Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-038/2011/0006
Názov:
Kontrola hospodárenia s verejnými prostriedkami poskytnutými ne realizáciu Programu rozvoja bývania na výstavbu technickej vybavenosti.
Účel kontrolnej akcie:
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mesto Malacky

IČO
00304913
Sídlo
Radlinského 1, 90101 Malacky
Kontrolované obdobie
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V zriaďovacích listinách rozpočtových a príspevkových organizácií nebol jednoznačne uvedený názov, sídlo a IČO (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 523/ 2004 Z.z.
Účtovné prípady neboli doložené účtovnými dokladmi alebo nespĺňali náležitosti účtovného dokladu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Účtovné prípady neboli doložené účtovnými dokladmi alebo nespĺňali náležitosti účtovného dokladu (počet porušení 2)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Nezabezpečenie zápisu času doručenia ponuky od uchádzača na obálke ponuky
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
Nedoručenie opatrení a správy o ich plnení v stanovených lehotách (počet porušení 4)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 39/1993 Z.z.
Nestanovenie lehoty na podanie námietok, chýbalo písomné potvrdenie o prevzatí správy a dátum oboznámenia so správou (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Nestanovenie lehoty na podanie námietok, chýbalo písomné potvrdenie o prevzatí správy a dátum oboznámenia so správou (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Priebežná finančná kontrola bola vykonávaná až po vykonaní finančnej operácie (počet porušení 11)
Typ nedostatku: Iné Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Niektoré listy neobsahovali podacie číslo registratúrneho záznamu (počet porušení 3)
Typ nedostatku: Iné
Späť