Tlačové správy 2021

Štát nevie efektívne využiť zhabaný olej či naftu, milión litrov leží v skladoch

Bratislava  9. júla  2021 – Viac ako 1 milión litrov minerálnych olejov uskladňovala Finančná správa bez efektívneho využitia. Nafta, mazací či vykurovací olej, ktoré boli zaistené colnými úradmi, sa skladujú najmä u externých skladovateľov formou outsourcingu za priemernú cenu 441 eur za tisíc litrov. Náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch sú pritom na úrovni 45 eur za tisíc litrov. Zistil to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) v rámci kontroly Finančnej správy za roky 2017-2019. Upozorňuje, že minerálne oleje sú v skladoch aj niekoľko rokov a ich likvidácia je pomalá aj kvôli chýbajúcim termínom a nejednotným pravidlám. NKÚ odporúča využívať prepadnuté motorové palivá pre vlastné potreby finančnej správy či ostatných zložiek štátu, napr. armádu, políciu a hasičov.

Finančná správa pri výkone colnej agendy môže rozhodovať aj o zhabaní resp. prepadnutí tovaru, ako sankcie za porušenie platných pravidiel v oblasti ciel a spotrebných daní. Najvyšší kontrolný úrad sa pozrel, ako Finančná správa a colné úrady nakladajú s prepadnutým minerálnym olejom, medzi ktoré sa radí aj benzín, nafta či vykurovací alebo mazací olej. Kontrola NKÚ bola zameraná na posúdenie hospodárnosti a opodstatnenosti výstavby ďalších centrálnych skladov minerálneho oleja Finančnou správou. Výsledky auditu preukázali nevyhnutnosť komplexného riešenia likvidácie minerálneho oleja kvôli neefektívnemu využívaniu skladovacej kapacity centrálnych skladov.

Infografika - minerálne oleje

V rokoch 2017-19 Finančná správa uskladňovala takmer 1,2 miliónov litrov minerálnych olejov, najviac naftu (62 %), ostatné oleje (38 %). Prevažnú väčšinu, až 65 % (757 tisíc litrov) skladovali formou outsourcingu u externých partnerov, a 35 %, (viac ako 400 tisíc litrov) vo svojich vlastných skladoch. Kým priemerné náklady na skladovanie vo vlastných priestoroch predstavujú 45 eur na tisíc litrov za rok, náklady u externých skladovateľov dosahujú až 441 eur za 1000 l. Celkovo za uskladnenie olejov a nafty u externých partnerov zaplatilo Finančné riaditeľstvo SR takmer 265 tisíc eur.

V snahe riešiť vlastné skladovacie kapacity, vybudovala Finančná správa v roku 2018 moderný centrálny sklad na zaistený minerálny olej v Trstenej na Orave za viac ako 2,5 mil. eur, čím získali dostatočnú kapacitu pre vlastné potreby (508 tisíc litrov). Podľa kontrolórov bol tento sklad vybudovaný v súlade s pravidlami, pri jeho výstavbe však Finančné riaditeľstvo nevypracovalo žiadnu analýzu a nezdôvodnilo, prečo sa rozhodlo vybudovať sklad v tejto lokalite. Práve kvôli nevhodnému umiestneniu majú ostatné colné úrady vysoké náklady na prepravu týchto tekutých látok na sever Slovenska.

Zásadný problém a dôvod neefektívneho využívania skladovacích kapacít vidí národná autorita pre externú kontrolu v príliš dlhej dobe od prepadnutia tovaru po finálnu likvidáciu. Finančná správa za obdobie troch rokov dokázala zlikvidovať len necelých 40 tisíc litrov olejov, čo nepredstavuje ani 4 % z celkového množstva. „Efektívnejším a rýchlejším zlikvidovaním zadržaných zásob nafty či olejov by dokázala finančná správa ušetriť nemalé finančné prostriedky na skladovanie, zároveň by mohla napr. využívať naftu ako palivo pre motorové vozidlá vo vlastníctve štátu, napr. polície, armády, hasičov či finančnej správy“, konštatuje predseda NKÚ Karol Mitrík. Podľa národnej autority pre externú kontrolu však colným úradom chýbajú jednotné vnútorné pravidlá a tiež termíny, dokedy musia prepadnutý tovar zlikvidovať. „Niekoľkoročným skladovaním dochádza tiež k degradácii suroviny, čím je obmedzené aj jej následné využitie, a v konečnom dôsledku je tak znehodnotený štátny majetok,“ upozorňuje predseda slovenských kontrolórov.

Výstavba ďalších centrálnych skladov by bola podľa NKÚ nehospodárna. Finančné riaditeľstvo by malo pripraviť analýzu, ktorá by objektívne zhodnotila najlepší, resp. najhospodárnejší spôsob uskladňovania minerálnych olejov z pohľadu vynaložených financií. Kontrolóri odporúčajú tiež systémové zmeny v organizácii Finančnej správy tak, aby agendu skladovania zastrešoval jeden útvar, a nie každý colný úrad samostatne.

Výsledky tejto kontroly zasiela predseda úradu Karol Mitrík na rokovanie Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a Výboru pre financie a rozpočet s odporúčaním, aby Ministerstvo financií predložilo komplexné riešenie uskladňovania a likvidácie minerálneho oleja v podmienkach Finančného riaditeľstva SR.

 

náhľad správy

 

Správa o výsledku kontroly "Opodstatnenosť výstavby skladov minerálneho oleja" (pdf, 1,3 MB)

 

 

 

Prílohy

Graf: Minerálny olej uskladnený v priestoroch colných úradov a u externých dodávateľov v rokoch 2017-2019

Graf - skladovanie minerálnych olejov

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR, z podkladov poskytnutých z FR SR.

 

Tabuľka: Minerálny olej uskladnený outsourcingom a úhrady za jeho uskladnenie.

Externá spoločnosť

Uskladnené množstvo v litroch

Cena za uskladnenie v €

SLOVNAFT, a. s., Bratislava

274 786,66

253 095,97

JOPI TRADE, s.r.o., Vlčany

30 304,00

8 640,00

EKOL, s.r.o., Prešov

8 099,00

2 875,89

SWS, s.r.o., Vojany *

420 000,00

0,00*

SERGIO, s.r.o., Veľký Šariš *

24 354,00

0,00*

SPOLU

757 543,66

264 611,86

Zdroj: vlastné spracovanie NKÚ SR, z údajov poskytnutých FR SR.

Pozn.: * minerálny olej uskladnený bezodplatne na základe Daňového poriadku bez zmluvného vzťahu.

None

Zdielať: