Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-080/2015/1040
Názov:
Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007 - 2014
Termín kontroly
30.06.2015 - 29.09.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Na všetkých skontrolovaných likvidačných listoch k faktúram, ktoré napĺňajú podstatu vnútorného písomného styku, bolo potrebné okrem iných údajov uviesť aj číslo zmluvy. Kontrolnou skupinou NKÚ SR bolo zistené, že na uvedených likvidačných listoch k faktúram bolo uvedené nesprávne číslo zmluvy 4600000830. Správne malo byť uvedené číslo zmluvy 2012067014 – ako jednoznačný identifikátor pridelený modulom EZOF (modul v rámci intranetu MF SR pre evidenciu a zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri faktúre číslo 20140100001 zo dňa 14.10.2013 bol priložený detailný pracovný výkaz, v ktorom bolo nesprávne uvedené vykonanie len vládneho auditu A471. Pri niektorých popisoch vykonaných činnostiach mali byť uvedené aj vládne audity A472 a A532.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
žiaden oficiálny fyzický výstup (dokumenty a písomné výstupy) neobsahoval stanovené informácie, a to odkaz na Európsky fond regionálneho rozvoja, vrátane loga OP TP a vyhlásenie stanovené objednávateľom, v ktorom je zdôraznená pridaná hodnota intervencie EÚ. Požadovaná publicita a informovanosť bola zabezpečená iba na obalových spisoch z vládneho auditu, ktoré obsahovali všetky oficiálne výstupy z jednotlivých vládnych auditov. Uvedenými skutočnosťami si MF SR ani Poskytovateľ nesplnili svoju povinnosť v oblasti informovanosti a publicity podľa ustanovenia čl. 4 všeobecných zmluvných podmienok k Zmluve o NFP a čl. 19 Rámcovej dohody a nariadenia Komisie (ES) č. 1828/2006.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Na likvidačných listoch k faktúram č. 310049/2013, č. 311462/2013, č. 311681/2013, č. 311682/2013, č. 311680/2013 a č. 311679/2013 je uvedené číslo zmluvy 4600000816, pričom v zmysle IRA MF SR č. 4/2011 malo byť uvedené číslo 2011194028. V zmysle IRA MF SR č. 4/2011 Článku 2 odseku (5) je číslo zmluvy jednoznačný identifikátor, prideľovaný modulom EZOF. Každý organizačný útvar je povinný uvádzať ho vo vnútornom písomnom styku. Tým, že nebolo uvádzané číslo zmluvy pridelené modulom EZOF, MF SR nepostupovalo v súlade s Článkom 2, odseku 5 IRA MF SR č.4/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Pri faktúre č. 8319000753 z 31.12.2012 v sume 21 705,00 EUR s DPH je fakturovaná dodávka za podporu v zmysle Článku I. Zmluvy o Podpore produktívnej prevádzky systému ISUF zo dňa 29.11.2011. V popise realizovanej podpory, ktorá je povinnou prílohou faktúry boli nesprávne uvedené činnosti „nastavenia“ v celkovej dobe výkonu 18 hodín, ktoré patria k činnostiam rozvoja funkcionality ISUF. Správne mali byť uvedené činnosti „ostatné“ ako činnosti aplikačnej podpory ISUF. Pri faktúre č. 8319000812 z 30.04.2013 v sume 12 252,- EUR s DPH bol vo výkaze činností uvedený nesprávny dátum – 08.02.2013 výkonu činnosti. Správne mal byť uvedený dátum 08.03.2013. Pri faktúre č. 8319000848 z 28.06.2013 v sume 66 135,- EUR s DPH, na Objednávke podľa štúdie realizovateľnosti č. C101990 bol nesprávne uvedený požadovaný termín odovzdania plnenia 29.03.2013. Správne mal byť uvedený dátum 30.06.2013. Pri faktúre č. 8319000787 z 28.02.2013 v sume 6 198,- EUR s DPH boli vykázané aktivity s uvedením nesprávneho dátumu - 04.01.2012. Správne mal byť uvedený dátum 04.01.2013.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Faktúra č. 8319000848 z 28.06.2013 v sume 66 135,- EUR s DPH bola vystavená za práce vykonané v zmysle rozvojovej zmeny č. C101990, ako rozšírenie funkcionality ISUF v oblasti nastavenia procesu pri zmene splatnosti a zmene výšky pohľadávky. Výsledkom vykonaných prác bol proces zautomatizovania už existujúcich procesov a subprocesov. Ďalej boli zmeny v spracovaní čiastočne vysporiadanej pohľadávky. Z uvedeného vyplýva, že išlo o rozšírenie, vylepšenie a modifikáciu modulov ISUF. Uvedená faktúra č. 8319000848 v sume 66 135,00 EUR bola účtovaná na účet 518 116 - ostatné služby. Vzhľadom na charakter prác, uvedená faktúra mala byť účtovaná na účet 411 00 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Tým, že faktúra nebola správne účtovaná, MF SR nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov (ďalej len „opatrenie MF SR o postupoch účtovania“). Faktúra č. 8319000852 z 28.06.2013 v sume 34 392,00 EUR s DPH bola vystavená za práce vykonané v zmysle rozvojovej zmeny č. C102352 ako rozšírenie funkcionality ISUF v module pre výber vzorky, ktorá umožňuje úpravu pri každej žiadosti o platbu, hodnotu výšky chybovosti priamo v aplikácií za zvolenú populáciu a zavedenie novej štatistickej metódy výberu vzorky. Uvedená faktúra č. 8319000852 v sume 34 392,00 EUR bola účtovaná na účet 518 116 - ostatné služby. Vzhľadom na charakter prác uvedená faktúra mala byť účtovaná na účet 411 00 - obstaranie dlhodobého nehmotného majetku. Tým, že faktúra nebola správne účtovaná MF SR nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a Opatrenia MF SR o postupoch účtovania.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
MF SR uzatvorilo dňa 19.07.2014 s ÚV SR Dohodu č. 22220320010, v ktorej bola v bode 1.1. odvolávka na nesprávny dátum uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP - 02.11.2011. Správne mal byť uvedený dátum 29.10.2010, t.j. dátum skutočného uzatvorenia Zmluvy o poskytnutí NFP č. 22220320010 medzi MF SR a ÚV SR. ŽoP č. 22220320010510 a č. 22220320010511, Zmluva o poskytnutí NFP č. ITMS 22220320010 zo dňa 29.10.2010, Dohoda o ukončení zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 22220320010 neboli overené predbežnou finančnou kontrolou.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nebolo zrejmé, akým spôsobom bola vykonaná kontrola Súhrnných pracovných listov kontaktnou osobou na príslušnom odbore, nakoľko v prípade jedného zamestnanca v Súhrnných pracovných listoch za mesiace január – marec 2013 nebolo uvedené nárokované percento. V zmysle Základných zásad vypĺňania súhrnných pracovných listov uvedených v Príručke 6.0 bolo pri vypĺňaní súhrnných pracovných listov potrebné klásť dôraz aj na uvedenie poslednej odrážky, ktorá mala vždy obsahovať nasledovný text: „ostatné oprávnené činnosti v súlade s opisom štátnozamestnaneckého miesta“. V prípade zamestnancov v štátnozamestnaneckom pomere „a ostatné oprávnené činnosti v súlade s opisom zamestnancov vo verejnej službe“. Kontrolná skupina NKÚ SR vykonanou kontrolou zistila, že v niektorých Súhrnných pracovných listoch týkajúcich sa ŽoP č. 22220320010510, predmetný text uvedený nebol. Pri výkazoch práce, ktoré tvorili prílohu k ŽoP č. 22220320010510 k financovaniu miezd z technickej pomoci pre zamestnancov, vykonávajúcich činnosti v zmysle čl. 46 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006, vo Výkazoch práce dvoch brigádničiek, neboli správne uvedené obdobia vykonávania činností (01.06.2013 – 30.06.2012, 01.07.2013 - 31.07.2012).
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
predbežná finančná kontrola na pripravovanú finančnú operáciu ŽoP č. 22220320015502 pre projekt OP TP „Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácii ŠF a KF 2012 – 2013“, ITMS č. 22220320015 nebola na krycom liste k ŽoP potvrdená menom a podpisom jedného zamestnanca odboru financovania úradu zodpovedného za vykonanie predbežnej finančnej kontroly. Príslušný zamestnanec odboru financovania úradu overil svojim podpisom uvedenú finančnú operáciu iba na prílohe ŽoP „Výpis priznaných a vyplatených hrubých miezd“, ktorý však neobsahoval výrok v súlade s Čl. 3 ods. 4 predmetnej Smernice MF SR č. 12/2011.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť