Aktuality

Takmer polovica z výberu diaľničného mýta končí na účte spoločnosti SkyToll

Bratislava 22. novembra 2019 – Len desať centov z jedného eura zaplateného prostredníctvom mýta za užívanie spoplatnených úsekov ciest bolo v rokoch 2014-2018 použitých na výstavbu nových diaľnic. Vyplýva to z kontroly NKÚ, ktorá sa zamerala na fungovanie mýtneho systému. Z jedného eura mýta dostávala 45 centov štátna Národná diaľničná spoločnosť a 48 centov išlo na účet SkyTollu, ktorý mýtny systém od roku 2010 prevádzkuje. Sedem centov získavajú ďalší zmluvní dodávatelia.

NKÚ na základe kontroly upozorňuje na neefektívne a nehospodárne nastavený systém, aj na vážne riziká do budúcnosti. Tie súvisia s vlastníctvom celého technického zázemia pre výber mýta a z toho vyplývajúce obmedzené možnosti, ktoré má NDS pri rozhodovaní o prevádzkovateľovi mýta po roku 2022, kedy zmluva so spoločnosťou SkyToll skončí.

Elektronický mýtny systém prevádzkovaný súkromnou spoločnosťou zabezpečuje výber poplatkov za prejazd nákladných áut a autobusov po diaľniciach, rýchlostných cestách a cestách prvej triedy. Na základe kľúčových cieľov zavedenia mýtneho systému definovaných v strategických ministerských dokumentoch, mali Poplatky od vodičov nákladných vozidiel mali podľa cieľov v strategických ministerských dokumentoch slúžiť prioritne slúžiť nielen na opravu a údržbu existujúcej cestnej infraštruktúry v správe NDS, ale aj na financovanie výstavby nových úsekov rýchlostných ciest či diaľnic. Aj preto je systém distribúcie príjmov z mýta z pohľadu národnej autority pre externú kontrolu neefektívny, nehospodárny a neprispieva k napĺňaniu hlavného zmyslu mýtneho systému, t. j. aby poplatky tých, ktorí využívajú diaľnice, rýchlostné cesty a cesty I. triedy prispievali významnou mierou k ich údržbe a výstavbe novej cestnej infraštruktúry.

DISTRIBÚCIA PLATIEB ELEKTRONICKÉHO MÝTA

Platby mýta za deväť rokov dosiahli sumu viac ako 1,576 mld. eur. Z tejto sumy odišlo za uvedené roky na účet spoločnosti SkyToll až 48 %, t. j. 760 mil. eur.  Táto suma bola už v roku 2018 vyššia o 44 mil. eur ako bola stanovená cena za komplexné služby výberu mýta za roky 2010-2022. Na účty iných zmluvných partnerov odišlo z výberu mýta 108 mil. eur a zvyšnú sumu 709 mil. eur získala NDS. NKÚ v tejto súvislosti upozorní vládu SR, že takmer polovica výnosu  mýta na základe Zmluvy a jej dodatkov smeruje do spoločnosti SkyToll.

Za kontrolované obdobie rokov 2014-2018 NDS z mýtneho systému vyzbierala 967,6 mil. eur, no na výstavbu nových úsekov, diaľnic a rýchlostných ciest použila len 97 mil. eur. Zo štatistických  údajov o cene za výstavbu jedného kilometra diaľnice sa podľa prepočtu kontrolnej inštitúcie mohol za sumu necelých sto miliónov eur postaviť 2 až 12 kilometrový úsek novej cesty a to podľa náročnosti územia, v ktorom by sa diaľnica stavala.

Pri kontrole použitia čistého výnosu z mýta Národnou diaľničnou spoločnosťou sa ukázalo, že sa v plnej miere neplní uznesenie Vlády SR 24/2013, ktoré ukladalo tejto spoločnosti aby po splatení investičných nákladov na budovanie mýta celý čistý výnos išiel na rozvoj cestnej infraštruktúry vo vlastníctve NDS. NKÚ upozorní Vládu SR, že spoločnosť ani v období, kedy sú investičné náklady budovania mýta splatené, nepoužíva čistý výnos v zmysle tohto zámeru. Za roky 2014-2018 bol čistý výnos mýta viac ako 474 mil. eur, z čoho NDS na pokrytie svojich vlastných nákladov použila 123 mil. eur, teda o 26 mil. eur viac ako išlo na budovanie diaľnic. Ide o sumu, ktorá v logike mýtneho systému mala byť použitá na rozvoj cestnej infraštruktúry a nie na potreby NDS. NKÚ SR preto odporúča stanoviť záväzné limity pre NDS na použitie čistého výnosu mýta.

Národná kontrolná inštitúcia na základe kontrolných zistení konštatuje, že systém distribúcie elektronického výberu mýta neplní svoj základný cieľ a len minimálne prispieva k výstavbe nových diaľnic a rýchlostných ciest. Primárnym zdrojom financovania výstavby nových diaľnic a rýchlostných ciest naďalej ostávajú eurofondy s finančným príspevkom zo štátneho rozpočtu. Kontrolóri v tejto súvislosti vidia riziko, ktoré sa môže výrazne prejaviť v prípade väčšieho zníženia, či ukončenia možnosti čerpania zdrojov z európskych fondov a Slovensko by tak nemuselo byť schopné generovať dostatok vlastných zdrojov na kľúčové verejne investície súvisiace s modernizáciou cestnej infraštruktúry.  

Infografika

Mýto - infografika gif

Infografika je dostupná aj vo formáte pdf (63 kb) a jpg (798kB).

 

VLASTNÍCTVO MÝTNEHO SYSTÉMU

Druhou, výrazne problematickou oblasťou identifikovanou kontrolou je vlastníctvo majetku v rámci systému mýta. Štát, ktorý prostredníctvom NDS zaplatil za vybudovanie mýtneho systému 256 mil. eur, nevlastní nielen technické zariadenia, ale ani systém ako taký. Mýtny systém je aj po jeho zaplatení NDS vo vlastníctve SkyToll. Takýto stav je podľa kontrolórov NKÚ SR v rozpore s princípmi hospodárnosti a otázkou je tiež možné porušenie povinností pri správe cudzieho majetku zo strany kľúčových manažérov NDS či rezortu dopravy – ľudí, ktorí pripravovali súťažné podklady a zmluvu so spoločnosťou. Skutočnosť, že NDS nie je vlastníkom majetku mýtneho systému, bude podľa NKÚ SR zásadným spôsobom ovplyvňovať rozhodovanie NDS o predĺžení zmluvy so SkyTollom. Platí do konca roku 2022. Je možné predĺžiť ju až do roku 2027.

VÝZVA DO BUDÚCNOSTI

Veľkou výzvou, ktorej bude čeliť NDS a ministerstvo dopravy je teda to, či 1. januára 2023 bude SkyToll naďalej prevádzkovateľom mýtneho systému, alebo chce Slovensko hľadať iné riešenie. MDV SR je zodpovedné za to, aby NDS zabezpečovala plynulý výber mýta aj po 31. decembri 2022. V najbližšom období by malo vypracovať návrh riešenia, vrátane majetkovo-právneho vysporiadania vlastníctva mýtneho systému a technických zariadení. O tom, že dosiahnuť riešenie, ktoré by znamenalo podstatné zvýšenie podielu výberu z mýta do cestnej infraštruktúry nebude jednoduché svedčia aj poznatky zo susednej Českej republiky. České štátne inštitúcie čelili obdobným problémom s prevádzkovateľom mýta ako identifikovali slovenskí kontrolóri. Preto je dôležité, aby sa ministerstvo a NDS zaoberali touto problematikou včas a nedostali štát do časovej tiesne, v ktorej sa nebude dať vecne, odborne posúdiť efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť vybraného riešenia.

Zistenia súvisiace s účelnosťou a efektívnosťou  mýtneho systému sú podľa kontrolórov tak závažné, že Záverečnú správu z kontrolnej akcie predloží predseda NKÚ SR Karol Mitrík na jedno z nadchádzajúcich rokovaní vlády.

 

 

Záverečná správa z kontroly mýtneho systému Elektronický výber mýta (pdf, 1MB)

 

Upútavka

Mýto - upútavka

None

Zdielať: