Tlačové správy 2021

Podpora investícií cez štátne eseročky vytvorila straty

Bratislava, 4. júna 2021 –  Spôsob podpory investičných projektov, ktorý prebieha cez rôzne spoločnosti s ručením obmedzeným rezortu hospodárstva zo štátneho rozpočtu nie je udržateľný a prehľadný. Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) po preverení fungovania MH Invest, s.r.o. a MH Invest II, s.r.o. a ich zakladateľa v období rokov 2017-2019 nemôže potvrdiť hospodárnosť a efektívnosť ich finančného riadenia a kontroly. Tržby týchto spoločností už dlhodobo nepokrývajú ani náklady na vlastnú prevádzku, no ich dlhodobým stratám nevenovali pozornosť dozorné rady ani valné zhromaždenia. Svoje úlohy, ako napríklad výkup, sceľovanie a predaj pozemkov, či výstavba a údržba priemyselných parkov (napr. Nitra, či Haniska), pritom plnili zadávaním externým dodávateľom. Zlyhávala aj komunikácia so samosprávami. Otázna je celková stratégia štátu i schopnosť byť pripravený na potenciálneho investora. Národná kontrolná autorita preto odporučila parlamentu požiadať zodpovedné ministerstvo o predloženie komplexnej analýzy, ako aj Stratégie podpory významných investičných projektov zo štátneho, resp. verejného rozpočtu.

Považujeme za správne, že vieme podporiť príchod zahraničných investorov, rešpektujeme rozhodnutia vlády podporiť napríklad park v Košiciach. Keďže však ide o verejné prostriedky, musia sa riadiť transparentnými pravidlami“, zdôraznil podpredseda NKÚ SR Ľubomír Andrassy. Tok štátnych peňazí na vybrané projekty a tvorbu podmienok pre príchod zahraničných investorov na Slovensku je v gescii ministerstva hospodárstva. Marketingovú akvizíciu, propagáciu a iné služby domácim a zahraničným investorom riadi jeho príspevková organizácia SARIO. Investičné zámery a projekty, ktoré pripravuje spolu s MH SR, realizuje ako projekty vo verejnom záujme niekoľko samostatných právnych podnikateľských subjektov – spoločností s ručením obmedzeným. „Preto sme zisťovali, ako si štát plní svoje povinnosti pri svojich spoločnostiach, ako zodpovedný rezort nastavil pravidlá a či prostriedky, ktoré do obchodných spoločností naliali zo štátneho rozpočtu, splnili svoj účel“, doplnil Ľ Andrassy.  

Podrobnosti

Obchodné spoločnosti financovali svoju činnosť i vlastnú prevádzku zo zdrojov, ktoré MH SR vkladalo do ich základného imania. Výška bola rôzna v jednotlivých rokoch a v jednotlivých spoločnostiach. Riešili z nich aj prípravu územia, výkup pozemkov pre investorov vybudovanie infraštruktúry pre regionálny rozvoj, ako aj zabezpečenie výstavby, dostavby, predaj, údržbu a správu vybraných priemyselných parkov a účelových zariadení. Tieto spoločnosti však namiesto svojich zamestnancov široko využívali externých dodávateľov, ako napr. právne kancelárie. Napriek tomu, že všetky končili každoročne v strate, dozorné rady ani valné zhromaždenia nehľadali riešenia na zlepšenie ich hospodárskych výsledkov. „Kompetentní situáciu vôbec neriešili a nenavrhli, ako sa majú konatelia vysporiadať s takými stratami, ktoré v konečnom dôsledku budú znášať daňovníci“, doplnil Ľ. Andrassy.

Infografika - štátne firmy na podporu investorov

MH Invest, založená v roku 2006 pre Samsung sa od roku 2015 zamerala výhradne na vybudovanie strategického parku pre Jaguar Land Rover (JLR) pri Nitre. Všetky ostatné činnosti previedla v roku 2016 do novozaloženej MH Invest II, s.r.o. predajom svojej časti „Stredisko rozvoja priemyselných parkov a zón“ za cenu 1000 eur. V tom istom roku sa zároveň zmenil jediný spoločník tejto s.r.o. Vďaka tomu rezort dopravy začal riadiť projekt pri Nitre a rozhodol o zvýšení základného imania spoločnosti na 477 mil. eur , ktoré však celé nesplatil. O dva roky neskôr, keď po splnení podmienok predaja pozemku investorovi JLR vrátil spoločnosť MH Invest bezodplatným prevodom rezortu hospodárstva, v základnom imaní ostalo nedoplatených 120 miliónov eur. Firma sa ďalej venovala len dobudovávaniu infraštruktúry, údržbe zostatkového majetku a súdnym sporom. Neuhradená strata z minulých rokov prekračovala v roku 2019 sumu 294 mil. eur, čo nevytvára predpoklad na jej udržateľnú existenciu (graf 1).

Graf 1 Porovnanie nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti v MH Invest, s.r.o. a výsledok hospodárenia 

Graf 1 Porovnanie nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti v MH Invest, s.r.o. a výsledok hospodárenia

MH Invest II od októbra 2015 pokračoval v budovaní nových a monitorovaní existujúcich priemyselných parkov (ďalej PP) ako napr. PP Prievidza, či PP Košice-Pereš. Jej základné imanie bolo odvtedy niekoľkokrát zvýšené až na 55,99 mil. na konci roku 2019.  Avšak v rokoch 2017 a 2018 nemala vypracovaný (a schválený)  finančný a obchodný plán. A hoci počet jej zamestnancov rástol, svoje úlohy (podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov, či verejného obstarávania) plnila nakupovaním externých dodávateľov. Tri kontrolované roky potvrdili jej stratový hospodársky výsledok (graf 2).

Graf 2 Porovnanie nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti v MH Invest II, s.r.o. a výsledok hospodárenia 

Graf 2 Porovnanie nákladov a výnosov z hospodárskej činnosti v MH Invest II, s.r.o. a výsledok hospodárenia

 

InvEast SK vznikla v roku 2018 na vybudovanie strategického parku Haniska pre potenciálneho investora BMW. Nemala takmer žiaden majetok ani príjmy. Jej základné imanie zvýšilo ministerstvo na konci roka 2019 na 2,1 miliónov eur. Úvodné prieskumy územia pre park však realizoval a uhradil MH Invest II, čím došlo k jeho vyššiemu odvodu dane z príjmu, ale aj skresleniu výdavkov na projekt. Po rozhodnutí BMW nevyužiť priestor na Slovensku sa InvEast  dostal do útlmu a v apríli 2020 vypršala platnosť osvedčeniu o významnej investícii. Neuhradená strata InvEast SK z minulých období dosiahla v roku 2019 výšku 4,3 mil. eur. Národná kontrolná autorita tu zároveň upozorňuje na dôležitosť komunikácie so samosprávou už pri príprave projektov. V prípade parku Haniska sa Košický samosprávny kraj dozvedel o projekte až po rozhodnutí investora, ktorý na Slovensko neprišiel.

Ani jedna z kontrolovaných spoločností nie je schopná pokryť svoje náklady zo svojej podnikateľskej činnosti a ostáva závislá na transferoch z verejných zdrojov. Najvyšší kontrolný úrad poukazuje na nedostatočnú riadiacu a kontrolnú činnosť MH SR, ktorá mu vyplýva z jeho zakladateľskej funkcie. Rezort nemá vypracovanú koncepciu a stratégiu procesov financovania, metodiku postupov, oprávnení a zodpovednosti, ktorými by preukázal opodstatnenie zakladania obchodných spoločností pri každom významnom investičnom projekte. „Naše zistenia ukazujú, že proces je chaotický a zle pripravený. Kontrola nám potvrdila, že sa nesprávali ako dobrí hospodári. Ako súkromné firmy by tieto eseročky dávno skrachovali“, uzatvoril podpredseda NKÚ Ľ. Andrassy.

 

náhľad správy

 

Správa o výsledku kontroly Vybrané obchodné spoločnosti v pôsobnosti MH SR  (pdf, 0,6 MB)

 

 

 

PRÍLOHY

Infografiky

 

Pozn. Prehľad vývoja spoločností na podporu investorov

Chýbajúca koncepcia riadenia spoločností s ručením obmedzeným sa prejavila v nesystémovom konaní MH SR, keď k 01.07.2015 zrušilo bez likvidácie zabehnutú spoločnosť MH Development, s.r.o. vybavenú hmotným aj nehmotným majetkom a ekonomickým personálom, a zlúčilo ju s MH Invest, s.r.o. Potom zmluvou zo dňa 04.01.2016. MH SR schválilo odpredaj časti majetku MH Invest kupujúcemu - spoločnosti MH Invest II, ktorú založilo 12.10.2015.

V kontrolovaných rokoch 2017-2019 tak pôsobili na trhu len spoločnosti MH Invest,  MH Invest II, s. r. o. a InvEast SK. Na konci kontroly však MH Invest aj InvEast SK fungovali v útlmovom režime a nespĺňali poslanie a definíciu významnej investície vo verejnom záujme. InvEast SK tak bola na základe výsledkov a odporučenia tejto kontrolnej akcie na začiatku roku 2021 zlúčená s MH Invest II. Spoločnosť MH Invest pokračuje v pôsobení a prostredníctvom externých právnikov rieši viac ako 100 aktívnych súdnych sporov.

 

Zdielať: