Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-012/2015/1050
Názov:
Správnosť zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je overenie správnosti zostavenia účtovnej závierky Ministerstva financií SR
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2014
Termín kontroly
11.02.2015 - 29.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Účtovná závierka MF SR k 31. 12. 2014 bola zostavená ako riadna individuálna účtovná závierka podľa zákona o účtovníctve za účtovné obdobie od 01. 01. do 31. 12. 2014 a poskytuje verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré boli predmetom účtovníctva.
Čiastkové individuálne účtovné závierky účtujúcich jednotiek MF SR - úrad, PJ MF SR, Certifikačný orgán, VPS a ŠD zostavené k 31. 12. 2014 neobsahovali významné nesprávnosti a údaje v nich súhlasili s údajmi vykázanými v účtovníctve a ZÚ kapitol MF SR a VPS.
Úpravy rozpočtu kapitoly MF SR boli vykonané v súlade s § 15 až § 18 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 2 ods. 1 zákonom o štátnom rozpočte na rok 2014. Záväzné ukazovatele kapitola MF SR dodržala.
Po formálnej a obsahovej stránke bol ZÚ kapitoly MF SR vypracovaný v súlade so Smernicou č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.
Po formálnej a obsahovej stránke bol ZÚ kapitoly VPS vypracovaný v súlade so Smernicou č. MF/23510/2014-31 na vypracovanie záverečných účtov kapitol štátneho rozpočtu a štátnych fondov.
Úpravy rozpočtu kapitoly VPS boli vykonané v súlade s § 15 až § 18 zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a § 2 ods. 1 zákona o štátnom rozpočte na rok 2014. Záväzné ukazovatele kapitola VPS dodržala.
Inventarizáciou nebolo v úplnosti overené, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku azáväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy, ktorými sa zabezpečuje preukázateľnosť účtovníctva, neobsahovali vo viacerých prípradoch predpísané údaje
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Ministerstvo v niektorých prípadoch pri vymáhaní pohľadávok z finančného zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtových prostriedkov nekonalo tak, aby pohľadávky boli v termích stanovených v Pokyne na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom finančne zúčtované.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 278/1993 Z.z.
Vysoký stav nezaradeného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobéh nehmotného majetku
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť