Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-019/2023/1110
Názov:
Hospodárenie s verejnými prostriedkami a nakladanie s majetkom v účelových zariadeniach ústredných orgánov štátnej správy
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri hospodárení s verejnými prostriedka
Stav KA:
Schválená v RPKČ

Podať príspevok ku kontrolnej akcii

Subjekty

Centrum účelových zariadení Piešťany

IČO
42137004
Sídlo
Rekreačná 13, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
roky 2017 - 2022 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.07.2023 - 26.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

kontrolovaný subjekt nedosiahol príjmy stanovené svojim rozpočtom v rokoch 2017, 2018, 2020, 2021 čím porušil ustanovenie § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého príspevková organizácia je povinná dosahovať príjmy určené svojim rozpočtom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v rozpočte na rok 2022 nesprávne upravil rozpočet položky 310 tuzemské bežné granty a transfery o 400 000,00 eur namiesto položky 320 tuzemské kapitálové granty a transfery, čím nepostupoval v súlade s ustanovením § 21 ods.1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt viedol operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení len od zriaďovateľa, bez vlastných rozpočtových opatrení. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt porušil ustanovenie § 15 ods.4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri nakladaní s verejnými prostriedkami vo výške 172 974,50 eur nedodržal stanovený spôsob v kontrakte č. 1, čo bolo porušením finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt presunul nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 54 814,00 eur z uzatvoreného kontraktu na realizáciu špecializovaných školení na úseku BOZP a PO do nasledujúceho kalendárneho roku. Uvedeným konaním došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. k) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V prípade dvoch faktúr za kontrolu, plnenie a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky v sume 343,99 eur na podpoložke 637 001 Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá namiesto podpoložky 637 005 Špeciálne služby (Faktúra č. 20VF01421 z 08.12.2020 a Faktúra č. 20VF0042 z 15.01.2020). Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s opatrením č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
V prípade troch faktúr za dodanie zľavových kariet a drevených magnetiek v celkovej sume 565,00 eur (Faktúra č. 2020860003 z 22.01.2020, Faktúra č. 2020860002 z 22.01.2020 a Faktúra č. 200003 zo 07.01.2020) kontrolovaný subjekt nesprávne zatriedil výdavky na podpoložke 633 004 Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie namiesto podpoložky 633 006 Všeobecný materiál, čo bolo v rozpore s opatrením č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Dobropisy k faktúram boli v rokoch 2020 až 2022 nesprávne zatriedené ako bežné výdavky, pričom správne išlo o ostatné príjmy z dobropisov, čo bolo v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. V rámci kontrolnej vzorky bolo takto nesprávne zatriedených za rok 2020 celkom 15 dobropisov v celkovej sume 1 134,71 eur, za rok 2021 jeden dobropis v celkovej sume 1 071,37 eur a za rok 2022 celkom 6 dobropisov v celkovej sume 460,59 eur. Pri 22 dobropisoch v celovej sume 2 666,67 eur bolo zistené, že tieto príjmy boli zatriedené podľa ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie do kategórie výdavkov 630 Tovary a služby, pričom mali byť správne zatriedené na položku príjmov 292 012 Dobropisy. Uvedeným konaním kontrolovaný subjekt nepostupoval podľa opatrenia č. MF/010175/2004- 2 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
CÚZ nepostupoval pri obstarávaní potravín v roku 2019 v súlade s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty, ak by výsledkom tohto postupu bolo zníženie predpokladanej hodnoty pod finančné limity podľa tohto zákona. Zároveň nepostupoval v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, v zmysle ktorého bol povinný dodržať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri uzatváraní zmlúv na dodávku potravín nepostupoval v súlade s § 56 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého uzatvorená rámcová dohoda nesmela byť v rozpore s ponukou predloženou úspešným uchádzačom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Na základe vyššie uvedeného CÚZ nekonalo v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, keď nedodržalo princíp rovnakého zaobchádzania a princíp nediskriminácie, pretože neurčilo rovnaký dátum a čas dokedy musia vykonať vyššie uvedené spoločnosti opravu svojej cenovej ponuky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že zadal zákazku na dodanie potravín bez vykonania verejného obstarávania, porušil základné povinnosti verejného obstarávateľa uvedené v § 10 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého bol verejný obstarávateľ povinný pri zadávaní zákaziek postupovať podľa tohto zákona a zároveň pri zadávaní zákaziek musel uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie, princíp transparentnosti, princíp proporcionality a princíp hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
CÚZ pri obstarávaní potravín v roku 2020 nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní a zároveň nepostupovalo v súlade s § 10 ods. 2 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri uzatváraní troch rámcových dohôd na dodávku potravín nepostupoval v súlade s § 56 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v dvoch prípadoch pri obstarávaní zákazky na obstaranie potravín nepostupoval v súlade s § 10 ods. 1 v spojení s § 5 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý určoval výšku finančného limitu pre nadlimitnú zákazku.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.

Kúpeľno-liečebný ústav Ministerstva vnútra SR Arco

IČO
00735256
Sídlo
17. novembra 6, 91451 Trenčianske Teplice
Kontrolované obdobie
roky 2017 - 2022 a súvisiace obdobie
Stav kontroly
Pripravovaná

Kúpeľno-rehabilitačný ústav Ministerstva vnútra SR Bystrá

IČO
00735540
Sídlo
Liptovský Ján 0, 03203 Liptovský Ján
Kontrolované obdobie
roky 2017 - 2022 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
02.07.2023 - 23.11.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

V predmete činnosti podľa zriaďovacej listiny nebolo vymedzené poskytovanie rekreačnej starostlivosti. Zároveň organizačný poriadok rozširoval predmet činnosti nad rámec vymedzený v zriaďovacej listine v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením dodatkov č. 1 až 7 k zmluve o poskytovaní a úhrade kúpeľnej starostlivosti, liečebno-preventívnej starostlivosti a rekondičného pobytu č. p.: SPOU-OZ2-2017/003940-001 bolo zistené, že boli uzatvorené dva dodatky s označením č. 1. Prvý dodatok č. 1 z 09.07.2018, druhý dodatok č. 1 z 09.11.2018. Následne dodatky označené ako č. 2, 3 a 4 uvádzali v záhlaví dodatkov, že boli dodatkami uzatvorenými k uvedenej v zmluve v znení dodatku č. 1 z 09.11.2018. Dodatky č. 5, 6 a 7 však v záhlaví uvádzali, že boli uzatvorené k uvedenej v zmluve avšak už v znení dodatku č. 1 z 09.07.2018 a nie dodatku č. 1 z 09.11.2018. Z uvedeného nebolo možné jednoznačne určiť, ktorý z dodatkov označených č. 1 skutočne menil pôvodné znenie zmluvy. Takto zvolený neštandardný spôsob číslovania dodatkov s následným uzatváraním dodatkov v znení dodatku z 09.07.2018 alebo 09.11.2018 mal za následok nezrozumiteľnosť spôsobu zmeny zmluvy, pričom podľa § 43 Občianskeho zákonníka boli účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov. Zároveň podľa čl. II bodu 1 zmluvy poskytovateľ mal zasielať objednávateľovi poukazy na kúpeľnú starostlivosť, liečebno-preventívnu starostlivosť a na rekondičný pobyt, ktoré vystavil poskytovateľ v počtoch na kúpeľnú starostlivosť, liečebno-preventívnu starostlivosť a rekondičný pobyt podľa prílohy č.1 zmluvy. Táto príloha č. 1 bola menená v dodatkoch č. 1 až 3, pričom podľa dodatku č. 3 príloha č. 1 už neobsahovala počet poukazov pre rekondičné pobyty. Dodatok č. 4 zaviedol novú prílohu č. 2, ktorá samostatne upravovala počet poukazov pre rekondičné pobyty. Príloha č. 1 bola následne zmenená dodatkami č. 5 až 7, podľa ktorých opätovne obsahovala počet poukazov pre rekondičné pobyty. Príloha č. 2 však dodatkami č. 5 až 7 ostala nezmenená, resp. nezrušená. V konsolidovanom znení zmluvy tak po uzavretí dodatku č. 5 nastala situácia, že v platnosti boli dve prílohy, ktoré odlišne upravovali počty poukazov pre rekondičné pobyty. Uvedené taktiež naznačuje nezrozumiteľnosť pri úprave zmluvného vzťahu, pričom účastníci zmluvného vzťahu majú dbať na dodržanie vyššie uvedeného § 43 Občianskeho zákonníka.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Porovnaním upraveného rozpočtu a skutočne dosiahnutých výsledkov bolo zistené, že kontrolovaný subjekt nedosiahol príjmy (bez príjmových finančných operácií) určené svojim rozpočtom v roku 2017 o 17 121,16 eur, v roku 2018 o 127 874,57 eur a v roku 2021 o 32 886,22 eur, čo nebolo v súlade s § 24 ods. 2 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Skutočné príjmy celkom (bez príjmových finančných operácií) boli vyššie oproti upravenému rozpočtu v roku 2019 o 156 648,30 eur, v roku 2020 o 49 986,95 eur a v roku 2022 o 9 645,49 eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo ďalej zistené, že iné nedaňové príjmy (položka 290) neboli rozpočtované v roku 2019 v sume 4 757,47 eur, v roku 2020 v sume 177 876,66 eur, v roku 2021 v sume 5 807,32 eur a v roku 2022 v sume 9 645,49 eur. Z dôvodu nerozpočtovania iných nedaňových príjmov rozpočet kontrolovaného subjektu neobsahoval za roky 2019 – 2022 v zmysle § 24 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy všetky príjmy, s ktorými organizácia v priebehu kontrolovaného obdobia hospodárila.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
KRÚ Bystrá tým, že v deviatich prípadoch poskytol preddavky v sume 64 889,42 eur, ktoré neboli zmluvne dohodnuté, nepostupoval v súlade s § 19. ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
KRÚ Bystrá tým, že v dvoch prípadoch v celkovej sume 20 485,52 eur nesprávne účtoval o poskytnutých preddavkoch na dlhodobý hmotný majetok na účte 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky nepostupoval v súlade s § 26 ods. 5 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo zistené, že 30.11.2017 bol uhradený preddavok v sume 30 000,00 eur (zálohová faktúra č. 2017/PRED006 z 28.11.2017) dodávateľovi Peter Sozanský – ENERGO SERVIS SOZANSKÝ za dodávku materiálu na opravu kotla, ktorý bol zaúčtovaný na ťarchu účtu 321 – Dodávatelia namiesto účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím došlo k porušeniu § 43 ods. 4 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolou bolo ďalej zistené, že zariadenie poskytlo 10.12.2020 preddavok (zálohová faktúra č. 4720114912 z 11.12.2020) spoločnosti NAY a. s. na nákup elektrospotrebičov v sume 2 302,00 eur, ktorý bol zaúčtovaný na účte 321 – Dodávatelia namiesto účtu 314 – Poskytnuté prevádzkové preddavky, čím došlo k porušeniu § 43 ods. 4 postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Nesprávnym triedením výdavkov kontrolovaný subjekt vo vyššie uvedených prípadoch nepostupoval v súlade s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/010175/2004-42
V rámci obstarania kuchynskej linky, bola táto účtovaná priamo do spotreby na účet 501 – Spotreba materiálu (ÚD č. 300000003 zo 14.04.2021) namiesto účtu 042 – Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, čím nebol dodržaný § 21 ods. 3 písm. b), § 28 ods. 1 a § 32 ods. 9 písm. b) postupov účtovania a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Akceptácia navýšenej ceny za maliarske práce oproti cene dohodnutej v objednávke č. 11/2022 (2200007952) zo 04.02.2022 poukazuje na formálny prístup k vykonávaniu základnej finančnej kontroly, keď nebol zistený rozdiel medzi vyfakturovaným plnením a dohodnutou cenou v objednávke. KRÚ Bystrá tým nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Podľa čl. 2 ods. 2 Pokynu k verejnému obstarávaniu č. KBU-12-9/2009 plán decentrálne obstarávaných zákaziek za KRÚ Bystrá mala zostaviť odborne spôsobilá osoba najneskôr do konca januára bežného roka. Plán mal schváliť riaditeľ. Podľa čl. 2 ods. 3 plán decentrálne obstarávaných zákaziek mala zaslať odborne spôsobilá osoba v elektronickej forme centrálnemu verejnému obstarávateľovi do 15. februára bežného roka. V spojitosti s plánovaním verejného obstarávania boli kontrolnej skupine predložené iba plány na rok 2021 a 2022. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu z 31.08.2023 sa plány za roky 2017 až 2020 nedohľadali.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Kontrolovaný subjekt nepostupoval v štyroch prípadoch v súlade s § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého ak verejný obstarávateľ vyzval na predloženie ponuky viac hospodárskych subjektov na účel zadania zákazky, bol povinný zabezpečiť dodržanie princípov rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie. Verejný obstarávateľ bol povinný postupovať v súlade s princípom transparentnosti a zdokumentovať celý priebeh verejného obstarávania tak, aby jeho úkony boli preskúmateľné bez ohľadu na použité prostriedky komunikácie. Zároveň nepostupoval ani podľa § 117 ods. 8 uvedeného zákona, podľa ktorého mal evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovať ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy, ak osobitný predpis neustanovil inak. Zároveň vo vyššie uvedených prípadoch kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého musel verejný obstarávateľ dodržať princíp transparentnosti, a to vzhľadom na objem absentujúcej dokumentácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Absenciou dokumentácie zo stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 6 ods. 18 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého verejný obstarávateľ v dokumentácii k verejnému obstarávaniu mal uchovávať aj informácie a podklady, na základe ktorých určil predpokladanú hodnotu. Zároveň nepostupoval v súlade s § 117 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní (v platnosti do 31.12.2018), podľa ktorého verejný obstarávateľ mal evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovávať ich päť rokov od uzavretia zmluvy (v prípade obstarania kotla podľa písm. a) bola objednávka vystavená 27.11.2018) a v súlade s § 117 ods. 8 zákona o verejnom obstarávaní (v platnosti od 01.01.2019) verejný obstarávateľ mal evidovať všetky doklady a dokumenty a uchovávať ich počas desiatich rokov od uzavretia zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z., 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nedodržal v zmysle § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní princíp rovnakého zaobchádzania. Podľa metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie č. 15967-5000/2016 z 12.09.2016 princípy verejného obstarávania uvedené v § 10 ods. 2 predstavujú základný aplikačný a interpretačný kľúč k akémukoľvek inému ustanoveniu zákona o verejnom obstarávaní. Z uvedeného vyplýva, že tieto princípy sa premietajú do akéhokoľvek iného ustanovenia zákona a tento je potrebné aplikovať/interpretovať vo význame týchto princípov. V prípade, ak verejný obstarávateľ pri postupe podľa § 117 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní realizoval výber dodávateľa takým spôsobom, že do úvahy pri tomto postupe posudzoval viacero ponúk, bol povinný dodržať aj princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie čo v daných prípadoch kontrolovaný subjekt nedodržal.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Vzhľadom na to, že čestné vyhlásenia boli podpísané členmi komisie ešte pred doručením ponúk, možná prítomnosť konfliktu záujmov bola overená nedostatočne, resp. len formálne.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Preverením dodržania povinnosti zverejňovania zákaziek v profile verejného obstarávateľa bolo v desiatich prípadoch zistené nezverejnenie povinných údajov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Preverením dodržania povinnosti zverejnenia zmlúv v centrálnom registri bolo zistené, že Dohoda o ukončení rámcovej dohody s RYBA Žilina s. r. o. z 30.04.2021 a dodatok č. 1 (KRÚB-44-12/2021) z 29.10.2021 k Rámcovej dohode na dodanie mrazenej a chladenej hydiny č. KRÚB-44-09/2021 s Bidfood Slovakia s. r. o. neboli zverejnené v centrálnom registri zmlúv v zmysle § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
KRÚ Bystrá oneskoreným zaradením obstaraného majetku nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a s § 2 ods. 1 postupov účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
KRÚ Bystrá tým, že v dvoch prípadoch nezverejnil povinné údaje, nepostupoval v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) a b) zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezverejnením vyššie uvedených údajov kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5b ods. 1 písm. a) bodom 7a a 7b zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Nezverejnením objednávok v zákonom stanovenej lehote kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 5b ods. 2 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
V každej predloženej dohode o vykonaní práce bol uvedený rozsah práce 350 hodín, čo potvrdzovalo zámer uzatvárať dohody o vykonaní práce. V prípade dohody o vykonaní práce ide o prácu, ktorá musí byť vymedzená a určená výsledkom práce individuálne a konkrétne, nie o vykonávanie určitej opakovanej činnosti. V rámci dohôd o vykonaní práce ide hlavne o jednorazové splnenie určitej úlohy. Preverením jednotlivých predmetov dohôd bolo zistené, že vo všetkých prípadoch (okrem dohody č.KRUB-1-74/2019 – úprava priestorov areálu) síce obsahovali popis práce, ale tieto mali charakter opakovaných činností, typických pre uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sú vymedzené druhom práce. Jednalo sa napr. o pomocné práce v kuchyni, prácu plavčíka, fyzioterapeutické práce či upratovacie práce. Uvedené nebolo v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Tým, že kontrolovaný subjekt neviedol evidenciu dohôd o vykonaní práce v poradí v akom boli uzatvorené, nepostupoval v súlade s § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Preverením dohody č. KRUB-1-42/2021 bolo zistené, že bola uzatvorená 29.06.2021. Základná finančná kontrola však bola vykonaná 30.06.2021. Zároveň preverením podpisových doložiek v súvislosti s vykonaním základnej finančnej kontroly k dohodám č. KRUB-1-56/2022, KRUB-1-110/2022, KRUB-1-110/2022, KRUB-1-111/2022, KRUB-1-112/2022 a KRUB-1-113/2022 nebol uvedený dátum vykonania základnej finančnej kontroly, na základe čoho nebolo zrejmé či bolo vykonaná pred alebo po uzatvorení predmetných dohôd o vykonaní práce. Základná finančná kontrola je podľa zákona o finančnej kontrole typom kontroly ex ante – vykonáva sa zásadne v etape prípravy finančnej operácie, teda v danom prípade ju bolo potrebné vykonať pred uzatvorením dohôd. Uvedenou skutočnosťou nebol zabezpečený súlad s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením predložených výkazov odpracovaných hodín bolo zistené, že v nasledovných štyroch prípadoch zamestnancov pracujúcich na dohodu, bola prekročená maximálna 12-hodinová prípustná doba práce počas 24 hodín, čo nebolo v súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že opravu účtovných záznamov vykonal nesprávne, nepostupoval v súlade s § 34 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Tým, že inventúrne súpisy vo vyššie uvedených prípadoch neobsahovali deň začatia a deň skončenia inventúry, kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 30 ods. 2 písm. b) zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že nezverejnil 14 zmlúv v centrálnom registri zmlúv, nepostupoval v súlade s § 5a ods. 6 zákona o slobode informácií.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Oneskoreným vykonaním základnej finančnej kontroly v troch prípadoch KRÚ Bystrá nezabezpečil súlad s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením rámcovej zmluvy o výpožičke automatov na teplé nápoje a o dodávkach surovín na výrobu nápojov č. KRUB-42/2022 uzatvorenej s Nestlé Slovensko s. r. o. bolo zistené, že bola uzatvorená okrem iného aj podľa § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podľa § 659 Občianskeho zákonníka zmluvou o výpožičke vzniklo vypožičiavateľovi právo vec po dohodnutú dobu bezplatne užívať. Podľa čl. II bodu 2.1 bolo predmetom zmluvy aj stanovenie základných podmienok zapožičania automatov. Podľa čl. III bodu 3.2 sa KRÚ Bystrá zaviazal platiť Nestlé Slovensko s. r. o. servisný poplatok za každý typ automatu nasledovne: - FTP30E nájom 9 eur bez DPH za 1 ks, za každý mesiac trvania výpožičky, - FTP30 nájom 9 eur bez DPH za 1 ks, za každý mesiac trvania výpožičky, - Nivona 759 nájom 0 eur bez DPH za 1 ks, za každý mesiac trvania výpožičky. Z vyššie uvedeného vyplýva, že v danom prípade sa nemohlo jednať o výpožičku, a teda zmluva bola nesprávne uzatvorená v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka, na základe ktorého by KRÚ Bystrá vzniklo právo vec bezplatne užívať, pričom v danom prípade bol dohodnutý spomenutý servisný poplatok.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Preverením zmluvy o bezodplatnom prenájme č. KRUB-121/2021 z 21.10.2021 bolo zistené, že bola uzatvorená v zmysle § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka. Predmetom zmluvy bol teda bezodplatný prenájom, ktorý však v rámci právnej úpravy nebol možný vzhľadom na ustanovenie § 663 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého nájomnou zmluvou prenajímateľ prenecháva nájomcovi vec za odplatu. V danom prípade sa jednalo o výpožičku a zmluva mala byť uzatvorená v zmysle § 659 Občianskeho zákonníka. Na základe uvedeného kontrolovaný subjekt nepostupoval v zmysle § 43 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sú účastníci povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Preverením organizačného poriadku bolo zároveň zistené, že v zmysle čl. 7 bodu 3 písm. a) a b) riaditeľ KRÚ Bystrá priamo riadi zástupcu riaditeľa ústavu – vedúceho prevádzkovo-technického oddelenia a zástupcu riaditeľa ústavu – vedúceho lekára liečebného oddelenia. Podľa predloženej organizačnej štruktúry platnej k 01.05.2023 mal však KRÚ Bystrá jedného zástupcu riaditeľa. Pozícia dvoch zástupcov riaditeľa vyplývala len z organizačnej schémy platnej do 31.03.2017. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 04.10.2023 bola do 31.03.2019 zástupcom riaditeľa iba vedúca prevádzky. V období od 01.07.2021 do 31.10.2022 boli dvaja zástupcovia. Od 01.12.2022 má KRÚ Bystrá len jedného zástupcu riaditeľa. Podľa vyššie uvedeného článku existovala aj funkcia vedúceho prevádzkovo-technického oddelenia. Z platnej organizačnej štruktúry však pozícia vedúceho tohto oddelenia nevyplývala. Zároveň podľa daného článku existovala aj funkcia vedúceho personálno-sociálneho oddelenia, pričom podľa platnej organizačnej štruktúry existovala funkcia personalista (personálno-sociálne oddelenie + sekretariát) v počte 1. Podľa vyjadrenia kontrolovaného subjektu zo 04.10.2023 je to len upresnenie (zmena) názvu funkcie, pričom sa nemenila náplň práce ani kompetencie.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
V spojitosti s preverovaním oblasti verejného obstarávania bolo kontrolou príslušných interných predpisov zistené, že podľa čl. 16 ods. 13 pokynu k verejnému obstarávaniu č. KBU-12-9/2009 riaditeľ mal zabezpečiť pravidelnú kontrolu dokumentácie zákaziek s nízkou hodnotou tak, aby sa zistilo, že postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou nebol použitý na obchádzanie ďalších postupov verejného obstarávania. Kontrolu mal vykonávať minimálne jedenkrát za rok. O vykonanej kontrole sa mal vyhotoviť písomný záznam. Uvedený pokyn bol v platnosti do 31.07.2020. Vzhľadom na skutočnosť, že nebol predložený žiaden záznam z kontroly v zmysle uvedeného ustanovenia, možno dané nastavenie kontroly v oblasti obstarávania na vnútornej úrovni organizácie hodnotiť ako formálne a v praxi neuplatňované. V smernici č. 1/2020 o verejnom obstarávaní, ktorá nahradila spomenutý pokyn, už nebola uvedená zmienka o takomto type kontroly. Podľa vyššie uvedeného vyjadrenia kontrolovaného subjektu od 02.06.2020 štatutár – riaditeľ aktívne vstupuje a dozoruje každú zákazku od jej zadávania.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS-Financie Tatranská Lomnica

IČO
35528290
Sídlo
Tatranská Lomnica 128, 05960 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
roky 2017 - 2022 a súvisiace obdobie
Termín kontroly
19.01.2023 - 16.05.2023
Stav kontroly
Pripravovaná

Zistenia

Rozsah predmetu činnosti v štatúte nezodpovedal vymedzeniu predmetu činnosti, uvedenom v zriaďovacej listine v znení dodatkov č. 1 až 3, pričom vymedzenie predmetu činnosti určuje v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy iba zriaďovacia listina.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V roku 2019 nebol splnený stanovený počet lôžkodní podľa kontraktu, a to o 226. Podľa správy o hodnotení plnenia predmetu kontraktu za rok 2019 dôvodom bola najmä realizácia investičných akcií, súvisiacich s rekonštrukciou silnoprúdových a slaboprúdových rozvodov, ústredného kúrenia, výmeny okien a ďalších stavebných činností za obmedzenej, resp. úplne zatvorenej prevádzky. V rokoch 2020 a 2021 nebol stanovený ukazovateľ splnený (plnenie na 70,5, resp. 54,5 %) z dôvodu prijatých opatrení v čase pandémie ochorenia COVID – 19. Ani v jednom z uvedených rokov kontrolovaný subjekt nepožiadal o úpravu stanoveného limitu lôžkodní, pritom dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2019 bol uzatvorený 27.12.2019, dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2020 bol podpísaný 31.12.2020 a rovnako dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2021 bol schválený 31.12.2021.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolou predloženej dokumentácie boli zistené v roku 2022 tri prípady vzdelávacích aktivít, organizovaných mimo rezort MF SR, pri ktorých zariadenie nevedelo doložiť súhlas ministerstva, čím nebola splnená podmienka podľa článku III. bodu 3.2, písm. b) uzatvoreného kontraktu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VDZ VS – Financie cenníky doplnkového tovaru a nápojové lístky nepredkladalo zriaďovateľovi na schválenie v zmysle článku III. kontraktu na príslušný rok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V dodatku č. 1 ku kontraktu na rok 2022 článok III. bod 3.1 bola stanovená povinnosť pre VDZ VS - Financie upraviť vo svojom IRA podmienky ubytovania odídencov z Ukrajiny a pred jeho podpísaním riaditeľkou organizácie predložiť na schválenie MF SR. Kontrolnej skupine bol predložený ubytovací poriadok, týkajúci sa odídencov z Ukrajiny, v slovenskom a ukrajinskom jazyku. Išlo o pôvodný ubytovací poriadok, preložený do ukrajinského jazyka, ktorý bol poverenou riaditeľkou podpísaný 19.05.2022, bez jeho predloženia na schválenie ministerstvu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kontrakte článok III. bod. 3.2 medzi zmluvnými stranami bolo dohodnuté, že vzdelávacie miestnosti sa budú bezodplatne prenajímať orgánom štátnej správy v súlade so zmluvou o prenájme podpísanou zástupcom orgánu štátnej správy a štatutárnym zástupcom VDZ VS – Financie. V kontrolovanom období organizácia pri poskytovaní školiacich priestorov uzatvorila dve zmluvy o bezplatnom prenájme vzdelávacej miestnosti (so Železničnou spoločnosťou Slovensko a. s. zo 16.04.2018 a 19.06.2019). V ostatných prípadoch s organizátormi vzdelávacích aktivít neboli uzatvárané žiadne zmluvy o prenájme, čím nebola splnená podmienka podľa článku III bod 3.2 kontraktu. Zároveň nebola vhodne zvolená právna forma na bezodplatné poskytovanie priestorov a techniky, pričom vhodnou právnou formou je výpožička.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VDZ VS - Financie poskytovalo materiálno-technické zázemie v kontrolovanom období aj pre iné organizácie, ktoré neboli štátnymi rozpočtovými organizáciami, a to Mincovňa Kremnica štátny podnik, PosAm, spol. s r. o., Bratislava, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s. Poskytovanie školiacich miestností a školiacej techniky bolo bezodplatne, čo bolo v rozpore s ustanovením § 26 ods. 1 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého bezplatne si poskytujú výkony navzájom iba štátne rozpočtové organizácie vo svojej pôsobnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
VDZ VS – Financie v dvoch prípadoch neuhradené sumy - celkom 858,43 eur za rodinné oslavy neviedlo vo svojom účtovníctve ako pohľadávky, ktoré vznikli z prevádzkovej činnosti. Tým, že nebolo účtované o pohľadávke voči objednávateľovi rodinnej oslavy, nebol dodržaný § 2 ods. 1 a § 43 ods. 6 opatrenia č. MF/16786/2007-31. Zároveň tým došlo k porušeniu § 4 ods. 2, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a nebola zabezpečená evidencia majetku v zmysle § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
VDZ VS – Financie pri vynaložení finančných prostriedkov na rodinnú oslavu – svadba v sume 401,39 eur (1 196,97 eur – 164,28 eur – 631,30 eur), nezabezpečilo dodržanie hospodárnosti pri nakladaní s verejnými prostriedkami v zmysle § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. j) citovaného zákona. Pri oslave 30-ky rodinného príslušníka, bez požiadania MF SR o súhlasné stanovisko, boli výdavky na prípravu občerstvenia v sume 227,13 eur použité nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov a zároveň bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Neuhradením sumy 858,43 eur (za obidve akcie 631,30 eur + 227,13 eur) za stravovacie služby došlo k umožneniu bezdôvodného obohatenia získaním finančného prospechu z verejných zdrojov, čím bola porušená finančná disciplína podľa § 31 ods. 1 písm. g) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Poskytovanie ubytovacích a stravovacích služieb zariadenia na rodinné oslavy nebolo vymedzené v predmete činnosti zriaďovacej listiny v zmysle § 21 ods. 9 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
VDZ VS - Financie nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 8 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože pri obstarávaní defibrilátora poskytlo preddavok v sume 2 254,76 eur bez zmluvnej dohody. Zároveň tým došlo aj k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. l) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt o poskytnutej zálohovej platbe neúčtoval na účte 314 Poskytnuté prevádzkové preddavky, ale nesprávne na účte 321100 Dodávatelia, čo nebolo v súlade s § 43 ods. 4 opatrenia č. MF/16786/2007-31. Zároveň tým neboli dodržané postupy účtovania podľa § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Spoločnosť INPRO POPRAD, s. r. o. oznámila listom z 13.03.2020 ukončenie procesu verejného obstarávania pre výber dodávateľa stavebných prác IA č. 33234 „Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba budovy“. Podľa oznámenia k uvedenému dátumu proces verejného obstarávania bol v štádiu po kontrole zmluvy o dielo predloženej zhotoviteľom a táto bola pripravená na podpis po splnení podmienok vyhláseného verejného obstarávania, čo bolo oznámené úspešnému uchádzačovi v oznámení o výsledku verejného obstarávania z 24.02.2020. Podľa vyššie uvedeného oznámenia ako aj uvedených skutočností v čase vystavenia faktúry č. 190242 z 30.12.2019 v sume 4 794,00 eur a jej úhrady verejné obstarávanie nebolo ešte zrealizované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Výdavky celkom v sume 10 380,00 eur boli nesprávne triedené v rámci kapitálových výdavkov namiesto bežných výdavkov, čo bolo v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Uvedené ovplyvnilo aj plnenie záväzných ukazovateľov a správnosť vykázania výsledkov rozpočtového hospodárenia.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
Náklady v sume 10 380,00 eur boli nesprávne zaúčtované na ťarchu účtu 042100 Obstaranie dlhodobého hmotného majetku namiesto účtu 518 Ostatné služby, a teda v rozpore s § 28 ods. 1 písm. a) opatrenia č. MF/16786/2007-31, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Uvedené nedostatky ovplyvnili aj správnosť vykázaných odpisov a nákladov v účtovníctve vrátane údajov v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Technické zhodnotenie dlhodobého hmotného majetku v piatich prípadoch bolo ocenené v cene vyššej o uvedené náklady, za investičné akcie celkom o 5 112,00 eur v rozpore s § 25 ods. 1 písm. a) zákona o účtovníctve, čím nebola zabezpečená ani správna evidencia majetku v zmysle § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt sumu 340,00 eur za nákup pozemku uhradil nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov. Tým porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Zároveň výdavky neboli triedené v súlade s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § s 4 ods. 4 uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Výdavky v sume 340,00 eur boli nesprávne zaúčtované na str. MD účtu 538100 Ostatné dane a poplatky (účtovný doklad č. 5102191 z 29.12.2017). Kontrolovaný subjekt nezaúčtoval záväzok voči predávajúcemu v uvedenej sume. Zaúčtovaním časti nákladov v sume 340,00 eur na obstaranie pozemku do nákladov a neúčtovaním o záväzku, kontrolovaný subjekt nekonal v súlade s § 44 ods. 1 a § 60 ods. 4 opatrenia č. MF/16786/31-2007, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň dlhodobý hmotný majetok nebol správne ocenený obstarávacou cenou v zmysle § 25 ods. 1 písm. a) a ods. 6 písm. a) uvedeného zákona, a teda ani správne evidovaný v zmysle § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt predložil záznam – krycí list k objednávke č. 50146, podľa ktorého bola 29.12.2017 vykonaná základná finančná kontrola, súvisiaca s nákupom pozemkov v sume 13 720,00 eur. V súvislosti s úhradou uvedenej sumy bola vykonaná základná finančná kontrola len jedným zodpovedným zamestnancom. V prípade ďalšej finančnej operácie v sume 340,00 eur základná finančná kontrola vykonaná nebola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Výdavky na obstaranie troch sedacích súprav vrátane taburetiek do apartmánov so vstupnou cenou nižšou ako 1 700,00 eur (za jednu súpravu) boli nesprávne uhradené v rámci kapitálových výdavkov a zatriedené na podpoložke 717003 Nákup interiérového vybavenia, čo bolo v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Náklady na tri sedacie súpravy boli zaúčtované na účet 022100 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí 20.05.2019 vrátane ceny za dve taburetky, ktoré v tom čase neboli dodané (účtovné doklady č. 7100019, č. 7100020 a č. 7100021). Zálohová faktúra č. 6430091261 z 25.04.2019 za dve taburetky celkom v sume 424,82 eur, bola uhradená firemnou kartou Diners Club CS, s. r. o. 25.04.2019 a kontrolovaný subjekt uhradil uvedenú sumu na základe vyúčtovania 20.05.2019. Poskytnutý preddavok, ale ani jeho vyúčtovanie neboli zaúčtované vôbec. Taburetky boli dodané podľa dodacieho listu č. 6430091261 a vyúčtovania - dokladu z elektronickej pokladne 06.06.2019.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z., 278/1993 Z.z.
Výdavky na obstaranie 16 šatníkových skríň boli nesprávne uhradené v rámci kapitálových výdavkov a zatriedené na podpoložke 717003 Nákup interiérového vybavenia, a teda v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
VDZ VS – Financie tým, že o obstaraných šatníkových skriniach účtovalo ako o dlhodobom hmotnom majetku, nekonalo v súlade s § 21 ods. 3 písm. b) a ods. 6 písm. b), § 28 ods. 1 a § 32 ods. 9 opatrenia č. MF/16786/2007-31, čím porušilo § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Kontrolovaný subjekt zároveň nesprávne evidoval drobný hmotný majetok, pričom ani na karte investičného majetku neuviedol jednotlivé súčasti – počet šatníkových skríň v zmysle § 25 ods. 5 opatrenia č. MF/16786/2007-31. Nedodržaním postupov účtovania subjekt nezabezpečil úplnú a správnu evidenciu majetku, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v roku 2020 pri triedení výdavkov na obstaranie dodávky a montáže atypických celoantikorových regálov celkom v sume 5 185,20 eur nepostupoval v súlade s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/10175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
V prípade účtovania regálov, police a pracovného stolu ako o dlhodobom hmotnom majetku nebol dodržaný § 21 ods. 3 písm. b), § 21 ods. 6, § 25, § 26 a § 32 ods. 9 písm. b) opatrenia č. MF/16786/2007-31, čo bolo aj v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt pri triedení výdavkov za stolný futbal v sume 1 353,99 eur postupoval v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, pretože výdavky za stolný futbal uhradil a nesprávne triedil v rámci kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42, 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že náklady na obstaranie stolného futbalu celkom v sume 1 353,99 eur nesprávne zaúčtoval ako dlhodobý hmotný majetok, konal v rozpore s § 21 ods. 3 písm. b) a § 28 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31, čím došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň v rozpore s § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu nebol uvedený majetok správne evidovaný.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
V prípade obstarania drobného hmotného majetku - troch sedacích súprav, 16 šatníkových skríň, regálov a stolného futbalu bol tento majetok považovaný za dlhodobý hmotný majetok v rozpore s bodom 2.5 písm. b) IRA č. 11/2017 Smernica o správe majetku štátu v podmienkach VDZ VS – Financie. Zároveň nesprávne triedenie výdavkov ovplyvnilo správnosť vykázaných bežných výdavkov a kapitálových výdavkov vo finančnom výkaze FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách. Nesprávne účtovanie drobného hmotného majetku ako o dlhodobom hmotnom majetku ovplyvnilo správnosť vykázaných nákladov a tým aj výsledok hospodárenia za príslušný rok v účtovej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt výdavky na obstaranie 12 regálov v sume 7 437,12 eur nesprávne triedil na podpoložke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavby, nepostupoval v súlade s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., MF/010175/2004-42
V prípade zaradenia obstaraných regálov v sume 7 437,12 eur (súbor hnuteľných vecí) na účet 021100 Stavby, namiesto účtu 022100 Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí, nebol dodržaný § 32 ods. 9 písm. a) opatrenia č. MF/16786/2007-31, a tým došlo k porušeniu § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Uvedené ovplyvnilo aj výšku odpisov (regály sa mali odpisovať v 2. odpisovej skupine 6 rokov, zaradená investícia - budova 20 rokov), a teda správnosť vykázaných nákladov v účtovnej závierke.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V prípade dvoch projektových dokumentácií výdavky celkom v sume 5 650,00 eur boli nesprávne triedené na podpoložke 717002 Rekonštrukcia a modernizácia, namiesto podpoložky 716000 Prípravná a projektová dokumentácia, čo bolo v rozpore s § 1 ods. 5 a prílohou opatrenia č. MF/010175/2004-42 a s § 4 ods. 4 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Nesprávne vykazovanie kapitálových výdavkov vo finančnom výkaze FIN 1-12 o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách za rok 2018 neovplyvnilo celkovú výšku kapitálových výdavkov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/010175/2004-42
Kontrolovaný subjekt v prípadoch finančných operácií alebo ich častí, týkajúcich sa kapitálových výdavkov u ktorých boli zistené nedostatky, podľa predloženej dokumentácie - krycích listov vykonal základnú finančnú kontrolu, a to jedným zodpovedným zamestnancom za príslušnú oblasť. Podľa krycieho listu štatutárny orgán overil, že každá finančná transakcia bola v súlade zo zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Uvedené nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
V prípade šiestich rámcových zmlúv, resp. objednávok na zabezpečenie verejného obstarávania, projektovej dokumentácie, správy počítačovej siete dodávky hotelového sortimentu a čistiacich potrieb s dohodnutou sumou celkom 255 440,00 eur (bez DPH), skutočné plnenie 583 718,82 eur s DPH, kontrolovaný subjekt postupoval v rozpore s internými smernicami. Zároveň tým nevedel preukázať hospodárnosť, transparentnosť a nediskrimináciu hospodárskych subjektov pri výbere dodávateľa vo vyššie uvedených prípadoch. Rovnako nepreukázal ako vyhodnotil, že v danom období vybraní dodávatelia dodajú a poskytnú najlepšie tovary a služby pre potreby organizácie, a to čo do výšky nákladov, tak do kvality dodaných tovarov, poskytovaných služieb a zhotovenia stavebných prác.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu
Rozdelenie pôvodnej zákazky "Rekonštrukcia fasády a výmeny okien" v roku 2019 na dve samostatné malo okrem iného za následok aj zvýšené náklady na obstaranie projektových dokumentácií. Kontrolovaný subjekt dodatočne uhradil 6 480,00 eur s DPH za rozdelenie pôvodnej projektovej dokumentácie na dve samostatné a za ich prepracovanie, resp. doplnenie. Uvedeným konaním nebola zabezpečená hospodárnosť pri vynakladaní verejných prostriedkov podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čim došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že rozdelil zákazku na obstaranie stavebných prác v rámci IA č. 34776 Rekonštrukcia fasády a výmena okien na dve zákazky, neuplatnil pri výbere zhotoviteľa postup pre podlimitnú zákazku podľa § 112 a nasl. zákona o verejnom obstarávaní. Medzi rozdelenými zákazkami bola časová, miestna a vecná (funkčná) súvislosť. Z pohľadu časovej súvislosti obe zákazky boli vyhlásené v podobnom časovom období, v prípade miestnej súvislosti išlo o ten istý objekt, ktorý mal byť rekonštruovaný a aj z hľadiska vecnej súvislosti (funkčná súvislosť) predmetom zadávaných zákaziek bolo plnením obdobného charakteru. Uvedené bolo v rozpore s § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní, podľa ktorého zákazku, koncesiu alebo súťaž návrhov nemožno rozdeliť ani zvoliť spôsob určenia jej predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod finančné limity podľa tohto zákona. Zároveň kontrolovaný subjekt pri príprave danej investičnej akcie nevenoval náležitú pozornosť všetkým okolnostiam, súvisiacim s jej prípravou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
VDZ VS – Financie požadovalo v rámci výzvy na predloženie ponuky od úspešného uchádzača aj certifikát o absolvovaní školenia teoretickej a praktickej aplikácie dodávaných dverí a okien „na pásky“ podľa STN 73 31 34. Súčasťou výzvy na predloženie ponuky bol aj návrh zmluvy o dielo, kde podľa čl. VI ods. 6.5. zmluvy kontrolovaný subjekt požadoval predložiť zoznam všetkých pracovníkov a doklad o ich beztrestnosti. Kontrolovaný subjekt tým, že požadoval od úspešného uchádzača certifikát o školení a výpis z registra trestov bez toho, aby riadne odôvodnil nevyhnutnosť vyžadovania uvedených dokladov, postupoval v rozpore § 10 ods. 2 a 3 zákona o verejnom obstarávaní, a to konkrétne s princípom nediskriminácie hospodárskych subjektov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt nepristúpil k uzatvoreniu dodatku podľa bodu 3.3 zmluvy o dielo so spoločnosťou TATRA – THERM SK s. r. o., ale priamo, prostredníctvom objednávok zadal tieto práce celkom v sume 11 074,94 eur spoločnosti TATRA – THERM SK s. r. o. Uvedené nebolo v súlade s IRA č. 3/2019, podľa ktorého mal verejný obstarávateľ pri zadávaní zákaziek s nízkymi hodnotami postupovať podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt pri zabezpečovaní dodávateľov jednotlivých komodít potravín postupoval v rozpore s princípom transparentnosti v zmysle § 10 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. Uvedeného porušenia sa dopustil tým, že jednotlivé komodity obstarával rôznym spôsobom. Niektoré komodity obstarával prostredníctvom spoločnosti INPRO POPRAD, s. r. o., ďalšie priamym zadaním jednotlivým dodávateľom. Pri niektorých komoditách stanovil predpokladanú hodnotu zákazky vychádzajúc z predchádzajúcich rokov, pri niektorých cenu navyšoval o rôzne percentuálne body, pri ďalších nebolo možné zistiť, akým spôsobom bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky. Svojím konaním vnášal do celého procesu nepredvídateľnosť, nečitateľnosť, nekontrolovateľnosť a neprehľadnosť.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Podľa § 117 ods. 6 zákona o verejnom obstarávaní bol verejný obstarávateľ povinný uverejniť v profile súhrnnú správu o zákazkách s nízkymi hodnotami, ktoré zadal za obdobie kalendárneho štvrťroka do 30 dní po skončení kalendárneho štvrťroka, v ktorej pre každú takúto zákazku mal uviesť najmä hodnotu zákazky, predmet zákazky a identifikáciu dodávateľa. Kontrolou bolo zistené nezverejnenie požadovaných údajov v prípade 15 zákaziek, a to: a) Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov v roku 2020, 2021, 2022 b) Dodávka mrazených výrobkov (mäsa, zeleniny a mrazených polotovarov) a výrobkov z rýb v roku 2020, 2021, 2022 c) Dodávka potravín 2020, 2021, 2022 d) Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov v roku 2020, 2021, 2022 e) Dodávka ovocia a zeleniny v rokoch 2020, 2021, 2022
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 343/2015 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v prípade nákupu a predaja doplnkového tovaru neúčtoval o nakúpenom tovare na účtoch 13 Tovar v zmysle § 36 ods. 4 opatrenia č. MF/16786/2007-31. Rovnako neúčtoval podľa § 57 ods. 4 a § 68 ods. 1 uvedeného opatrenia o jeho predaji na ťarchu účtu 504 Predaný tovar a v prospech účtu 604 Tržby z predaja tovaru. Uvedené bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Zároveň tým nezabezpečil správnu evidenciu majetku v zmysle § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31, 431/2002 Z.z.
Kontrolovaný subjekt v prípadoch došlých faktúr v januári za predchádzajúce účtovné obdobie neúčtoval účtovné prípady do obdobia s ktorým časovo a vecne súviseli, postupoval v rozpore s § 2 ods. 1 opatrenia č. MF/16786/2007-31 a § 3 ods. 1 a 2 a § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve. Neúčtovanie účtovných prípadov ovplyvnilo správnosť vykázaných záväzkov a nákladov vrátane výsledku hospodárenia v účtovnej závierke. Zároveň účtovníctvo nebolo vedené správne a úplne v zmysle § 8 ods. 1 až 3 uvedeného zákona, čo ovplyvnilo výsledok hospodárenia v účtovnej závierke, informácie v účtovnej závierke neboli spoľahlivé v zmysle § 17 ods. 9 toho istého zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
V prípade realizovanej investičnej akcie, súvisiacej s rekonštrukciou relaxačného centra (IA č. 34773) v roku 2017, v piatich prípadoch zverejnené číslo faktúry – interné nebolo totožné s číslom, uvedeným na faktúre a v účtovníctve. Podobne v prípade faktúr za nákup zariadení, resp. vybavenia v roku 2017 v šiestich prípadoch bolo zverejnené odlišné interné číslo faktúry od čísla, uvedeného na faktúre. Organizácia tak nezverejnila správne informácie v zmysle § 5b ods. 1 písm. b) bod 1 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
Podľa § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce bol zamestnávateľ povinný viesť evidenciu uzatvorených dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru v poradí v akom boli uzatvorené. Preverením predloženej evidencie bolo zistené nesprávne poradie v roku 2017, a to dohoda o vykonaní práce č. 35/2017 uzatvorená 07.11.2017, dohoda o vykonaní práce č. 34/2017 uzatvorená 22.11.2017. Ďalej v roku 2019 bola dohoda o vykonaní práce č. 24/2019 uzatvorená 28.10.2019, dohoda o vykonaní práce č. 25/2019 uzatvorená 10.10.2019 a dohoda o vykonaní práce č. 26/2019 uzatvorená 24.10.2019. Kontrolovaný subjekt tým, že neviedol evidenciu dohôd o vykonaní práce vo vyššie uvedených prípadoch v poradí v akom boli uzatvorené, nepostupoval v súlade s § 224 ods. 2 písm. d) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Preverením dohôd o vykonaní práce z hľadiska dohodnutej práce bolo zistené, že v 163 prípadoch, okrem dohôd o vykonaní práce na zabezpečenie hudobnej produkcie č. 34/2017, 35/2017, 37/2018, 38/2018, 23/2019, dohody o vykonaní práce na zhotovenie rúšok č. 9/2020 a dohôd o vykonaní práce č. 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020 a 14/2020 na komplexné zabezpečenie všetkých činností spojených s príchodom repatriovaných osôb do karanténneho zariadenia, mali uzavreté dohody charakter opakovaných činností, typických pre uzatváranie dohôd o pracovnej činnosti, ktoré sú vymedzené druhom práce. Išlo napríklad o: - samostatné preberanie objednávok, vystavovanie a aranžovanie jedál, stolovanie a obsluha stravníkov v jedálni, samostatné vedenie príručného skladu vrátane hmotnej zodpovednosti, - čistenie interiérov, výmena záclon, závesov, umývanie okien, podláh, výmena a prezliekanie bielizne, vynášanie odpadkov, - pomocné práce pri výrobe jedál, zber a umývanie kuchynského riadu, - kontrola správnosti účtovných dokladov, zúčtovanie odberateľských faktúr, dodávateľských faktúr, - zásobovanie skladov tovarom vrátane fyzickej inventarizácie tovarov a obalov, prijímanie, uskladnenie a výdaj tovarov a ďalšie. Uvedené nebolo v súlade s § 223 ods. 1 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že v prípade 13 uzatvorených dohôd o vykonaní práce neviedol evidenciu vykonanej práce tak, aby v jednotlivých dňoch bola zaznamenaná dĺžka časového úseku, v ktorom sa práca vykonávala, nepostupoval v súlade s § 224 ods. 2 písm. e) Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V prípade desiatich zamestnancov, s ktorými bola uzatvorená dohoda o vykonaní práce a ktorí odpracovali denne viac ako 12 hodín, ako aj v prípade šiestich mladistvých, ktorí odpracovali viac ako osem hodín v priebehu 24 hodín, došlo k porušeniu § 223 ods. 2 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Preverením dohôd o vykonaní práce č. 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 14/2020 bolo zistené, že boli uzatvorené 04.04.2020 na dobu od 04.04.2020 do 03.05.2020, čo nebolo v súlade s § 226 ods. 2 Zákonníka práce, podľa ktorého písomná dohoda o vykonaní práce sa uzatvára najneskôr deň pred dňom začatia výkonu práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Preverením dohody o vykonaní práce č. 5/2022 bolo zistené, že doba trvania dohody bola určená od 01.04.2022 a bez uvedenia dátumu ukončenia doby trvania, resp. skutočnosti, ktorá by dobu trvania ohraničovala. V prípade predmetu dohody – procesný audit, odborné konzultácie, nebolo možné s určitosťou predpokladať dobu jej trvania. Zároveň preverením dohôd o vykonaní práce č. 5/2017 (od 01.02.2017 – do doby trvania práceneschopnosti), č. 10/2018 (od 20.05.2018 – do doby trvania práceneschopnosti), č. 22/2020 (od 01.09.2020 – do doby trvania práceneschopnosti) bolo zistené, že doba trvania bola ohraničená ukončením práceneschopnosti iného zamestnanca. Rovnako v týchto prípadoch však nebolo možné s určitosťou predpokladať dobu trvania práceneschopnosti. Uvedené nebolo v súlade s § 226 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého dohodu o vykonaní práce možno uzatvoriť najviac na 12 mesiacov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
V prípade dohôd o vykonaní práce základná finančná kontrola nebola vykonaná v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy) a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Preverením dohôd o vykonaní práce č. 8/2020 a 9/2020 bolo zistené, že boli uzatvorené 24.03.2020. Základná finančná kontrola však bola vykonaná 25.03.2020, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 3 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého osoby vykonávajúce základnú finančnú kontrolu mali okrem potvrdenia súladu uviesť, či finančnú operáciu alebo jej časť možno vykonať alebo nemožno vykonať, resp. vo finančnej operácii alebo jej časti možno pokračovať alebo nemožno pokračovať. Základná finančná kontrola tak bola vykonaná formálne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Kontrolou predloženej dokumentácie bolo zistené, že v prípade dodatkov k dohodám o vykonaní práce č. 10/2017, 7/2020, 5/2020, 1/2021, 2/2021, 5/2021, 4/2022 a 6/2022 nebola vykonaná základná finančná kontrola, čím kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Všetky dohody uzatvorené na tieto činnosti mali v rokoch 2020 a 2021 odmenu dohodnutú na mesačnej báze v sume 500 eur (okrem mesiacov január až apríl 2021 – odmena znížená na 100,00 eur z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu). Zároveň sa jednalo o činnosti prevažne administratívneho charakteru. Z uvedeného prehľadu na základe počtu vykázaných odpracovaných hodín je zrejmé, že v prípade ak by boli odmeny dohodnuté podľa počtu hodín tak ako pri iných dohodách o vykonaní práce s administratívnym charakterom práce (ako napr. označenie a uloženie šanónov do registratúrneho strediska v súlade s registratúrnym poriadkom, odborná práce vo finančnej učtárni či samostatné prijímanie a vybavovanie objednávok ubytovacích a iných hotelových služieb, vedenie predpísanej evidencie na úseku recepcie), a teda napr. v škále od 4,60 eur do 6,00 eur za hod. bolo by to pre VDZ VS – Financie hospodárnejšie. Zároveň z hľadiska hospodárnosti vo vzťahu k počtu odpracovaných hodín napr. za december 2020 (M. T. - odpracované 2 hodiny, M. B. – odpracované 2 hodiny) bola priznaná odmena 1 000,00 eur a v prípade J. B. priznaná odmena 2 000,00 eur za 34,5 hod. Podľa § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy subjekt verejnej správy bol povinný pri používaní verejných prostriedkov zachovávať hospodárnosť ich použitia, čo v uvedených prípadoch nebolo dodržané. Zároveň vyplatenie odmien spolu v sume 6 510,00 eur bolo nad rámec oprávnenia, čim došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. b) a j) uvedeného zákona.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Preverením dohôd o vykonaní práce č 3/2020, 7/2020 a 1/2021 uzatvorených s mesačnou odmenou bolo zistené, že boli uzatvorené na prácu podľa § 52 Zákonníka práce. Zároveň preverením dohody o vykonaní práce č. 9/2020 bolo zistené, že bola taktiež uzatvorená na prácu podľa § 52 Zákonníka práce, t. j. pracovný pomer zamestnanca, ktorý vykonáva prácu pre zamestnávateľa podľa podmienok dohodnutých v dohode doma alebo na inom dohodnutom mieste – domácka práca – zabezpečenie materiálu a zhotovenie (ušitie) 200 kusov ochranných rúšok s kovovou výstužou pre zamestnancov VDZ VS – Financie. Podľa § 223 ods. 2 Zákonníka práce sa na pracovnoprávny vzťah založený dohodami o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru vzťahujú ustanovenia prvej časti, § 43 ods. 4 druhej vety, § 85 ods. 1 a 2, § 90 ods. 10, § 91 až 95, § 98, § 119 ods. 1, § 122a ods. 1 až 3, § 122b ods. 1 až 3, § 123 ods. 1 a 2, § 124 a šiestej časti. Z uvedeného je zrejmé, že § 52 Zákonníka práce nemožno aplikovať v rámci uzatvárania dohôd o vykonaní práce, čim kontrolovaný subjekt nepostupoval pri uzatváraní týchto dohôd v súlade s § 223 ods. 2 Zákonníka práce. Charakter uvedených prác neumožňoval v týchto prípadoch (okrem zhotovenia rúšok) výkon domáckej práce. Kontrolovaný subjekt neuviedol miesto výkonu prác. Taktiež neuviedol ako bol zabezpečený prístup pre zamestnancov pracujúcich v zmysle vyššie uvedených dohôd k faktúram, objednávkam, spisom, šanónom a inej dokumentácii potrebnej pre splnenie pracovnej úlohy. Zároveň nezdôvodnil prečo boli tieto dohody uzatvárané ako domácke práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Vyplatením finančných prostriedkov v sume 2 783,75 eur nad rámec dohodnutých odmien došlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Preverením výkazov odpracovaných hodín v rámci jednotlivých dohôd o vykonaní práce bolo zistené, že v 38 prípadoch došlo k prekročeniu rozsahu maximálneho prípustného pracovného času určeného pre dohody o vykonaní práce v zmysle § 226 ods. 1 Zákonníka práce, podľa ktorého dohodu o vykonaní práce môže zamestnávateľ uzatvoriť s fyzickou osobou, ak rozsah práce (pracovnej úlohy), na ktorý sa táto dohoda uzatvára, nepresahuje 350 hodín v kalendárnom roku. Do rozsahu práce sa započítava aj práca vykonávaná zamestnancom pre zamestnávateľa na základe inej dohody o vykonaní práce. Všetky predložené dohody o vykonaní práce boli uzatvárané s rozsahom práce max. 350 hodín. Prekročením tejto hranice došlo okrem porušenia Zákonníka práce aj k porušeniu samotných dohôd o vykonaní práce. Zároveň, kontrolovaný subjekt tým, že vyplatil v 38 prípadoch spolu 19 313,75 eur za hodiny odpracované nad rámec zákonom prípustnej hranice 350 hodín a nad rámec príslušných dohôd o vykonaní práce, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 311/2001 Z.z.
Preverením 16 dohôd o vykonaní práce bolo zistené, že organizácia uzatvorila viac dohôd s jedným zamestnancom na obdobie spadajúce do jedného kalendárneho roka. Každá dohoda však bola uzatvorená s rozsahom práce na max. 350 hod. Uvedené opakované uzatváranie dohôd s neštandardne nastaveným rozsahom práce vo všetkých prípadoch do 350 hod. nebolo v súlade s § 226 ods. 1 Zákonníka práce.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že vyplatil v 24 prípadoch spolu 2 520,53 eur za príplatky za prácu v sobotu, nedeľu, vo sviatok a nočnú prácu, ktoré boli súčasťou hodín odpracovaných nad rámec zákonom prípustnej 350 hodinovej doby, porušil finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt tým, že umožnil vykonávať prácu v dňoch resp. obdobiach, na ktoré nemal s danými osobami uzatvorené platné dohody o vykonaní práce a za tieto dni im priznal odmeny v sume spolu 1 789,30 eur a príplatky za prácu v sobotu, nedeľu a vo sviatok v sume 688,63 eur porušil v celkovej sume 2 477,93 eur finančnú disciplínu podľa § 31 ods. 1 písm. b) zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolou bolo zistené, že na inventárnej karte nebola uvedená žulová doska ako súčasť/príslušenstvo majetku a ani jej dodávateľ v zmysle § 25 ods. 5 opatrenia č. MF/16786/2007-31, podľa ktorého v analytickej evidencii sa dlhodobý majetok sleduje aj podľa subjektov, analytická evidencia podľa jednotlivých zložiek dlhodobého hmotného majetku slúži na jeho identifikáciu a pri súbore hnuteľných vecí a majetku, ktorého súčasťou je aj príslušenstvo, sa jednotlivé časti súboru a jednotlivé kusy majetku zaznamenávajú v analytickej evidencii vo fyzickom a hodnotovom vyjadrení. Nedodržaním postupov účtovania subjekt nezabezpečil úplnú a správnu evidenciu majetku, čo bolo v rozpore s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt pri zaradení rekonštrukcie fasády 28.12.2020 do užívania nepostupoval v súlade s 26 ods. 1 a 2 opatrenia č. MF/16786/2007-31, keď v uvedenom čase nemal vydané právoplatné povolenie na jeho užívanie, resp. povolenie na predčasné užívanie. Podľa uvedeného ustanovenia uvedením do užívania sa rozumie zabezpečenie všetkých technických funkcií tohto majetku, potrebných na jeho užívanie a splnenie povinností podľa osobitných predpisov. Tým nepostupoval v súlade s § 4 ods. 2 zákona o účtovníctve a zároveň s § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu. Zároveň do obstarávacej ceny majetku boli nesprávne zahrnuté výdavky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania celkom v sume 1 776,00 eur (účtovné doklady č. 7100037 a č. 7100041 z 28.12.2020).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31
Kontrolovaný subjekt nevykonal inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v súlade s § 30 ods. 1, § 30 ods. 2 písm. a), písm. b), písm. e), písm. i), § 30 ods. 3 písm. b) a d) a § 30 ods. 4 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Odpísanie zásob bez preukázateľného uplynutia minimálnej doby trvanlivosti, nepreukázanie spotreby vyfakturovaného ovocia, ako aj použitie vyššie uvedených surovín na prípravu jedla pre zamestnancov podľa predloženej dokumentácie, spochybňuje nakladanie so zásobami z hľadiska preukázateľnosti, transparentnosti a hospodárnosti. Postup zamestnávateľa nebol v súlade s § 152 ods. 1 a 2 Zákonníka práce, podľa ktorého bol povinný zabezpečovať zamestnancom vo všetkých zmenách stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy priamo na pracoviskách alebo v ich blízkosti, a to najmä poskytovaním jedného teplého hlavného jedla vrátane vhodného nápoja zamestnancovi v priebehu pracovnej zmeny vo vlastnom stravovacom zariadení, v stravovacom zariadení iného zamestnávateľa alebo mal zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov prostredníctvom právnickej osoby alebo fyzickej osoby s oprávnením sprostredkovať stravovacie služby.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 311/2001 Z.z.
VDZ VS – Financie v prípade odpísania škody v sume 169,94 eur nepostupovalo v súlade s § 19 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, podľa ktorého verejné prostriedky sa môžu používať na krytie nevyhnutných potrieb a opatrení vyplývajúcich z osobitných predpisov a subjekt verejnej správy bol povinný okrem iného zachovávať hospodárnosť ich použitia. Zároveň tým došlo k porušeniu finančnej disciplíny podľa § 31 ods. 1 písm. j) uvedeného zákona. V prípade uvedenej potraviny nebola zistená škoda podľa výsledkov mimoriadnej inventarizácie majetku so stavom k 31.05.2022.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt neinformoval písomne ministerstvo o vydaní rozhodnutia o prebytočnosti v zmysle bodu 14.7. IRA č. 11/2017 – Smernica o správe majetku štátu v podmienkach VDZ VS – Financie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolovaný subjekt neinformoval MF SR o vydaní rozhodnutia o prebytočnosti majetku v zmysle uvedenej smernice.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Základná finančná kontrola v prípade uzatvorených zmlúv o prevode správy majetku štátu nebola vykonaná v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole, podľa ktorého základnú finančnú kontrolu vykonáva štatutárny orgán orgánu verejnej správy alebo ním určený vedúci zamestnanec orgánu verejnej správy a zamestnanec zodpovedný za rozpočet, verejné obstarávanie, správu majetku alebo za iné odborné činnosti podľa povahy finančnej operácie alebo jej časti podľa rozhodnutia štatutárneho orgánu verejnej správy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
Dodatok k zmluve bol uzatvorený dňa 02.01.2023 pričom platnosť zmluvy č. 15/2022 skončila 31.12.2022. Dodatok bol teda uzatvorený už k neplatnej zmluve, resp. ku skončenej zmluve. Podľa § 43 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov sú účastníci zmluvných vzťahov povinní dbať, aby sa pri úprave zmluvných vzťahov odstránilo všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Podľa krycieho listu k zmluve č. 15/2022 z 10.12.2021 základná finančná kontrola bola vykonaná dňa 13.12.2021. Základná finančná kontrola je podľa zákona o finančnej kontrole typom kontroly ex ante – vykonáva sa zásadne v etape prípravy finančnej operácie, teda v danom prípade ju bolo potrebné vykonať pred uzatvorením dohôd. Uvedenou skutočnosťou nebol zabezpečený súlad s § 7 ods. 1 zákona o finančnej kontrole. Základná finančná kontrola k zmluve č. 11/2020 a 15/2021 bola vykonaná za oblasť súladu s výsledkom verejného obstarávania v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní a platného IRA organizácie len jednou osobou, čo nebolo v súlade s § 7 ods. 2 zákona o finančnej kontrole.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 357/2015 Z. z.
VDZ VS – Financie neúčtovalo o vzniku pohľadávok celkom v sume 1 508,20 eur ku dňu účtovného prípadu, čím postupovalo v rozpore s § 2 ods. 1 a § 43 ods. 6 opatrenia č. MF/16786/2007-31. Zároveň tým došlo k porušeniu k § 4 ods. 2, § 7 ods. 1, § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve a § 3 ods. 6 zákona o správe majetku štátu. Kontrolovaný subjekt tak nesprávne vykázal stav pohľadávok a výnosov v účtovnej závierke za rok 2020. V poznámkach za roky 2020 až 2022 bola zároveň uvedená aj nesprávna informácia o skutočnosti, že subjekt neevidoval žiadne pohľadávky po lehote splatnosti, pričom všetky hotelové účty mali splatnosť do 14 dní .
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., MF/16786/2007-31, MF/16786/2007-31
Uvedením nesprávnych informácií v poznámkach kontrolovaný subjekt nepostupoval v súlade s § 18 ods. 5 zákona o účtovníctve a § 3 opatrenia č. MF/25755/2007-31.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., MF/25755/2007-31
Späť