Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je určená občanom a subjektom štátnej, verejnej ale aj súkromnej sféry a umožňuje získavať informácie o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe.

Názov Účel KA Kontrolované subjekty Kontrolované obdobie Podať príspevok
Predbežná štúdia - Zdravotná prevencia a podpora zdravia Vypracovanie predbežnej štúdie na tému "Zdravotná prevencia a podpora zdravia" Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Predbežná štúdia – Integrácia migrantov v Slovenskej republike Vypracovať predbežnú štúdiu na tému integračná politika štátu Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Protikorupčné opatrenia Pôdohospodárskej platobnej agentúry Identifikácia nedostatkov a slabých miest v nastavení a aplikácii protikorupčného programu PPA vo vy Podať príspevok ku kontrolnej akcii
ŽoP Centrálny ekonomický systém Preveriť plnenie záväzku SR voči EÚ v oblasti zákonnosti a oprávnenosti deklarovaných výdavkov v rám Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Príprava stanoviska k návrhu štátneho rozpočtu na rok 2024 Účelom kontroly je získanie podkladov pre vypracovanie stanoviska NKÚ SR k návrhu štátneho rozpočtu Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Vybrané položky príjmov obcí Preveriť postup samosprávy pri napĺňaní vybraných položiek vlastných príjmov Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Stratégia Slovenskej republiky v oblasti mládeže na roky 2021 - 2028 Vyhodnotiť proces prípravy, tvorby a implementácie Stratégie SR pre mládež na roky 2021 - 2028. Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Sankčný systém v oblasti povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla Preveriť systém povinného zmluvného poistenia na Slovensku a plnenie povinností orgánmi verejnej spr Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Príprava a realizácia investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitnej nemocnice sv. Martina Preveriť proces výberu a realizácie investičných projektov národnej nemocnice Rázsochy a Univerzitne Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Kontrola vybraných výdavkov Úradu pre územné plánovanie a výstavby SR Účelom KA je preveriť dodržanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými p Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Hluk v životnom prostredí Preveriť systém zabezpečenia ochrany pred hlukom vo vonkajšom prostredí v SR Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Preverenie výsledkov činností Slovensko IT, a.s. Preveriť hospodárenie spoločnosti Slovensko IT, a.s. vrátane projektového riadenia. Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Sociálne podniky Analýzou fungovania sociálnych podnikov a prostredia, v ktorom pôsobia, poukázať na nedostatky, ktor Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Operačný program Rybné hospodárstvo 2014-2020 Fungovanie systému a procesov Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014-2020 Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Súkromné stredné školy v systéme vzdelávania Preveriť financovanie súkromných stredných škôl a použitie verejných prostriedkov v nadväznosti na Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Opatrenia štátu počas energetickej krízy Účelom kontrolnej akcie bude preveriť proces stanovenia regulovaných cien energií a prijatia vybraný Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na EXPO Dubaj. Preveriť hospodárenie s verejnými prostriedkami vynaloženými na zabezpečenie účasti SR na svetovej v Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Kontrola bezpečnosti potravín v SR Zefektívnenie úradných kontrol bezpečnosti potravín realizovaných dvoma štátnymi dozornými orgánmi Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Špeciálna technika v podmienkach finančnej správy. Preveriť hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov pri obstaraní špeciálnej techniky, zabezp Podať príspevok ku kontrolnej akcii
Budovanie implementačnej štruktúry pre implementáciu mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov Podať príspevok ku kontrolnej akcii