Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-018/2015/1130
Názov:
Pôsobnosť dozorných rád vybraných právnických osôb.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť plnenie povinností dozorných rád pri dohliadaní nad činnosťou právnických osôb podliehajúci
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o.

IČO
31449697
Sídlo
Priemyselná 5, 91701 Trnava
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
17.06.2015 - 02.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dozorná rada spoločnosti nevypracovala správy o svojej činnosti za roky 2012 a 2013, čo nebolo v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Jeden člen dozornej rady kontrolovaného subjektu vykonával v kontrolovanom období činnosť ako konateľ v inej právnickej osobe s podobným predmetom podnikania, čo nebolo v súlade s Obchodným zákonníkom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

IČO
36232700
Sídlo
Školská 19, 92101 Piešťany
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
25.01.2015 - 25.02.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Preverením zakladateľskej listiny bolo zistené porušenie ustanovenia Obchodného zákonníka, keď pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti vykonávalo Mestské zastupiteľstvo mesta Piešťany
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Obchodná spoločnosť neuzatvorila s členmi dozornej rady zmluvy o výkone funkcie, čím nepostupovala v súlade so stanovami spoločnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Vyjadrenia dozornej rady k návrhu na rozdelenie zisku za roky 2012 a 2013 neboli predložené valnému zhromaždeniu spoločnosti, čo nebolo v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Domov Klas n.o.

IČO
36084166
Sídlo
Nám. sv. Cyrila a Metoda 6/8, 92203 Vrbové
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
16.07.2015 - 24.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

po skončení funkčného obdobia v roku 2012 nebola vykonaná voľba dozornej rady, čo nebolo v súlade s článkom III, písm. C, ods. 6 a 7 štatútu neziskovej organizácie, podľa ktorého členov dozornej rady volí a odvoláva správna rada nadpolovičnou väčšinou všetkých členov správnej rady tajným hlasovaním a funkčné obdobie je dvojročné. Zároveň správna rada nekonala v súlade s § 19 ods. 2 písm. g) zákona o neziskových organizáciách a s článkom III, písm. A, ods. 2 písm. f) štatútu neziskovej organizácie.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
dozorná rada nedostatočne plnila funkciu kontrolného orgánu neziskovej organizácie, ktorý dohliada na jej činnosť, čo nebolo v súlade s § 25 ods. 1, 4 a 5 zákona o neziskových organizáciách a štatútom, podľa ktorých dozorná rada kontroluje, či je účtovníctvo riadne vedené v súlade s osobitným predpisom a či nezisková organizácia uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zakladacou listinou a štatútom
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 213/1997 Z.z.

MPBH ŠAMORÍN, s.r.o.

IČO
36261611
Sídlo
Veterná 23/D, 93101 Šamorín
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
14.06.2015 - 26.07.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

pôsobnosť valného zhromaždenia obchodnej spoločnosti vykonávali fyzické osoby, ktoré boli poslancami mestského zastupiteľstva mesta Šamorín
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Nepreukázateľnosť splnenia ustanovenia zákona o obecnom zriadení o schválení zástupcov mesta do dozornej rady spoločnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Spoločnosť nemala v kontrolovanom období uzatvorené zmluvy o výkone funkcie s členmi dozornej rady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Nedodržanie postupov účtovania pri zaúčtovaní odmien členom dozornej rady
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 23054/2002-92
Zápisnice zo zasadnutí dozornej rady neobsahovali v kontrolovanom období výsledky hlasovania dozornej rady a neboli podpísané predsedkyňou dozornej rady a ďalším členom, čím došlo k porušeniu čl. 10 ods. 4 zakladateľskej listiny.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením obsahu zápisníc zo zasadnutí dozornej rady bolo zistené, že predmetom rokovaní neboli výsledky kontrol vykonaných členmi dozornej rady
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Preverením povinnosti dozornej rady podávať správy o svojej činnosti valnému zhromaždeniu bolo zistené, že správy boli prezentované ústnou formou. Uvedený spôsob podávania správ valnému zhromaždeniu mal za následok nepreukázateľnosť plnenia zákonnej povinnosti predkladať valnému zhromaždeniu vyjadrenia dozornej rady k účtovnej závierke a návrhu na rozdelenie zisku, resp. úhradu straty
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Dátum konania valného zhromaždenia (22.05.2014) bol v rozpore s termínom stanovenom v čl. 8 ods. 6 zakladateľskej listiny, t.j. v prvom polroku zvolať valné zhromaždenie najneskôr do 15 mája bežného roka
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Porušenie zákazu konkurencie dvoch členov dozornej rady, keď vykonávali činnosť ako štatutárny orgán inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Nezábudka Pata n.o.

IČO
37986899
Sídlo
Lipová 995/50 A, 92553 Pata
Kontrolované obdobie
2012-2013
Termín kontroly
28.01.2015 - 04.03.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

kontrolovaný subjekt nevypracoval doklady, ktoré by deklarovali dohľad dozornej rady na jeho činnosť
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
dozorná rada kontrolovaného subjektu nepredložila správnej rade vyjadrenia k účtovnej závierke a výročným správam za roky 2012 a 2013, čím bol porušený zákon o neziskových organizáciách,
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 213/1997 Z.z.
hlavná kontrolórka obce bola členkou dozornej rady kontrolovaného subjektu, teda právnickej osoby, ktorej zakladateľom bola obec, čo je v rozpore so zákonom o obecnom zriadení.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 369/1990 Zb.

SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o.

IČO
34140590
Sídlo
Nám. slobody 10, 90901 Skalica
Kontrolované obdobie
2012,2013
Termín kontroly
29.03.2015 - 14.05.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dozorná rada spoločnosti nedodržala interval uskutočňovania svojich zasadnutí v kontrolovanom období, čím nekonala v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Po uplynutí funkčného obdobia viacerých členov dozornej rady spoločnosti sa neuskutočnila nová voľba, čo nebolo v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada spoločnosti nevypracovala správy o svojej činnosti za roky 2012 a 2013, čo nebolo v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka, podľa ktorého dozorná rada podáva správy o činnosti valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Dozorná rada nevypracovávala v kontrolovanom období správu o dodržiavaní zákazu konkurencie, čím nekonala v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti, podľa ktorej bola dozorná rada povinná najmenej raz ročne predkladať valnému zhromaždeniu spoločnosti správu o dodržiavaní zákazu konkurencie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Preverením pôsobnosti dozornej rady obchodnej spoločnosti bolo ďalej zistené porušenie zákazu konkurencie zo strany viacerých členov dozornej rady, keď vykonávali činnosť ako štatutárny orgán alebo člen iného orgánu inej právnickej osoby s podobným predmetom podnikania. Uvedené konanie nebolo v súlade s Obchodným zákonníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

STEFE Trnava, s. r. o.

IČO
36277215
Sídlo
Františkánska 16, 91732 Trnava
Kontrolované obdobie
2012,2013
Termín kontroly
14.06.2015 - 16.08.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Jeden z členov dozornej rady za spoločníka mesto Trnava bol v kontrolovanom období štátnym zamestnancom, čím došlo k porušeniu zákona o štátnej službe, podľa ktorého štátny zamestnanec nesmie byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 400/2009 Z.z.
Preverením správnosti zaúčtovania odmien členom dozornej rady, bolo zistené nedodržanie postupov účtovania, a tým porušenie zákona o účtovníctve a opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Dozorná rada spoločnosti nevypracovala správy o svojej činnosti za roky 2012 a 2013, čo nebolo v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka a spoločenskej zmluvy
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Preverením pôsobnosti dozornej rady obchodnej spoločnosti bolo ďalej zistené porušenie zákazu konkurencie zo strany jedného člena dozornej rady, keď vykonával činnosť ako člen iného orgánu v iných právnických osobách s podobným predmetom podnikania, čo nebolo v súlade s Obchodným zákonníkom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.

Vodárenské a technické služby, s.r.o.

IČO
36255556
Sídlo
Šafárikova 30, 92001 Hlohovec
Kontrolované obdobie
2012, 2013
Termín kontroly
19.03.2015 - 23.04.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Dozorná rada spoločnosti nedodržala interval uskutočňovania svojich zasadnutí v kontrolovanom období, čím nekonala v súlade so zakladateľskou listinou,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Dozorná rada spoločnosti nevypracovala správy o svojej činnosti za roky 2012 a 2013 čo nebolo v súlade s ustanovením Obchodného zákonníka, podľa ktorého dozorná rada podáva správy o činnosti valnému zhromaždeniu v lehote určenej spoločenskou zmluvou, inak raz ročne.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
Späť