Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-082/2015/1030
Názov:
Kontrola uzatvárania zmluvných vzťahov a úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti
Účel kontrolnej akcie:
Prekontrolovať uzatváranie zmluvných vzťahov, nakladanie s verejnými finančnými prostriedkami, dodrž
Stav KA:
Ukončená

Subjekty

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.

IČO
35937874
Sídlo
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava-Petržalka
Kontrolované obdobie
2011 až 2015
Termín kontroly
- 25.05.2016
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Kontrolou zmluvných vzťahov spoločností, kde pôsobili osoby blízke štatutárnemu orgánu VšZP boli zistené nedostatky v kompletnosti povinnej dokumentácie k uzatvoreniu zmluvy na poskytovanie zdravotnej starostlivosti, prípady v nesplnení povinnosti vyplývajúce z infozákona sprístupnenia informácií povinne zverejňovaných zmlúv, čím sa vo viacerých prípadoch zmluva stala účinnou skôr, ako bola uzatvorená
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 211/2000 Z.z.
boli uzatvorené zmluvy na poskytovanie lekárenskej starostlivosti so spoločnosťami, ktoré nemali v predmete podnikania (činnosti) zapísané v Obchodnom registri.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 513/1991 Zb.
VšZP tým, že pristúpila na úhradu neschváleného zdravotného výkonu s kódovým označením CDT00nedodržala povinnosť pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní zdravotnej starostlivosti účelne, efektívne a hospodárne vynakladať finančné prostriedky z verejného zdravotného poistenia v zmysle § 15 ods. 1 písm. e) zákona o zdravotných poisťovniach
Typ nedostatku: Nehospodárne konanie Porušený predpis: 581/2004 Z.z.
VšZP tým, že pristúpila na úhradu neschváleného zdravotného výkonu s kódovým označením CDT00 konala v rozpore s ustanovením § 42 ods. 6 zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti vyžadujúci predchádzajúci súhlas revízneho lekára zdravotnej poisťovne
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 577/2004 Z.z.
Späť