Tlačové správy 2021

Kontrolóri najčastejšie upozorňujú políciu na porušovanie povinností pri správe cudzieho majetku

Bratislava  19. február  2021 – Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) má prvý tohtoročný prípad, ktorý si zaslúži pozornosť polície a prokuratúry. Orgánom činným v trestnom konaní odstúpi výsledky kontroly nehospodárneho a netransparentného konania v Hornošarišskom osvetovom stredisku v Bardejove, ktoré objednávalo služby od firmy riaditeľovej matky ako aj neoprávnene vyplácalo zamestnancov. Kontrolný úrad nemá sankčné právomoci, preto prípady závažného porušovania legislatívy rieši v spolupráci s políciou. Národná autorita pre externú kontrolu spolupracuje, v prípade potreby s orgánmi činnými v trestnom konaní už v priebehu kontroly, s cieľom zlepšiť správu vecí verejných a chrániť tak verejné financie a majetok. Vlani kontrolóri zaslali polícii päť prípadov, ktoré upozorňujú na možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku. Išlo napríklad o odstúpenie výsledkov kontrolnej akcie zameranej na vybudovanie protipožiarneho systém zo strany štátnych lesov, o realizáciu projektu elektronizácie služieb katastra či financovanie rekonštrukcie zimného štadióna v Bratislave.  

Päť trestných oznámení, ktoré národná autorita pre externú kontrolu zaslala v priebehu roku 2020 orgánom činným v trestnom konaní sa týkali prevažne podozrenia z porušovania povinností pri správe cudzieho majetku. V ďalších 12 netrestných podaniach NKÚ upozornil príslušné prokuratúry najčastejšie na nesúlad všeobecne záväzného nariadenia prijatého obcou, resp. mestom s platným zákonom. Trestné podania za minulý rok súviseli s protipožiarnym systémom štátnych lesov či elektronickými službami katastra nehnuteľností. Dve trestné podania sa týkali bratislavskej samosprávy – nezákonných skresľovaní účtovných závierok hlavného mesta a tiež porušenia povinností pri správe majetku v mestskej organizácii GIB pri rekonštrukcii zimného štadióna O. Nepelu. Polícii boli odstúpené aj zistenia z kontroly v Jadrovej elektrárni Mochovce.  

„Štátne i verejné inštitúcie sú povinné spolupracovať a zdieľať informácie, ktoré pomôžu lepšie spravovať veci verejné, prispejú k efektívnejšiemu a hospodárnejšiemu nakladaniu s verejnými financiami i majetkom,“ hovorí predseda slovenských kontrolórov Karol Mitrík. Za kľúčových partnerov považuje Generálnu prokuratúru (GP) a Policajný zbor SR (polícia), s ktorými má úrad už do roku 2015 memorandum o spolupráci. Zmyslom tohto memoranda je vytvoriť priestor pre aktívnu spoluprácu kontrolórov s prokuratúrou alebo políciou pri možnom porušení zákona. Vzájomná spolupráca má zlepšiť komunikáciu a výmenu závažných informácií už v priebehu kontrolnej akcie, nie až po jej ukončení. Príkladom takejto aktívnej komunikácie môže byť kontrola v Hornošarišskom osvetovom strediska v Bardejove. Kontrolóri v rámci akcie identifikovali okrem iného porušenie finančnej disciplíny za viac ako 13-tísc eur, ktoré súviselo tiež s neoprávneným vyplácaním odmien zamestnancov. Princípy transparentnosti boli vedením osvetového strediska porušené aj tým, že z 202 zmlúv uzatvorených v rokoch 2015 – 2019 nebola na webstránke organizácie zverejnená ani jedna. Národná autorita pre oblasť externej kontroly zároveň upozornila na obchádzanie zákona o výkone práce vo verejnom záujme zo strany riaditeľa strediska. Vedúci zamestnanec rozpočtovej organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja bol zároveň členom dozorného orgánu právnickej osoby, ktorá vykonáva podnikateľskú činnosť. Toto zistenie ukazuje na nedostatočnú účinnosť kontrolných mechanizmov kraja, ale aj bardejovskej samosprávy, najmä ich poslaneckých komisií dohliadajúcich na ochranu verejného záujmu.

Infografika - spolupráca orgánmi činnými v trestnom konaní

Národní kontrolóri v súčasnosti spolupracujú s 28 partnermi, memorandum o spolupráci má úrad podpísané napríklad s Ekonomickou univerzitou, Radou pre rozpočtovú zodpovednosť, Národným bezpečnostným úradom a Inštitútom finančnej politiky Ministerstva financií SR. Spolupráca s Úradom pre verejné obstarávanie sa v minulom roku posilnila najmä vydaním Metodiky kontroly hospodárnosti a efektívnosti vo verejnom obstarávaní. NKÚ premietol viaceré riziká identifikované ÚVO do svojej činnosti. Ide napríklad o analýzu nákupu stíhacích lietadiel F-16, preverenie projektov zameraných na rekonštrukciu železničnej infraštruktúry, ale aj dodržiavanie princípov hospodárnosti a efektívnosti v štátnej akciovej spoločnosti NDS.  

Predseda NKÚ K. Mitrík v rámci ročného hodnotenia vzájomnej spolupráce upozornil nové vedenie generálnej prokuratúry na možnú nečinnosť prokurátorov voči podaniam zo strany obecných kontrolórov či poslancov miestnych zastupiteľstiev. „Prokurátor nezačne konať priamo na základe podania kontrolóra samosprávy, ktorým poukazuje na možné korupčné správanie starostu, alebo porušenie povinností pri správe majetku zo strany zamestnanca úradu, ale zistenia kontrolóra obce pošle na preverenie NKÚ“, približuje K. Mitrík. V tejto súvislosti predseda kontrolórov zdôrazňuje, že samosprávny poslanec či kontrolór, ktorý identifikoval možné porušenie zákona zo strany starostu či zamestnanca obce, má povinnosť obrátiť sa na príslušnú prokuratúru. Tá totiž dohliada na dodržiavanie zákona v podmienkach samosprávy a v spolupráci s políciou musí preveriť každé podanie, ktoré poukazuje na možné páchanie trestnej činnosti či porušovanie zákona zo strany štatutára obce alebo mesta.

None

Zdielať: