšak boli čerpané vo výške75 479 830,90 Eur. Znížené čerpanie finančných prostriedkov na prípravu a výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest v roku 2013 bolo podľa vyjadrenia MDVRR SR spôsobené predovšetkým prieťahmi v procesoch verejných obstarávaní na zhotoviteľov stavebných prác úsekov..
Prieťahy pri vyhodnotení súťaže znamenali nemožnosť začatia stavieb v uvedenom období pri troch projektoch: - projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, (VO vyhlásené dňa 29.12.2011, prieťahy vo VO boli zaznamenané v r. 2012-2014, pričom podpis zmluvy s vybraným uchádzačom bol 11.06.2014), - projekt D3 Žilina (Strážov) - Žilina (Brodno), (VO vyhlásené dňa 05.03.2013 a podpis zmluvy bol 26.05.2014), - projekt R2 Zvolen východ - Pstruša, (VO vyhlásené dňa 05.03.2013 a podpis zmluvy dňa 03.07.2014). Uvedený priebeh vo verejnom obstarávaní oddialil termíny začatia realizácie o niekoľko mesiacov až na rok 2014, spôsobil nečerpanie finančných prostriedkov na výstavbu D a RC z eurofondov (v roku 2013 a 2014).
doposiaľ dva balíky PPP projektov, ktoré sa v skutočnosti nerealizovali a v konečnom dôsledku znamenali neplnenie programu prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2007 až 2010 v rámci PPP, boli postupne uhradené z rozpočtu MDVRR SR v celkovej výške 132 965 840 Eur. O túto čiastku bolo zvýšené základné imanie NDS. Výsledok vykonaných prác sa využíva podľa vyjadrenia MDVRR SR pri pokračovaní výstavby predmetných úsekov.
záverom k celému plneniu programov prípravy, výstavby a realizácie diaľnic a rýchlostných ciest v rokoch 2010 – 2014 možno konštatovať, že disponibilné verejné prostriedky na programy sa nepodarilo v stanovených termínoch v plnej miere využiť, čo viedlo k nesplneniu stanovených cieľov v oblasti výstavby D a RC. Predlžovaním termínov výstavby dochádza k oddialeniu užívania D a RC a očakávaných pozitívnych efektov plánovanej investičnej výstavby (napr. zvýšenie pohodlia, rýchlosti a najmä bezpečnosti cestovania občanov SR, úspora financií a času pre účastníkov cestnej dopravy, prípadne plánované príjmy z elektronického výberu mýta pre NDS, čím neboli programy dostatočne efektívne.
Zmluva o nenávratnom finančnom príspevku na projekte D1 Dubná skala – Turany Ku kontrole čerpania finančných prostriedkov bol vybraný projekt Dubná Skala – Turany. %. V roku 2014 došlo na stavbe D1 Dubná Skala – Turany k sklzu v realizácii stavebných prác, ako aj v čerpaní finančných prostriedkov. Neplnenie harmonogramu stavebných prác, ohrozujúce termín výstavby bolo v zmysle predloženej dokumentácie zistené v júni 2014.

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2010 - 2013
Termín kontroly
15.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

NDS má zriadené účty v komerčných bankách. Z dikcie zákona č. 291/2002 Z. z. o štátnej pokladnici vyplýva, že právny vzťah pre klientov Štátnej pokladnice, ako je NDS, je založený na dobrovoľnosti.
NDS v rokoch 2010 - 2013 zadržiavala na svojom účte prostriedky štátneho rozpočtu, ktoré boli dodatočne refundované z fondov EÚ viac ako jeden mesiac. Termín vrátenia dodatočne refundovaných prostriedkov späť do ŠR a nebol stanovený v Zmluve.
Dotácia bežných výdavkov zo štátneho rozpočtu schválená k 01.01.2013 v sume 28 500 000,00 eur bola v priebehu roka zvýšená na 40 446 000,00 eur, pričom na základe Špecifikácie , boli z tejto neinvestičnej dotácie financované aj prevádzkové náklady jednotlivých stredísk údržby.
NDS v sledovanom období neviedla evidenciu použitia prostriedkov zo ŠR, osobitne na opravy a osobitne na údržbu diaľnic a rýchlostných ciest
NDS mala v roku 2013 použiť na opravu a údržbu diaľnic a rýchlostných ciest z vlastných zdrojov spolu 27 268 458,00 eur. So súhlasom ministerstva bol uvedený rozpočet znížený len na 15 322 458 eur. Dôvody zníženia vlastných zdrojov NDS neboli zistené.
Rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie boli v roku 2013 zrušené 2 zákazky. V roku 2013 uhradila NDS 2 pokuty, z toho pokutu v sume 10 000,00 eur, ktorú jej uložil Úrad pre verejné obstarávanie a pokutu v sume 3 319,00 eur, ktorú jej udelil Úrad verejného zdravotníctva SR.
Z obchodných zmlúv uzavretých v období od 08/2010 do 10/2014 bol zistený rozdiel medzi predpokladanou hodnotou zákazky stanovenou NDS a cenovými ponukami predkladanými jednotlivými uchádzačmi, ktoré sa často pohybovali na hranici ich možného zisku. Akceptované cenové ponuky môžu byť do budúcna rizikom, hlavne pri projektoch financovaných z EÚ, kedy nepredvídané udalosti (napr. vis major), s ktorými sa v rizikovej analýze nerátalo, môžu ovplyvniť priebeh, resp. termíny výstavby, spôsobiť neschopnosť plnenia záväzkov zo strany zhotoviteľov, ap.
Z protokolov o predbežnej laboratórnej skúške bolo zistené, že stanovené normy kvality v priebehu výstavby nespĺňali každoročne a viacnásobne tí istí dodávatelia, resp. subdodávatelia stavebných prác a služieb. Činnosti laboratória nie sú zverejňované vo výročných správach.
NDS nevykonala inventarizáciu pozemkov v zmysle § 29 a § 30 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Použitie finančných prostriedkov hospodárnym a efektívnym spôsobom bolo preukázané pri - vykonávaní kontroly kvality, kde v prípade zistených nedostatkov sa od zhotoviteľov požadovala náprava a predĺženie záručnej lehoty a pri vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré NDS zabezpečila prevažne vlastnými zamestnancami, pričom obstaranie vypracovania ŽoNFP dodávateľským spôsobom stojí cca od í 500 eur do 15 000 eur.
NDS vo svojej dokumentácií uverejňuje rôzne údaje o dĺžke diaľnic a rýchlostných ciest v prevádzke, vo výstavbe a v príprave, ako aj údaje o počte opravených diaľnic a rýchlostných ciest
Zmluvu o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR podpísal vedúci služobného úradu MDVRR SR.
oneskorené uzavretie dohôd medzi NDS a MDVRR SR Zmluva o poskytnutí dotácií z rozpočtovej kapitoly MDVRR SR a Špecifikácia účelu použitia prostriedkov štátneho rozpočtu, časový a vecný plán úloh v oblasti prípravy a realizácie opráv, údržby a výstavy diaľnic a rýchlostných ciest na rok 2013 boli uzavreté 23.04.2013.
Späť