Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-045/2013/1050
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2012 a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná poklad
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2012
Termín kontroly
17.03.2013 - 29.04.2013
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolná skupina NKÚ SR konštatuje, že MF SR pri vymáhaní pohľadávok podielového fondu Sporofond vo výške 50 703,46 eur nepostupovalo v súlade s § 6 ods. 4 zákona o správe majetku štátu, nakoľko nezabezpečilo, aby všetky povinnosti dlžníkov boli včas a riadne splnené a § 3 ods. 2 citovaného zákona, ktorý ukladá povinnosť správcovi využívať pri správe majetku štátu všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo k jeho zmenšeniu.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
MF SR neúčtovalo o opravných položkách k niektorým pohľadávkam k 31. 12. 2012, čím nepostupovalo v súlade s § 26 zákona o účtovníctve a podľa § 51 a § 62 Opatrenia MF SR č. MF/16786/2007-31 z 08. 08. 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov kapitoly MF SR za rok 2012 nebola vykonaná v súlade s § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve. Vo viacerých prípadoch bolo zistené nedodržiavanie Interného riadiaceho aktu MF SR č. 27/2012 Príkaz ministra financií SR na vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31. 12. 2012.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
MF SR rozdelením podlimitnej zákazky na podprahovú zákazku a zákazku s nízkou hodnotou a rozdelením podprahovej zákazky na dve zákazky s nízkou hodnotou nepostupovalo v súlade § 5 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a čl. 5 Interného riadiaceho aktu MF SR č. 2/2012 Smernica o verejnom obstarávaní MF SR.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Späť