Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-047/2016/1060
Názov:
Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť oprávnenosť výdavkov MF SR v rámci vybranej vzorky operácií Operačného programu Technická p
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2016
Termín kontroly
14.07.2016 - 07.11.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a § 32 ods. 6 ZVO, keďže MF SR stanovilo na preukázanie splnenia ekonomickej a finančnej spôsobilosti o. i. nasledovnú podmienku účasti „Prehľad o dosiahnutom ročnom obrate za každý hospodársky rok za posledné tri hospodárske roky (roky 2010, 2011, 2012) v súčte za požadované obdobie minimálne vo výške 2,0 mil. EUR bez DPH uchádzač predloží výkaz o majetku a záväzkoch a príjmov a výdavkov za jednotlivé hospodárske roky“. Takto stanovená podmienka účasti vo verejnom obstarávaní mohla odradiť od účasti v predmetnom verejnom obstarávaní uchádzačov, resp. záujemcov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva. V zmysle predloženej dokumentácie nebola predložená žiadosť o nápravu.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 ZVO. Skupina dodávateľov KPMG a Ernst & Young Slovakia využila na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti aj odborné kapacity inej osoby. Písomné zmluvy uzavreté s týmito osobami (dvomi p. Branislav Sadloň, p. Marcela Fridrichová), obsahujúce záväzok osoby, ktorej kapacitami preukazoval uchádzač svoju technickú alebo odbornú spôsobilosť sa v jeho ponuke nenachádzali. V predloženom Vyhlásení dvoch expertov o poskytnutí odborných kapacít, bolo o. i. uvedené, že uzatvoria zmluvný vzťah s uchádzačom týkajúci sa plnenia predmetu zákazky v prípade, že uchádzač bude v predmetnej súťaži úspešný. Uchádzač - skupina dodávateľov KPMG a Ernst & Young Slovakia bol v predmetnom verejnom obstarávaní vyhodnotený ako úspešný, avšak písomné zmluvy preukazujúce záväzok osoby, že pri plnení zmluvy bude môcť reálne disponovať s jej kapacitami sa v predloženej dokumentácii nenachádzali. V predloženej dokumentácii ďalej nebolo preukázané, že osoby, ktorých kapacity mali byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej spôsobilosti, spĺňali podmienky účasti podľa § 26 ods. 1 ZVO vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté. MF SR bez uistenia, či úspešný uchádzač bude mať reálne k dispozícii na plnenie zmluvy technické a odborné kapacity týchto osôb uzatvorilo Rámcovú dohodu na externalizáciu výkonu a spoluprácu pri výkone vládnych auditov č. 2014022014 s úspešným uchádzačom dňa 28.01.2014. Zmluva o poskytnutí technických a odborných kapacít (Mgr. Marcela Fridrichová, poskytovala na základe predmetnej Rámcovej dohody medzi úspešným uchádzačom a MF SR audítorské služby) bola uzatvorená medzi Mgr. Marcelou Fridrichovou a spoločnosťou KPMG dňa 03.02.2014, t.j. až po uzatvorení Rámcovej dohody na externalizáciu výkonu a spoluprácu pri výkone vládnych auditov č. 2014022014.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s • § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania a princípom nediskriminácie záujemcov, keďže dňa 15.10.2013 poskytlo jednému zo záujemcov súťažné podklady, ktoré boli nekompletné, bez uvedenia termínov. Súťažné podklady s uvedenými termínmi doručilo záujemcovi e - mailom opakovane až dňa 29.10.2013. Predmetný záujemca predložil ponuku v lehote na predkladanie ponúk. Termíny týkajúce sa predmetného verejného obstarávania boli uvedené v súťažných podkladoch zverejnených v profile MF SR, v ktorých bol v bode 21.9 uvedený termín doručenia žiadosti záujemcu o vysvetlenie najneskôr do 31.10.2013. V súťažných podkladoch na uvedený predmet zákazky schválených vedúcim služobného úradu MF SR, ktoré boli súčasťou predloženej dokumentácie bol uvedený termín doručenia žiadosti záujemcu o vysvetlenie najneskôr do 30.10.2013. Kontrolná skupina NKÚ SR poukazuje na nejednoznačnosť v MF SR uvádzaných termínoch.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 28 ods.1 písm. a) ZVO a § 9 ods.3 ZVO, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania a princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keďže: - naviazalo požiadavku na predkladanie referencií na počet zmlúv a nie na objem poskytovaných služieb. MF SR vyžadovalo, aby uchádzač preukázal, že realizoval minimálne tri zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania, kde uchádzač pôsobil ako dodávateľ/poskytovateľ a ktorých predmet alebo časť predmetu boli realizované / ukončené (mohli byť realizačne začaté pred rokom 2010) v priebehu rokov 2010, 2011, 2012 v celkovej hodnote minimálne 2,0 mil. eur bez DPH. Boli uvedené oblasti, v ktorej / ktorých (aspoň v jednej z nich) museli byť realizované zmluvy. Zoznam zmlúv musel obsahovať aspoň jednu zmluvu v minimálnej hodnote 400 tis. eur bez DPH realizovanú v aspoň jednej z nasledovných oblastí: — výkon auditu/kontroly/overovania prostriedkov/projektov/programov v rámci fondov EÚ/finančných nástrojov zahraničnej pomoci. Takto stanovená podmienka účasti vo verejnom obstarávaní mohla odradiť od účasti v predmetnom verejnom obstarávaní uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí síce v posudzovanom období realizovali zákazky s požadovaným zameraním a v požadovanom celkovom objeme, avšak nevedeli preukázať realizovanie zákaziek tromi zmluvami. Realizáciu zákaziek s požadovaným celkovým objemom by vedeli preukázať nižším počtom zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly ďalej konštatuje, že súčasťou predloženej dokumentácie bol Spôsob výpočtu PHZ, avšak jednalo sa len o ošifrovaný návrh, bez uvedenia dátumu jeho vypracovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
V predloženej Záverečnej monitorovacej správe obdobia 10/2015 – 12/2015 neboli v tabuľke č. 15 - Doplňujúce informácie uvedené údaje za obdobie od začiatku realizácie aktivít t.j. 08/2014 projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, t. j. 10/2015. V zmysle Príručky pre žiadateľa o NFP z OPTP na roky 2007 – 2013 časti 6.5. Monitorovanie projektu a VZP Zmluvy o NFP Článku 3 bodu 2 „ ...V prípade, že prvá priebežná monitorovacia správa nezahŕňa okrem monitorovaného obdobia aj obdobie od začiatku realizácie aktivít projektu do okamihu platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP uvedie Prijímateľ v tabuľke č. 15 Doplňujúce informácie aj údaje o tomto sledovanom období....“. Uvedené konanie nebolo v súlade s čl. 3 bodu 2 Všeobecne zmluvných podmienok k zmluve o poskytnutí NFP a Príručkou pre žiadateľa o NFP.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
V Rámcovej dohode na externalizáciu výkonu a spoluprácu pri výkone vládnych auditov, č. 2014022014 bola v Článku 4 Platobné a preberacie podmienky v bode 4.2. tab.č.1 uvedená cena za človekohodinu „iných expertov“ vo výške 91,93 eur s DPH. Keďže zmluvná cena bez DPH bola 76,60 eur, správne mala byť uvedená cena 91,92 eur s DPH. Kontrolná skupina NKÚ SR hodnotí tento nedostatok ako formálny, keďže fakturovaná cena a uhradená cena bola v správnej výške, t. j. vo výške 91,92 eur s DPH.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s • § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania: - v zmysle bodu III.2.2) Ekonomická a finančná spôsobilosť Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania MF SR vyžadovalo, aby uchádzač o. i. predložil fotokópiu poistnej zmluvy za škodu pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti. Avšak v zmysle bodu 13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, bodu 13.2 súťažných podkladov na uvedený predmet zákazky MF SR o. i. vyžadovalo predloženie originálu, alebo overenej fotokópie poistnej zmluvy za škodu pri vykonávaní jeho podnikateľskej činnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania: - v bode III.2.3) Technická spôsobilosť Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania MF SR vyžadovalo, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii expertov ktorí spĺňajú o. i. nasledovnú požiadavku „ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v oblasti ekonómie / manažmentu / práva / technického zamerania preukázané kópiou vysokoškolského diplomu experta alebo rovnocenným dokladom. Avšak v zmysle bodu 13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, bodu 13.3 súťažných podkladov na uvedený predmet zákazky MF SR o. i. vyžadovalo „ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa – preukázané kópiou vysokoškolského diplomu experta alebo rovnocenným dokladom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania: - v bode III.2.3) Technická spôsobilosť Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania MF SR vyžadovalo, aby uchádzač preukázal, že na plnenie predmetu zákazky má k dispozícii expertov, ktorí spĺňajú o. i. nasledovnú požiadavku „minimálne 24 mesačná pracovná skúsenosť v oblasti výkonu auditu / kontroly / overovania finančných prostriedkov / projektov / programov v rámci fondov EÚ/finančných nástrojov zahraničnej pomoci / prostriedkov štátneho rozpočtu/súkromného sektoru vykonávaných podľa medzinárodných kontrolných a audítorských štandardov a podľa legislatívy SR a/alebo EÚ vrátane komunikácie s auditovaným/kontrolovaným subjektom, okrem kontroly vykonávanej v rámci riadenia zamestnancov a predbežnej finančnej kontroly vykonávanej podľa zákona č. 502/2001 Z. z. a kontroly ktorá je vnímaná ako vnútorná kontrola preukázané potvrdením od zamestnávateľov, u ktorých bola daná skúsenosť dosiahnutá a sú uvedené v životopise expertov“. Avšak v zmysle bodu 13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, bodu 13.3 súťažných podkladov na uvedený predmet zákazky nebola uvedená požiadavka preukázania potvrdenia od zamestnávateľov, u ktorých bola daná skúsenosť dosiahnutá.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania: - v bode III.2.3) Technická spôsobilosť Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania MF SR vyžadovalo, aby uchádzač preukázal, že minimálne jeden z expertov uchádzača spĺňal nasledovnú požiadavku „minimálne 24 mesačná pracovná skúsenosť v oblasti auditu/kontroly/overovania informačných systémov preukázané potvrdením od zamestnávateľov o dĺžke praxe v predmetnej oblasti a o splnení stanovenej minimálnej lehoty a uvedené v životopise expertov“. Avšak v zmysle bodu 13 Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti, bodu 13.3 súťažných podkladov na uvedený predmet zákazky nebola uvedená požiadavka preukázania potvrdenia od zamestnávateľov o dĺžke praxe v predmetnej oblasti a o splnení stanovenej minimálnej lehoty.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, keďže podmienky účasti uvedené v súťažných podkladoch boli v rozpore s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania: - v bode 13.3 súťažných podkladov na uvedený predmet zákazky MF SR uviedlo „Pri každej z auditovaných osôb podľa Prílohy 1 návrhu zmluvy (overované orgány, ktoré sú zapojené do systému riadenia a implementácie v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov a fondov pre vnútorné záležitosti, resp. overované oblasti, ktoré sú súčasťou tohto systému), ktorá je uvedená v rámci prílohy č. 2 týchto súťažných podkladov, musia všetci experti uchádzača, ktorými garantuje odbornú spôsobilosť, ako aj samotný uchádzač spĺňať funkčnú nezávislosť od týchto overovaných orgánov resp. oblastí – preukázané formou čestného prehlásenia expertov a štatutárneho zástupcu / zástupcami uchádzača. Predmetná podmienka účasti v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania uvedená nebola.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 32 ods. 6 ZVO, keďže MF SR v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania neodôvodnilo primeranosť každej určenej podmienky účasti vo vzťahu k predmetu zákazky a potrebu jej zahrnutia medzi podmienky účasti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na 33 ods. 6 ZVO a § 9 ods. 3 ZVO, keďže neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania - „Uchádzač preukazuje svoju účasť na realizácii zmlúv s požadovaným zameraním podľa § 28 ods. 1 písm. a) ZVO referenciou alebo písomným potvrdením od prijímateľa/odberateľa služieb, z ktorého bude zrejmé, že uchádzač realizoval služby v rámci zmlúv uvedených podľa požadovaného zoznamu. V potvrdení musia byť uvedené tieto údaje: — názov a sídlo organizácie (odberateľa), pre ktorú bola zmluva realizovaná,— finančný objem zmluvy, — obdobie realizácie zmluvy /od – do/, — stručný popis zmluvy/predmetu zákazky, — opis činnosti uchádzača na zmluve, — meno, priezvisko, telefón a emailovú adresu kontaktnej osoby prijímateľa služby, ktorá bola zodpovedná za celkové riadenie zmluvy zo strany organizácie, pre ktorú bola zmluva realizovaná,— potvrdenia o kvalite poskytnutia služieb. Toto písomné potvrdenie musí byť predložené verejnému obstarávateľovi v listinnej podobe, podpísané zodpovednou osobou organizácie, pre ktorú bola zmluva realizovaná a štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.“
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na 33 ods. 6 ZVO a § 9 ods. 3 ZVO, keďže neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania - Potvrdenie o kvalite poskytovaných služieb obsahovali len referencie Západoslovenskej energetiky, a.s. (124 000 EUR bez DPH, 98 000 EUR bez DPH, 98 000 EUR bez DPH), Dell s.r.o., Bratislava (488 300 EUR bez DPH)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na 33 ods. 6 ZVO a § 9 ods. 3 ZVO, keďže neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania - Potvrdenia neboli podpísané spôsobom, ktorý vyžadovalo MF SR, t.j. zodpovednou osobou organizácie, pre ktorú bola zmluva realizovaná a aj štatutárnym zástupcom/zástupcami uchádzača, ktorí sú oprávnení konať v mene záujemcu v záväzkových vzťahoch, v súlade s dokladom o oprávnení podnikať.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 33 ods. 1 ZVO v nadväznosti na 33 ods. 6 ZVO a § 9 ods. 3 ZVO, keďže neposudzovalo splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania - „Všetky projekty/zmluvy/zákazky preukazujúce skúsenosť jednotlivých expertov musia byť uvádzané ako príloha životopisu, pričom musia poskytovať minimálne nasledovné informácie: názov a sídlo organizácie, pre ktorú bola zmluva/projekt/zákazka realizovaná, dátum realizácie zmluvy/projektu/zákazky, rozsah zmluvy/projektu/zákazky, stručný popis činností zrealizovaných v rámci zmluvy/projektu/zákazky, kontaktnú osobu, ktorá bola zodpovedná za celkové riadenie zmluvy/projektu/zákazky zo strany organizácie, pre ktorú bola zmluva/projekt/zákazka realizovaná (vrátane kontaktných informácií), pozícia experta na zmluve/projekte/zákazke a potvrdenie zodpovednou osobou organizácie, pre ktorú bola zmluva/projekt/zákazka realizovaná o účasti experta na predmetnej zmluve/projekte/zákazke a o správnosti uvedených informácií.“ - predložená ponuka neobsahovala potvrdenia zodpovednou osobou organizácie, pre ktorú bola zmluva/projekt/zákazka realizovaná o účasti experta na predmetnej zmluve/projekte/zákazke a o správnosti uvedených informácií, Predmetná podmienka účasti bola stanovená MF SR nad rámec taxatívneho znenia § 28 zákona verejnom obstarávaní.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s • § 28 ods.1 písm. a) ZVO a § 9 ods.3 ZVO, konkrétne s princípom rovnakého zaobchádzania a princípom nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, keďže: - MF SR naviazalo požiadavku na predkladanie referencií na počet zmlúv a nie na objem poskytovaných služieb. MF SR nad rámec § 28 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní vyžadovalo, aby uchádzač preukázal, že realizoval minimálne dve zmluvy rovnakého alebo podobného charakteru ako je predmet obstarávania, kde uchádzač pôsobil ako dodávateľ/poskytovateľ a ktorých predmet alebo časť predmetu boli realizované za predchádzajúce tri roky ku dňu predloženia ponúk v celkovej hodnote minimálne 1 mil. eur bez DPH. Boli uvedené oblasti, v ktorej / ktorých (aspoň v jednej z nich) museli byť realizované zmluvy Zoznam zmlúv musel obsahovať aspoň jednu zmluvu v minimálnej hodnote 400 tis. EUR bez DPH realizovanú v aspoň jednej z nasledovných oblastí: — výkon auditu/kontroly/overovania prostriedkov/projektov/programov v rámci fondov EÚ/finančných nástrojov zahraničnej pomoci. Takto stanovená podmienka účasti vo verejnom obstarávaní mohla odradiť od účasti v predmetnom verejnom obstarávaní uchádzačov, resp. záujemcov, ktorí síce v posudzovanom období realizovali zákazky s požadovaným zameraním a v požadovanom celkovom objeme, avšak nevedeli preukázať realizovanie zákaziek dvomi zmluvami. Realizáciu zákaziek s požadovaným celkovým objemom by vedeli preukázať nižším počtom zmlúv.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 36 ods. 5 písm. a) ZVO, keďže MF SR neuvoľnilo pred uplynutím lehoty viazanosti ponúk uchádzačovi KPMG zábezpeku do siedmich dní (MF SR vylúčilo ponuku uchádzača KPMG pri vyhodnocovaní splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní a predmetný uchádzač nepodal námietku proti postupu MF SR v lehote podľa § 138 ods. 5 ZVO). MF SR zaslalo spoločnosti KPMG Rozhodnutie o vylúčení uchádzača z verejnej súťaže listom č. MF/006977/2014-27 zo dňa 18.02.2014. Zábezpeku uvoľnilo až dňa 03.02.2015.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 41 ods. 1 ZVO, keďže otvorené časti ponúk, označené ako „Ostatné“ neboli označené poradovým číslom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 41 ods. 3 ZVO, keďže otvorená časť ponuky, označená ako „Kritériá“ nebola označená poradovým číslom.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Súčasťou predloženej dokumentácie bol nepodpísaný Spôsob výpočtu PHZ - návrh, bez uvedenia dátumu jeho vypracovania. V zmysle dokumentu „Prehľad plnení súvisiacich s výpočtom predpokladanej hodnoty zákazky „Poskytnutie audítorských služieb pri vykonaní overenia určených orgánov na operačných programoch v rámci programového obdobia 2014 - 2020“ PHZ vychádzala z cien z roku 2008 a 2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Kontrola projektu „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácii ŠF a KF“ - NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, že zmluva o poskytnutí NFP vyhovuje všetkým uplatniteľným podmienkam, týkajúcich sa funkčnosti a používania alebo cieľov, ktoré sa majú v rámci programu dosiahnuť, finančné prostriedky, ktoré žiadalo MF SR v príslušnej ŽoP boli schválené v plnej výške a v primeranom čase vo väzbe na uplatňované procedúry. Žiadna suma nebola odpočítaná ani zadržaná a nebol vybraný žiaden ďalší osobitný poplatok alebo iný poplatok, ktorý by túto sumu pre prijímateľa znižoval. Výdavky boli v súlade s predpismi a pravidlami Spoločenstva, vnútroštátnymi predpismi a pravidlami a v súlade s Príručkou pre žiadateľa o NFP, na roky 2007 – 2013, platnou v čase predkladania ŽoP. Kontrolou bolo nadobudnuté primerané uistenie o tom, že vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom.
Kontrola projektu „Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácii ŠF a KF 2012 - 2013“ NKÚ SR nadobudol primerané uistenie o tom, že boli splnené stanovené podmienky na to, aby Žiadosť o NFP bola prijateľná. Zmluva o NFP bola uzatvorená v súlade so schvaľovacím rozhodnutím a vyhovuje všetkým uplatniteľným podmienkam, týkajúcich sa funkčnosti a používania alebo cieľov, ktoré sa majú v rámci programu dosiahnuť. Finančné prostriedky, ktoré žiadalo MF SR v príslušnej žiadosti o platbu boli schválené v plnej výške a v primeranom čase vo väzbe na uplatňované procedúry. Žiadna suma nebola odpočítaná ani zadržaná a nebol vybraný žiaden ďalší osobitný poplatok alebo iný poplatok, ktorý by túto sumu pre prijímateľa znižoval. Kontrolou bolo nadobudnuté primerané uistenie o tom, že vykázané výdavky zodpovedajú účtovným záznamom a podkladovým dokumentom a sú v súlade s predpismi Spoločenstva a vnútroštátnymi predpismi a pravidlami.
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou ďalej zistila, že v Odovzdávacom protokole k Zmene, číslo zmeny C102860, C102616, nebol podpísaný výsledok základného otestovania funkcionalít zodpovednou osobou, čo nebolo v súlade s Prílohou č. 3, Vzor formulárov k zmene funkčnosti Zmluvy o Podpore produktívnej prevádzky systému ISUF č. 2013136202,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MF SR nedisponovalo menovacími dekrétmi predsedu a členov RV ISUF v zmysle Čl. 3 ods. 1 Interného riadiaceho aktu MF SR č. 15/2011 Rozhodnutie ministra financií SR o vydaní Štatútu Riadiaceho výboru projektu informačného systému účtovníctva fondov ISUF v znení dodatku č. 1.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Predložené faktúry 8319000942, 8319000993, 8319001007, 8319000996 k ŽoP č. 22220420014502 neboli uhradené včas (v troch prípadoch bolo omeškanie s platbou o jeden deň a v jednom prípade o 6 dní (10.02.2014 – 18.03.2014), v súlade s podmienkami uvedenými v Zmluve o Podpore produktívnej prevádzky systému ISUF, v zmysle ktorej bola splatnosť faktúr zhotoviteľa v súlade s § 340b Obchodného zákonníka v znení zákona č. 9/2013 Z. z. 30 dní odo dňa ich doručenia do podateľne Objednávateľa, okrem prípadov, keď sa na účel zistenia, či Poskytovateľ plnil riadne, uskutoční prehliadka plnenia. V tomto prípade plynula lehota splatnosti odo dňa podpísania príslušného akceptačného protokolu, ktorým oprávnení zástupcovia zmluvných strán mali potvrdiť, že Poskytovateľ plnil riadne. Poskytovateľ sa zaviazal doručiť faktúru Objednávateľovi najneskôr 5 dní odo dňa podpísania akceptačného protokolu. Fakturovanú čiastku mal zaplatiť Objednávateľ na účet Poskytovateľa uvedený v záhlaví predmetnej zmluvy.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že MF SR nekonalo v súlade s § 9 č. 502/2001 Z. z o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, keďže faktúra č. 8319000942 bola MF SR doručená dňa 10.02.2014, avšak zamestnanec zodpovedný za vecný a finančný súlad predmetnej faktúry s APG v zmysle Krycieho listu na overenie faktúry č. 51/355 predbežnou finančnou kontrolou vykonal overenie predbežnou finančnou kontrolou už dňa 17.02.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, že MF SR nepreukázalo rokovanie o podmienkach zákazky, najmä o finančných podmienkach v zmysle § 59 ods. 1 ZVO. Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly ďalej konštatuje, že MF SR pri zadávaní predmetnej zákazky nepostupovalo v súlade s § 9 ods. 3 ZVO, konkrétne s princípom transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 25/2006 Z.z., 25/2006 Z.z.
Kontrolná skupina NKÚ SR na základe vykonanej kontroly konštatuje, že MF SR nepostupovalo v súlade s § 42 písm. e) Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, keďže technická a prevádzková dokumentácia nebola aktualizovaná (vypracovaná bola dňa 19.09.2011). Používateľská príručka bola z roku 2010.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 55/2014 Z.z.
Späť