Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-017/2018/1030
Názov:
Individuálna účtovná závierka Ministerstva financií Slovenskej republiky
Účel kontrolnej akcie:
Overiť vecnú a formálnu správnosť individuálnej účtovnej závierky Ministerstva financií SR zostavene
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017
Termín kontroly
18.02.2018 - 14.05.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nedostatočná personálna obsadenosť útvaru vnútorného auditu MF SR.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Smernica o tvorbe opravných položiek MF SR - úrad neobsahuje jednoznačné stanovenie povinnosti tvorby opravnej položky a pre výpočet opravnej položiek v nadväznosti na dobu, ktorá uplynula od doby splatnosti pohľadávky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K štyrom pohľadávkam v celkovej hodnote 15,0 tis. eur vedeným voči spoločnosti ALPS FINANCE od roku 2011 boli vytvorené opravné položky vo výške 100 %. Pohľadávky neboli odpísané, pretože vecne príslušný útvar nepredložil doklady na ich odpis.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Tvorbu a použitie rezerv nemalo MF SR úrad v kontrolovanom období upravené internou smernicou. „pri tvorbe rezervy úrad postupoval podľa § 26 zákona o účtovníctve, § 14 postupov účtovania a vnútorného manuálu schváleného riaditeľom odboru. Predložený bol Vnútorný manuál k účtovaniu rezerv v účtujúcej jednotke MF SR úrad pod č. MF/009261/2017-2021 z 28.12.2017. Zásady pre tvorbu a použitie rezerv plánujú zahrnúť do novej pripravovanej smernice o obehu účtovných dokladov.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri dokladovej inventúre pohľadávok na základe posúdenia stavu ich vymožiteľnosti a uplatnenia zásady opatrnosti, uvádzať v inventúrnom súpise.predpokladanú výšku opravnej položky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MF SR úrad nemal vypracovanú smernicu o odpisovaní dlhodobého majetku a tvorbu odpisového plánu
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MF SR úrad nemal v internej smernici zapracované stanovenie hladiny významnosti pre účtovné prípady týkajúce sa opravy chýb minulých účtovných období, ktoré sa účtujú na účte 428 100 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri inventarizácii pohľadávok vedených v účtovníctve VPS chýbalo v inventúrnych súpisoch jednoznačné vyjadrenie vecného gestora k tvorbe opravných položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
K dvom pohľadávkam vedeným s trestným rozkazom voči dvom fyzickým osobám s prebiehajúcou exekúciou v celkovej hodnote 11 838,7 tis. eur neboli vytvorené opravné položky. Pohľadávky sú vedené od roku 2014 a boli dva roky po splatnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kapitola VPS postupovala pri tvorbe a rozpúšťaniu opravných položiek pohľadávkam iba podľa Metodického usmernenia k tvorbe a rozpúšťaniu opravných položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V kapitol e VPS pri inventarizácii pohľadávok z delenia federácie nebolo navrhnuté vytvorenie opravných položiek.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
V účtovníctve VPS sú dlhodobo evidované nevymožiteľné pohľadávky z poskytnutých NFV a zo zrealizovaných záruk, ktoré prešli pri delení majetku bývalej ČSFR do vlastníctva SR,.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Späť