Tlačové správy 2019

Štát stratil milióny eur na nezákonnom predaji služobných bytov

Bratislava 18. novembra 2019 – Predaje služobných bytov v rezortoch vnútra a obrany boli v rozpore so zákonom a nehospodárne. Zistili to kontrolóri Najvyššieho kontrolného úradu SR počas preverovania zákonnosti predaja služobných bytov. Oba rezorty v posledných 4 rokoch predali viac ako 400 služobných bytov nájomcom, to však zákon neumožňuje. Naviac ich predávali za zostatkové ceny, nie za trhové, čím štát prišiel odhadom o milióny eur. Výsledky kontroly NKÚ SR oznámil polícii.

Pri kontrole nakladania so služobnými bytmi kontrolóri NKÚ SR preverili Ministerstvo vnútra SR, ako aj Ministerstvo obrany SR a jeho organizáciu BARMO, ktorá spravuje služobné byty vojakov. Kontrola sa týkala rokov 2015 až 2018. V tom čase Ministerstvo vnútra predalo 217 bytov, a organizácia BARMO 212 bytov.
 

NEZÁKONNOSŤ PREDAJA

Podľa NKÚ SR všetky predaje služobných bytov boli v rozpore so zákonom. Oba rezorty si totiž účelovo vykladali zákony č. 189/1992 Zb. a  č. 182/1993 Z. z., pričom neoprávnene menili charakter služobných bytov a následne ich predávali nájomcom. Právne predpisy pritom jasne definujú, že nájom služobného bytu môže byť len na dobu určitú, počas vykonávania pracovného či služobného pomeru. Služobný byt preto nie je možné predať nájomcovi. Nie je ani zákonná možnosť, ako zmeniť nájomnú zmluvu služobného bytu na dobu neurčitú a následne ho predať súkromným osobám – nájomníkom.

Ministerstvá, rovnako všetky ostatné organizácie štátnej správy môžu konať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanovuje ústava a zákony. Pri nakladaní s majetkom štátu nie je prípustná svojvôľa štátnej organizácie v rozhodovaní, ako s majetkom naloží, a už vôbec s odôvodnením, že zákon to nezakazuje. Aj interné normy či smernice ministerstiev, ktorými sa predaj bytov riadil, boli preto v rozpore so zákonom.

Infografika - Služobné byty

Infografika v .PDF (20,5MB)
 

PREDAJ POD CENU

Aj samotný predaj bytov považujú kontrolóri za nehospodárny. Byty boli predávané nájomcom aj niekoľko rokov po skončení služobného pomeru, za minimálne zostatkové ceny, navyše s odpustením ďalších percent pri splatení časti ceny, resp. s možnosťou splácať zostatok ceny v desiatkach eur mesačne. Predajom za ceny, ktoré boli výrazne nižšie ako trhové tak štát prišiel o niekoľko miliónov eur (viac v tabuľke v prílohe).

Ministerstvo vnútra tiež nepostupovalo hospodárne, keď zároveň služobné byty predávalo, no v tom istom období získalo 57 iných služobných bytov v hodnote 4 milióny eur.

Ministerstvo obrany priamo vlastnilo len šesť bytov, avšak päť z nich nevyužívalo. Aktuálna trhová hodnota tých bytov je podľa prepočtu NKÚ SR približne 3 milióny eur. Najdrahší 5-izbový byt v hodnote takmer pol milióna eur nebol vôbec využívaný od r. 2014. Byt bol v dôsledku nevyužívania vytopený, čím vznikla ďalšia škoda na majetku štátu.

NKÚ SR vyzval obidva rezorty aby nepokračovali v nezákonnom predaji služobných bytov. Na základe kontrolných zistení vzniklo podozrenie z naplnenia skutkovej podstaty trestného činu porušenia povinnosti pri správe cudzieho majetku, ktoré NKÚ SR oznámil orgánom činným v trestnom konaní.

Národná autorita pre oblasť kontroly tiež považuje za nevyhnuté, aby obe ministerstvá definovali svoje stratégie v tejto oblasti, teda akým spôsobom chcú zabezpečiť bývanie pre profesionálnych vojakov a policajtov, aj civilných zamestnancov. Vláda tiež musí stanoviť jasné pravidlá, ako zaobchádzať s takýmto nehnuteľným majetkom štátu, a teda či vôbec resp. za akých okolností predávať služobné byty.

Príloha:

Výšku rozdielov medzi výnosom z predaja bytu a možným ziskom pri predaji za trhové ceny ilustruje tabuľka vybraných 10 bytov vo väčších mestách. Len pri tejto vzorke zo 429 predaných bytov je rozdiel medzi nadobúdacou a trhovou cenou viac ako pol milióna eur, ktoré štát mohol získať, keby byty predal za priemernú trhovú cenu:

mesto

rok

kúpna cena

priemerná trhová cena

Rozdiel (možný zisk štátu)

Zvolen (4i. byt)

2017

       33 041 €

80 386 €

-     47 344 €

Zvolen (3i. byt)

2017

       22 793 €

57 440 €

-     34 646 €

Nitra (4i. byt)

2017

       17 202 €

64 338 €

-     47 135 €

Nitra (3i)

2015

       17 819 €

49 150 €

-     31 331 €

Žilina (3i. byt)

2015

       13 159 €

50 039 €

-     36 880 €

Bratislava (3i. byt)

2015

       42 528 €

158 871 €

-   116 343 €

Bratislava (3i. byt)

2017

         5 734 €

138 977 €

-   133 243 €

Trenčín (4i. byt)

2018

       15 613 €

77 814 €

-     62 201 €

Trenčín (3i. byt)

2016

       12 969 €

49 700 €

-     36 731 €

Prešov (1i. byt)

2016

         2 353 €

33 406 €

-     31 053 €

 

Zdroj: vlastný výpočet NKÚ SR, údaje NBS a BARMO

Záverečná správa kontroly Využívanie služobných bytov vo vlastníctve SR tu (pdf, 640 kB)

 

Ranné správy RTVS, 19.11.2019, hosť Ľubomír Andrassy (od 38. minúty)

Ranné správy RTVS, 19.11.2019, hosť Ľubomír Andrassy (od 38. minúty)

Zdielať: