Aktuality

Pracovné stretnutie zástupcov NKÚ SR a NIK Poľsko

Publikované: 30.09.2015


_

Pracovné stretnutie zástupcov NKÚ SR a NIK PoľskoV dňoch 23. – 25. 09. 2015 sa uskutočnilo vo Vinnom pracovné stretnutie zástupcov Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky pod vedením podpredsedu úradu Vladimíra Tótha a zástupcov Najvyššieho kontrolného úradu Poľska (NIK) pod vedením poradcu prezidenta a bývalého prezidenta NIK Poľska Jaceka Jezierskeho. Pracovné stretnutie sa konalo v súlade s dohodou o spolupráci oboch úradov a v zmysle záverov prijatých na poslednom spoločnom rokovaní v poľskom Regiétowe vo februári 2015.

"Rokovanie              Predmetom stretnutia bolo prerokovanie návrhov oblastí na možnú spoločnú kontrolu a výber návrhu konkrétnej témy. Podkladom k rokovaniu bol predbežný návrh tém na kontrolu, ktorý obsahoval výber piatich oblastí z pôvodných desiatich.Predmetom rokovania boli prezentácie dvoch preferovaných tém, ktoré boli následne prediskutované:
  • kontrola správnosti implementácie programu cezhraničnej spolupráce CBC Interreg Poľsko-Slovensko na obdobie rokov 2014 – 2020 (preferovaná téma poľskej strany, prezentoval Kazimierz Stodolak),

  • podpora  cestovného  ruchu  z finančných prostriedkov Európskej únie (preferovaná téma slovenskej strany, prezentovala Ľubica Gazdová).Po diskusii k obom témam sa účastníci rokovania zhodli na tom, že obidve témy sú aktuálne a kontrola v uvedených oblastiach bude prínosom pre obe strany, preto odporučia vedeniu úradov zaradiť obidve témy do plánov kontrolnej činnosti ako koordinované kontroly."DelegácieNa záver rokovania prezentoval Jacek Jezierski stav prác na novele štandardu ISSAI 30 „Etický kódex“. Tím zložený z odborníkov z NKI Indonézie, Portugalska, Spojeného kráľovstva a USA pod vedením NIK Poľska vypracoval návrh novely štandardu, ktorý bude po pripomienkovom konaní predložený na schválenie na kongrese INTOSAI v roku 2016."Interview"InterviewNone

None