Aktuality

Kontrola bezpečnosti potravín identifikovala kritické šedé zóny

Publikované: 08.12.2023


Bratislava 8. decembra 2023 – Úradná kontrola potravinového reťazca na Slovensku je roztrieštená, sú nedostatočne zadefinované kompetencie dozorných orgánov, ktoré sa prelínajú a povinnosti jednotlivých strán nie sú jednoznačne ustanovené zákonom. Vyplýva to z kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR o bezpečnosti potravín. Základné kompetencie sú rozdelené medzi Štátnu veterinárnu a potravinovú správu, ktorá je riadená ministerstvom pôdohospodárstva, a Úrad verejného zdravotníctva, ktorý spadá pod rezort zdravotníctva. Rozdelenie potravinárskych podnikov na Slovensku medzi dva dozorné orgány nekorešponduje vo všetkých prípadoch s ich vecnou pôsobnosťou, dôsledkom čoho existujú šedé miesta, na ktorých sú napr. živočíšne potraviny kontrolované iba hygienikmi, nie veterinármi. Vzájomná informovanosť a spolupráca medzi dozornými orgánmi funguje v praxi len na základe dohody o spolupráci. Chýba pri tom aktívne využitie moderných informačných systémov na včasné zdieľanie informácií o zistených nedostatkoch či porušeniach pravidiel.

Infografika: Kontrola: Kontrola bezpečnosti potravín v SR; Kontrolované obdobie: 2019-2022; Kontrola potravinového reťazca je roztrieštená medzi dva dozorné orgány; Niekde sa kompetencie prelínajú, inde naopak kontrola nie je jasne vymedzená zákonom; Napr. živočíšne potraviny sú kontrolované iba hygienikmi, nie veterinármi; V čom je problém? Chýbajúci komplexný pohľad na bezpečnosť celého potravinového reťazca, nedostatočná komunikácia medzi rezortmi pôdohospodárstva a zdravotníctva;

Existujúci systém úradných kontrol potravín má síce na Slovensku historické korene, v súčasnosti ho používa už iba päť členských štátov Európskej únie. Okrem nás je to Poľsko, Slovinsko, Taliansko a Cyprus. „Jeho rizikom je chýbajúci komplexný pohľad na bezpečnosť celého potravinového reťazca, čo môže mať negatívny vplyv na zacielenie a účinnosť úradnej kontroly potravín. Prax ukázala aj nedostatočnú komunikáciu hlavne medzi rezortmi pôdohospodárstva a zdravotníctva. Európska únia síce neurčila členským štátom žiadny konkrétny model úradnej kontroly bezpečností potravín, ale väčšina z nich má systém kontroly celého potravinového reťazca pod jedným štátnym orgánom,“ zdôraznila podpredsedníčka NKÚ Henrieta Crkoňová. „Výsledným efektom integrovaného systému úradnej kontroly potravín by mal byť systematickejší, prehľadnejší a komplexnejší výkon úradných kontrol v celom potravinovom reťazci a mal by minimalizovať priestor takzvaných šedých zón. Tie totiž bránia mojim kolegom kontrolórom jasne povedať, že bezpečnosť občanov pri nákupe i konzumácií potravín je v celom procese pod kontrolou nezávislého štátneho dozorného orgánu,“ dodala.

Podpredsedníčka kontrolórov upozorňuje, že v zákone o potravinách nie sú jasne vymedzené kompetencie dozorných orgánov pre všetky miesta, kde sa potraviny predávajú, alebo sa používajú ako surovina na prípravu pokrmov a jedál. Nie je určené, kto má kontrolovať potraviny v novinových stánkoch, v predajniach s drogistickým tovarom, v predajných automatoch. Napríklad čerpacie stanice, ktoré predávajú balené potraviny – čo je kompetencia veterinárov a zároveň predávajú hotové jedlá – čo je kompetencia hygienikov. Dohoda o spolupráci však umožňuje vykonať úradnú kontrolu iba hygienikmi. Neprehľadnosť a nezrozumiteľnosť celého systému spôsobuje aj fakt, že zákon o potravinách bol 28-krát novelizovaný. Kontrolóri zistili aj to, že národná stratégia bezpečnosti potravinového reťazca z roku 2013 nebola aktualizovaná, a preto nie sú zadefinované nové výzvy, priority, ciele a opatrenia v oblasti bezpečnosti potravín. Rovnako za takmer 30 rokov úradnej kontroly potravín na Slovensku sa nepodarilo vybudovať elektronickú platformu a potrebné mechanizmy na komunikáciu prevádzkovateľov potravinových podnikov so štátom. 

Národná autorita pre externú kontrolu na základe zistených skutočností odporúča parlamentnému výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, aby žiadal vypracovanie analýzy na integráciu rozdelených kompetencií orgánov štátnej správy úradných kontrol potravín a na základe toho prehodnotili jeho súčasné nastavenie. Súčasné rozdelenie kompetencií dozorných orgánov, ktorým navyše chýba aj spoločná platforma, nie je totiž podľa NKÚ SR trvalo udržateľné. Kontrolóri upozorňujú preto aj na potrebu vybudovať elektronickú platformu v oblasti úradných kontrol potravín pre všetky zainteresované subjekty. Keďže súčasný systém úradnej kontroly potravín je účinný len čiastočne, dozorné orgány sa snažia vykonávať komplexnejšie úradné kontroly. Veterinári a hygienici v kontrolovanom období robili v rámci vzájomnej spolupráce spoločné komplexné kontroly celého potravinového reťazca. Pilotný projekt spoločných kontrol je vo svetle výsledkov porovnania systémov úradných kontrol na Slovensku a v Únii príkladom dobrej praxe.

Správa o výsledku kontrolnej akcie "Kontrola bezpečnosti potravín v SR"

Zdielať: