Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-039/2018/1030
Názov:
Transformácia Slovenskej akadémie vied
Účel kontrolnej akcie:
Účelom kontrolnej akcie je preverenie procesov prípravy transformácie Slovenskej akadémie vied.
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied

IČO
00166529
Sídlo
Tatranská Lomnica 0, 05960 Vysoké Tatry
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
18.10.2018 - 03.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

inventarizačný zápis z inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 30.06.2018 neobsahoval výsledky vyplývajúce z posúdenia reálnosti ocenenia majetku a záväzkov, čo nebolo v súlade s § 30 ods. 3. písm. c) zákona o účtovníctve
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrny súpis majetku 021 Stavby a inventúrny súpis majetku 031 Pozemky neobsahoval zoznam jednotlivých pozemkov s uvedením inventárnych čísel, druhom pozemku, dátumom nadobudnutia, OC, ZC, výmerou v m2 a číslami parciel.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kontrola preukázala, že v dvoch prípadoch boli zistené rozdiely v údajoch zapísaných na LV v katastri nehnuteľností a v CEM. V prvom prípade pri pozemku parc. č. 4499/47, k.ú. Stará Lesná, evidovaný na LV č. 202, v katastri nehnuteľností je uvedená výmera 14,00 m2, v CEM je uvedená výmera 16,00 m2. V druhom prípade pri stavbe – administratívnej budove, súp. č. 281, k. ú. Stará Lesná, evidovanej na LV č. 636 na parcelách č. 4499/50 a 4499/54 – v CEM nebola uvedená parcela č. 4499/54.
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 278/1993 Z.z.

Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied

IČO
00398144
Sídlo
Dúbravská cesta 3484/9, 84535 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
18.10.2018 - 04.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Matematický ústav Slovenskej akadémie vied

IČO
00166791
Sídlo
Štefánikova 49, 81473 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
23.10.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

IČO
00586978
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84104 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
24.10.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied

IČO
00490750
Sídlo
Dúbravská cesta 9/6319, 84513 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
18.10.2018 - 04.12.2018
Stav kontroly
Ukončená

Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied

IČO
00166596
Sídlo
Dúbravská cesta 9, 84503 Bratislava-Karlova Ves
Kontrolované obdobie
2017 - 2018
Termín kontroly
24.10.2018 - 29.11.2018
Stav kontroly
Ukončená
Späť