Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-004/2021/1033
Názov:
Stav implementácie programu na zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov - UNITAS
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť dosahovanie zámerov a cieľov stanovených v Programe UNITAS zameraných na postupné zjednoten
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012 - 2020 a súvisiace obdobia
Termín kontroly
01.09.2021 - 14.12.2021
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR v rámci kontroly programu UNITAS v roku 2021 zistila, že úlohy, zámery a ciele vyplývajúce z uznesení boli zväčša plnené oneskorene alebo čiastočne a konečný cieľ dosiahnutý nebol.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie
V rokoch 2013 až 2019 schválený rozpočet neobsahoval zdroje určené na financovanie, MF SR nemalo v rozpočte schválené finančné prostriedky na rozpočtový program UNITAS, aj napriek tomu, že bol založený na existujúcich politikách vlády. Zabezpečenie financovania projektov realizovaných v rámci programu UNITAS bolo v tomto období riešené výlučne rozpočtovými opatreniami, spolu 107 mil. eur, čo zodpovedá 60 % celkového čerpania. Za celé obdobie od roku 2007 do 2020 bolo rozpočtovaných 23 % výdavkov a zostávajúcich 77 % bolo krytých cez rozpočtové opatrenia. Dlhodobým podhodnocovaním plánovaných výdavkov na rozpočtový program UNITAS v návrhoch ŠR neboli dodržané základné rámce pre tvorbu rozpočtu a princípy programového rozpočtovania.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Späť