Aktuality

Čistota ovzdušia výraznou mierou ovplyvňuje zdravie ľudí a kvalitu života v regiónoch

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky ukončil kontrolu zameranú na plnenie záväzkov našej krajiny pri ochrane kvality ovzdušia s pomocou finančných prostriedkov vynaložených na tento účel. Napriek tomu, že kvalita ovzdušia sa v Európe v ostatných desaťročiach zlepšila, znečistenie ovzdušia predstavuje stále veľký problém. V štúdii spravovanej pre Európsku komisiu sa okrem iného konštatuje, že znečistenie ovzdušia jemným prachom skracuje Európanom život v priemere o viac ako 8 mesiacov, Slovákom dokonca o viac ako 10 mesiacov. Z uvedeného dôvodu umiera v Európe predčasne asi 370-tisíc osôb ročne, na Slovensku sa toto číslo pohybuje pod hranicou 6-tisíc, čo je 20-krát viac ako pri dopravných nehodách. Napriek klesajúcemu trendu znečistenie ovzdušia na Slovensku naďalej ostáva významným environmentálnym faktorom s nepriaznivými účinkami na ľudské zdravie a ekosystémy.

Kontrolóri najvyššej kontrolnej inštitúcie sa preto pozreli na plnenie úloh SR v oblasti ochrany ovzdušia, účinnosť a efektívnosť opatrení, vrátane financovania vybraných projektov v tejto oblasti. Preverovali obdobie rokov 2014 až 2016 na Ministerstve životného prostredia SR, Slovenskej inšpekcii životného prostredia, v Slovenskom hydrometeorologickom ústave a u troch vybraných príjemcov nenávratného finančného príspevku, a to Trenčiansky samosprávny kraj, Technické služby mesta Partizánske a obec Horné Orešany. Závery zo slovenskej kontroly sú súčasťou spoločnej správy z medzinárodnej kontroly kvality ovzdušia, ktorej sa zúčastnilo 15 európskych krajín a Európsky dvor audítorov.

Viac v tlačovej správe.

Zdielať: