Tlačové správy 2024

Viac ako polovica hodín informatiky je zrejme na základných školách odučená neodborne

Publikované: 03.05.2024


Bratislava 3. mája 2024 – Údaje ministerstva školstva a Štátnej školskej inšpekcie o množstve vyučovacích hodín odučených na základných školách neodborne sa rozchádzajú. Odborne odučených hodín je zrejme menej ako uvádza rezort školstva, vyplýva to z analýzy Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR. Kým školská inšpekcia získava validné dáta priamo z terénu prostredníctvom jej inšpektorov, rezort školstva sa musí spoliehať na pravdivosť údajov, zadávaných do informačného systému zo strany zástupcov škôl. „V školskom roku 2022/2023 inšpekcia urobila 83 komplexných kontrol škôl a z porovnania s dátami ministerstva školstva vyplýva, že odbornosť vyučovania, zistená Štátnou školskou inšpekciou, je v prípade 70 škôl nižšia, ako uvádza ministerstvo,“ upozornila podpredsedníčka kontrolného úradu Henrieta Crkoňová.

„Je pritom skutočne dôležité poznať reálnu situáciu v učiteľskom zbore na našich školách. Nedostatok učiteľov a nedostatočná odbornosť vyučovania môžu patriť k príčinám, prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodnom porovnaní dlhodobo podpriemerné výsledky,“ zdôraznila podpredsedníčka úradu. Keďže národná autorita pre externú kontrolu považuje kvalitné vzdelávanie dlhodobo za dôležitú tému, aktuálne pripravuje kontrolu, ktorá by mala vysvetliť príčiny nesúladu v dátach dvoch štátnych inštitúcií. „Jedným z cieľov kontroly bude aj predloženie návrhov riešení na minimalizáciu nesprávneho reportovania. Na identifikovanie priorít a vhodné nastavenie politík je totiž potrebné poznať skutočný stav a v súčasnosti rezort školstva zrejme pracuje s nadhodnotenými údajmi,“ uviedla ďalej H. Crkoňová. 

Na prvom stupni je podľa údajov školskej inšpekcie 89,4 % odborne odučených hodín, kontrolované školy však vykázali, že ich je o 6 percentuálnych bodov viac. Na druhom stupni bol rozdiel medzi údajmi rezortu a inšpekcie takmer 9 percentuálnych bodov (graf č. 1). Jedna základná škola reportovala ministerstvu údaje, ktoré zodpovedali odbornosti vyučovania na úrovni 100 %, skutočnosť zistená školskou inšpekciou však bola 33,3 %.

Graf 1: Odbornosť vyučovania na ZŠ v školskom roku 2022/2023 (v %)

Zdroj: RIS MŠVVaŠ SR a ŠŠI; výpočty a spracovanie NKÚ SR.
Poznámka: Priemerné hodnoty za 83 škôl, v ktorých prebehla v školskom roku 2022/2023 komplexná inšpekcia. V prípade 2. stupňa ide o priemerné hodnoty za 64 škôl, keďže 19 škôl malo iba 1. stupeň.

Pri porovnaní jednotlivých vyučovacích predmetov sú rozdiely ešte väčšie. Analytici NKÚ SR sa zamerali na občiansku náuku, informatiku a fyziku. Odbornosť vyučovania informatiky na 2. stupni, zistená inšpektormi priamo na škole, bola v priemere o 25 percentuálnych bodov nižšia ako hodnota vypočítaná z údajov systému ministerstva školstva. Pri občianskej náuke a fyzike je nesúlad menší, ale stále výrazný, v oboch prípadoch viac ako 10 percentuálnych bodov (graf č. 2).

Graf 2: Odbornosť vyučovania vybraných predmetov na 2. stupni ZŠ v školskom roku 2022/2023 (v %)

Zdroj: RIS MŠVVaŠ SR a ŠŠI; výpočty a spracovanie NKÚ SR.
Poznámka: Priemerné hodnoty za 59 (občianska náuka), 63 (informatika), resp. 60 (fyzika) škôl, v ktorých prebehla v školskom roku 2022/2023 komplexná inšpekcia, keďže niektoré školy mali triedy maximálne do 5. ročníka.

Analytici kontrolného úradu poukazujú na to, že dôvody nesprávneho reportingu môžu byť viaceré – od neúmyselných chýb, cez snahu, aby škola patrila k tým lepším, až po finančnú motiváciu. Pri odbornosti vyučovania nižšej ako 70 % totiž ministerstvo zníži zriaďovateľovi školy objem pridelených finančných prostriedkov. Zároveň analytici upozorňujú, že správnosť reportovaných údajov ministerstvo školstva nijako nekontroluje.

Analýza Poznáme skutočnú odbornosť vyučovania na základných školách?
 

Zdielať: