Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-071/2015/1050
Názov:
Nakladanie s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s nefinančným majetkom v jej správe v rokoch 2011 až 2014
Účel kontrolnej akcie:
Účelom KA je kontrola nakladania s finančnými prostriedkami na správu Národnej banky Slovenska a s n
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

IČO
30844789
Sídlo
Imricha Karvaša 1, 81325 Bratislava-Staré Mesto
Kontrolované obdobie
2013, 2014
Termín kontroly
06.10.2015 - 29.11.2015
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

S niektorými zdravotníckymi organizáciami NBS v priebehu kalendárneho roka uzatvorila viaceré darovacie zmluvy. Napr. so spoločnosťou HEDAK, a. s. bolo za roky 2013 a 2014 uzatvorených 5 darovacích zmlúv, na základe ktorých jej boli poskytnuté finančné prostriedky v celkovej výške 92 301,92 eura. Keďže finančné prostriedky boli, okrem obstarania zdravotníckych prístrojov, poskytnuté napr. aj na modernizáciu informačných systémov, nákup PC, softvéru, bezpečnostného kamerového systému, rekonštrukciu priestorov
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť
Na účtovných dokladoch sa neuvádzal konkrétny menovitý údaj o účele použitia mincí alebo úžitkových predmetov zakúpených na reprezentačné účely, ale len text „bezodplatné dodanie inej osobe ako zamestnancovi NBS“. NBS o týchto predmetoch neviedla operatívnu evidenciu do času ich odovzdania na účely reprezentácie NBS
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť
Späť