Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-068/2014/1040
Názov:
Kontrola oprávnenosti výdavkov v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť oprávnenosť výdavkov vybranej vzorky operácií v rámci Operačného programu Technická pomoc.
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2007-2013
Termín kontroly
19.03.2014 - 24.06.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Oneskorené vystavenie poverenia zo strany MF SR na výkon vládnych auditov pre poskytovateľa
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nedostatočné zabezpečenie publicity
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nedostatočné zabezpečenie publicity
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávne vykazovaná položka v detailnom pracovnom výkaze a nedostatočné preverenie realizovaných činnosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Časový nesúlad medzi dokladmi, ktoré tvoria súčasť žiadosti o platbu (objednávka, príloha objednávky a detailný pracovný výkaz)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesúlad medzi dokladmi, ktoré tvoria súčasť žiadosti o platbu (medzi 10 faktúrami a Protokolom o realizácii služby, resp. Požiadavkou na Zmenu)
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Procesný a časový nesúlad dokumentov. Vystavenie objednávky predchádzalo formálnemu schváleniu Požiadavky na zmenu, čím neboli dodržané ustanovenia prílohy Zmluvy o Podpore produktívnej prevádzky systému ISUF.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť