Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2012/1050
Názov:
Kontrola správnosti zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladničná správa za rok 2011 a kontrola plnenia opatrení
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť zostavenia záverečných účtov kapitol Ministerstvo financií SR a Všeobecná pokladn
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

IČO
00151742
Sídlo
Štefanovičova 5, 81782 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2011
Termín kontroly
27.02.2012 - 10.06.2012
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávnym účtovaním predpisu úrokov z NFV poskytnutých VHV, š. p. MF SR nepostupovalo v súlade s § 8 ods. 1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne, a § 7 ods. 1 citovaného zákona, lebo účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. V ZÚ kapitoly VPS bol stav štátnych finančných aktív k 31. 12. 2011 nadhodnotený o sumu 63 635,9 tis. eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Nesprávnym zaúčtovaním Buy&Sell-Back obchodov MF SR vykázalo nižšie záväzky z emisií ŠPP o sumu 89 000,0 tis. eur a ŠD o sumu 211 000,0 tis. eur, v dôsledku čoho bol celkový štátny dlh v ZÚ kapitoly podhodnotený o sumu 300 000,0 tis. eur. Nesprávnym zaúčtovaním obchodov typu Buy&Sell-Back nepostupovalo MF SR v súlade s § 8 ods.1 zákona o účtovníctve, podľa ktorého účtovná jednotka je povinná viesť účtovníctvo správne a § 7 ods. 1 citovaného zákona, lebo účtovná závierka neposkytovala verný a pravdivý obraz o skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva. V ZÚ kapitoly VPS bol stav štátnych finančných pasív k 31. 12. 2011 podhodnotený o sumu 300 000,0 tis. eur.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov za rok 2011 bola vykonaná v súlade s § 30 ods. 2 a 3 zákona o účtovníctve. Vo viacerých prípadoch však bolo zistené pretrvávanie nedodržiavania zásad na vykonanie inventarizácie, vyplývajúcich z interného riadiaceho aktu MF SR, napr. v tom, že nebol uvedený spôsob odsúhlasenia pohľadávok, doložené konfirmačné potvrdenia, vytvorené opravné položky, uvedená vymožiteľnosť pohľadávok ako aj výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov podľa § 26 zákona o účtovníctve.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Opatrenie na odstránenie nedotatkov zistených kontrolou NKÚ SR v roku 2011 č. 1 – nebolo splnené MF SR v termíne do 31. 12. 2011 nepredložilo materiál „Návrh na zníženie stavu ŠFA z dôvodu trvalého upustenia od vymáhania pohľadávok z NFV“, ktoré prešli do správy MF SR v súvislosti s delením majetku federácie a ich hodnota je na základe právnej analýzy nulová, do porady vedenia MF SR a následne na rokovanie vlády SR. Na základe opätovnej požiadavky Slovenská konsolidačná, a. s., Bratislava v januári 2012 posúdila predmetný materiál a okrem iného konštatovala, že z celkovej výšky pohľadávok z NFV 19 008,3 tis. eur časť pohľadávok bola uplatnená a vymáhaná v rámci prebiehajúcich konkurzných konaní voči dlžníkom, časť pohľadávok v sume 7 354,4 tis. eur sú pohľadávky nevymožiteľné a k možnosti ďalšieho vymáhania pohľadávok uviedla svoje stanovisko.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu
Bývalý minister financií SR konal nad rámec uzn. vlády SR č. 460/2011 tým, že DR SR udelil výnimku na uzatvorenie dodatkov k zmluvám a začatie rokovacieho konania bez zverejnenia na obstaranie projektov v oblasti IT.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
NKÚ SR považuje za neodôvodnené a neprimerané vysoké výdavky na spoufinancovanie projektu vo výške 2 620,573 tis. eur (5,0 %) a sumy 189,427 tis. eur na financovanie prevádzky združeniaprávnických osôb - DataCentrum elektronizácia územnej samosprávy Slovenska-DEUS.
Typ nedostatku: Neefektívne konanie
Nesystémový postup MF SR pri správe pohľadávok voči subjektom, ktorým boli poskytnuté prostriedky zo štátneho rozpočtu.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Späť