Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-016/2018/1030
Názov:
Správny fond Sociálnej poisťovne
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť čerpanie finančných prostriedkov správneho fondu Sociálnej poisťovne a nakladanie s jej maj
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Sociálna poisťovňa

IČO
30807484
Sídlo
29. augusta 8 - 10, 81363 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2015, 2016,2017
Termín kontroly
22.07.2018 - 14.11.2018
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Správny fond bol v kontrolovanom období rokov 2015 - 2017 tvorený v súlade s príslušným ustanovením zákona o sociálnom poistení a v súlade s Pravidlami financovania a hospodárenia Sociálnej poisťovne.
Zostatok Správneho fondu nevyčerpaný k 31. decembru príslušného kalendárneho roka bol v súlade so zákonom o sociálnom poistení prevedený do 10 dní od schválenia účtovnej závierky Národnou radou Slovenskej republiky do rezervného fondu solidarity.
Rozpočet výdavkov Správneho fondu bol vo všetkých kontrolovaných rokoch upravovaný rozpočtovými opatrenia, o ktorých mal kontrolovaný subjekt vedenú evidenciu.
Pri realizácii opakovanej verejnej súťaže na zabezpečenie štandardnej a rozšírenej technickej podpory technológií Oracle, vrátane licencií, bola znížená predpokladaná hodnota zákazky oproti pôvodnej zákazke o 1 800 tis. eur, čo bolo zdôvodnené znížením rozsahu obstarávaných služieb.
Poskytnuté poradenské a konzultačné služby neboli podľa kontrolnej skupiny NKÚ SR dostatočne preukázané pracovnými výkazmi o odpracovaných a fakturovaných osobohodinách.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Kapitálové výdavky boli čerpané v zmysle zmluvne dohodnutých podmienok. Faktúry boli vystavené v súlade s predmetom zmluvy a obsahovali náležitosti v zmysle zákona o účtovníctve. Základná finančná kontrola bola vykonávaná podľa zákona o finančnej kontrole a audite. Zmluvy boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv a faktúry na webovom sídle Sociálnej poisťovne v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.
Podiel kapitálových výdavkov k celkovým výdavkom Správneho fondu sa v kontrolovanom období pohyboval na úrovni 2,0 % v roku 2016 po 3,5 % v roku 2017. Dlhodobý nehmotný majetok bol pritom odpísaný na úrovni 97 – 98 % a dlhodobý hmotný na 83 - 88 %, čo si bude v budúcnosti vyžadovať zvýšené nároky na investície.
Sociálna poisťovňa viedla v účtovníctve majetok štátu bez uzatvorenia zmluvy o výpožičke v sume 118 568,88 eur, čo nebolo v súlade so zákonom o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a Občianskym zákonníkom,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 40/1964 Zb.
Sociálna poisťovňa viedla v účtovníctve pozemok a budovu (12/12) v obstarávacej cene 1 472 tis. eur, v zostatkovej hodnote 911 tis. eur, pričom podľa katastra nehnuteľností vlastnícke právo mala iba k 1/12 majetku. Nesprávna hodnota majetku mala vplyv na vykázanie majetku v účtovných závierkach k 31.12. kontrolovaných období,
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Sociálna poisťovňa vlastnila dlhodobo nevyužívaný pozemok v obstarávacej cene 334 920,00 eur, ktorý sa SP nepodarilo dočasne prenajať ani dať do výpožičky.
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Sociálna poisťovňa vykonávala inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetkov a záväzkov bola vykonávaná decentralizovane, bez vypracovania súhrnnej inventarizačnej správy za účtovnú jednotku ako celok.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Metodické usmernenie Sociálnej poisťovne, týkajúce sa správy majetku, upravovalo zaradenie budov do štvrtej odpisovej skupiny s dobou odpisovania 20 rokov. Vybraná vzorka budov bola odpisovaná 20, 30 a 50 rokov.
Výsledky činnosti útvaru hlavného kontrolóra poskytovali vedeniu Sociálnej poisťovne a dozornej rade primerané uistenie o spoľahlivosti fungovania vnútorného kontrolného systému. Navrhované odporúčania hlavného kontrolóra boli zamerané na hospodárnosť, efektívnosť, účelnosť a účinnosť nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom Sociálnej poisťovne.
V rokoch 2015 a 2016 absentovala kontrola ústredia Sociálnej poisťovne a tiež niektorých oblastí s možným výskytom rizík s negatívnom dopadom na hospodárenie s verejnými financiami a vlastným majetkom Sociálnej poisťovne, napríklad kontrola čerpania kapitálových výdavkov, verejného obstarávania, inventarizácie či nakladania s majetkom.
Typ nedostatku: Neúčinné konanie Porušený predpis: 461/2003 Z.z.
Na analytickom účte obstarania DLHM evidovala SP k 31.12.2017 projektové dokumentácie v celkovej sume 452 773,12 eur, z toho 28 položiek v sume 154 448,69 eur bolo obstaraných ešte v rokoch 2005 až 2014. Počas výkonu kontroly na subjekte príslušní kompetentní pracovníci SP označili dokumentáciu v hodnote 47 043,95 eur ako dokumentáciu v realizácii, ktorá bude zaradená na príslušné majetkové účty po splnení všetkých podmienok a kompletizácie v rokoch 2018 až 2020. Majetok v hodnote 107 407,74 eur predstavoval investičné akcie, ktoré sa nezrealizovali z dôvodu prehodnotenia investičného plánu. V kontrolovanom období rokov 2015 – 2017 generálny riaditeľ o ďalšom nakladaní s týmto majetkom nerozhodol.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 176/2004 Z.z.
Späť