Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-013/2012/1060
Názov:
Kontrola vynakladania verejných prostriedkov určených na rekonštrukcie, opravy a údržbu diaľnic,rýchlostných ciest a súvisiacej infraštruktúry realizovaných v rokoch 2010 a 2011
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť uzatváranie zmlúv a dodržiavanie zmluvných podmienok a hospodárnosť vynakladania verejných
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

IČO
30416094
Sídlo
Námestie Slobody 6, 81005 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie podmienky v Dohode o úcelovosti použitia financných prostriedkov zo štátneho rozpoctu v roku 2010 a 2011 nepodpísaním Dodatkov, t.j. zmenu plnenia Dohody priebežne neaktualizovalaNDS a MDVRR SR
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
neschválenie podnikateľského plánu NDS na rok 2011 ediným akcionárom - MDVRR SR; napriek predkladaniu návrhov
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Vecná stránka plnenia prvku opráv a údržby nebola odkontrolovaná a zaužívaný spôsob vykazovania čerpania dotácie NDS (len v súhrnných nákladových položkách) neumožnil detailne odsúhlasiť na MDVRR SR, z akých dokladov a faktúr pozostávali takto predkladané žiadosti a čo bolo hradené.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

IČO
35919001
Sídlo
Dúbravská cesta 14, 84101 Bratislava-Dúbravka
Kontrolované obdobie
2010-2011
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

• NDS, a.s. nemá doposiaľ vypracovanú a schválenú stratégiu opráv a údržby diaľnic a rýchlostných ciest vo vlastníctve, čo nie je v súlade s vnútornou normou Organizačný poriadok NDS, a.s. ORN 0001/1700/2007 v znení 19 dodatkov, úplné znenie zo dňa 01.12.2011.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V podpísanej dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010 a 2011 nebol stanovený pre prvok (0530102) Príprava a realizácia opráv diaľnic a rýchlostných ciest samostatný účet v banke, ale spoločný účet aj s financovaním iných investičných programov, čím použitie účelových prostriedkov nebolo prehľadné.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
K schvaľovaniu zmien opráv D a RC v Dodatku č. 2 (bez uvedenia dátumu podpisu) a v Dodatku č. 1, schválenom dňa 27.03.1012 pre neinvestičnú dotáciu na rok 2011, sa pristupovalo formálne, po uplynutí roku. Dodatky k Dohode spolu s uvedením už realizovaných opráv, boli predložené až po skončení rozpočtového roku, v ktorom bola neinvestičná dotácia poskytnutá, to znamená v čase, kedy predmetná dohoda, ku ktorej bol Dodatok č. 1 a Dodatok č. 2 uzavretý, nebola účinná. Podľa článku VIII. bod Záverečné ustanovenia, bodu 5 Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2010 a bodu 6 Dohody o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre rok 2011: ,,Akékoľvek zmeny a doplnenia dohody je možné len písomne formou dodatku k dohode“, avšak kontrolou bolo zistené, že ku koncu rozpočtového roku tieto neboli vykonané a Dodatky neboli podpísané. Podľa bodu 6 ,,Dohoda nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi stranami“; v kontrolovanom období NDS, a.s. nedodržala podmienky v Dohode o účelovosti použitia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu v roku 2010 a 2011 nepodpísaním Dodatkov, t.j. zmenu plnenia Dohody priebežne neaktualizovala.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
Pri spôsobe predkladania údajov v žiadostiach NDS, a.s. v kontrolovanom období rokov 2010 a 2011 o dotáciu na MDVRR SR - sumárom nákladových položiek z účtovníctva NDS, a.s., za realizované činnosti; Predkladané žiadosti NDS, a.s. o dotáciu zo štátneho rozpočtu neboli podložené konkrétnymi účtovnými dokladmi patriacimi k žiadosti, ktoré ju mali podporovať, a ktoré boli v tom čase uhradené a ktoré mali tvoriť z hľadiska preukázateľnosti zoznam nárokovaných dokladov v prílohe, čím bol nepreukázateľný účtovný záznam.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
použiltie verejných prostriedkov v rozpore s určeným účelom
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
o vyhodnotení plnenia programu opráv nebola podávaná informácia na MDVRR SR v roku 2010 a 2011 dvakrát ročne, ale iba raz ročne, za celý rok,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedodržanie termínu vyhodnotenie zimnej služby za obdobie 2010/2011(do 20.apríla2011) bolo v skutočnosti na MDVRR SR prijaté 17.05.2011, čím si NDS, a. s. nesplnila svoju povinnosť vypracovať vyhodnotenie zimnej služby k dátumu uvedenému v Operačnom pláne 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
chýbajúce Vyhlásenie osoby zúčastnenej na príprave a vyhotovení súťažných podkladov o nestrannosti a dôvernosti spracúvaných informácií v predloženej spisovej dokumentácii
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť