Detail kontrolnej akcie

Pravidelne aktualizovaný zoznam prebiehajúcich kontrol NKÚ SR a ich doterajšie čiastočné výsledky.

Evidenčné číslo:
KA-070/2014/1100
Názov:
Kontrola správnosti, spoľahlivosti a úplnosti účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných príspevkových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti miest
Účel kontrolnej akcie:
Preveriť správnosť, spoľahlivosť a úplnosť účtovnej závierky a finančných výkazov vo vybraných prísp
Stav KA:
Ukončená
Správa o výsledku kontroly:
-

Subjekty

Mestské služby Nitra

IČO
17643848
Sídlo
Tehelná 3, 94985 Nitra
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
16.09.2014 - 30.10.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

V roku 2013 nemali MsS Nitra zostavený rozpočet nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržaním rozpočtovej klasifikácie pri výdavkoch a chybné uvedenie kódu zdroja
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Kontrolovaný subjekt obstaral služby bez uplatnenia postupov verejného obstarávania
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 25/2006 Z.z.
uzatvorenie zmluvy o spolupráci s fyzickou osobou - nepodnikateľom
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Formálna nezrovnalosť, Nehospodárne konanie Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 311/2001 Z.z., 523/2004 Z.z.
poskytli v roku 2013 preddavky, ktoré neboli vopred zmluvou písomne dohodnuté
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
MsS Nitra mali záväzky po lehote splatnosti a zaviazali sa v bežnom rozpočtovom roku na také úhrady, ktoré nemali zabezpečené v rozpočte na bežný rozpočtový rok a zaťažili nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku zdrojov v bežnom rozpočtovom roku.
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Finančná nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z., 513/1991 Zb.
chybné účtovanie sita na drvič drevennej hmoty
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
faktúry za údržbu verejnej zelene neobsahovali údaje o rozsahu vykonaných prác ani o cene za mernú jednotku
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
podhodnotenie aktív na účte pohľadávok neúčtovaním o pohľadávkach zo strediska 111-Cintoríny
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
neuplatnenie zásad časového rozlíšenia výnosov pri účtovaní výnosov za hrobové a urnové miesta
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
inventúrne súpisy neobsahovali zákonom predpísané náležitosti
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

Technické služby mesta Levoča

IČO
35528052
Sídlo
Hradby 2, 05401 Levoča
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
15.09.2014 - 26.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

Nesprávne triedenie príjmov a výdavkov.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 523/2004 Z.z.
Nedodržanie platných postupov účtovania
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
Nepreukázateľnosť účtovných záznamov
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť, Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Neúčtovanie výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súviseli.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.
Inventúrne súpisy neobsahovali názov účtovnej jednotky a sídlo.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z.
Uzatvorenie zmlúv o bezplatnom prenájme.
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 116/1990 Zb., 40/1964 Zb.
Nevedenie nákladov, týkajúcich sa odpisov za použitie dlhodobného hmotného majetku na podnikateľskú činnosť, na analytickom účte.
Typ nedostatku: Finančná nezrovnalosť Porušený predpis: 431/2002 Z.z.

ÚDRŽBA MESTA Kysucké Nové Mesto

IČO
30231281
Sídlo
Cesta do Rudiny 637, 02401 Kysucké Nové Mesto
Kontrolované obdobie
rok 2013, v prípade potreby objektívneho zhodnotenia kontrolovaných skutočností aj predchádzajúce roky, resp. nasledujúci rok
Termín kontroly
25.09.2014 - 27.11.2014
Stav kontroly
Ukončená

Zistenia

nedodržanie rozpočtovej klasifikácie
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 690/2004 Z.z.
poskytnutie preddavku bez zmluvného písomného zabezpečenia
Typ nedostatku: Porušenie finančnej disciplíny, Porušenie finančnej disciplíny Porušený predpis: 523/2004 Z.z., 523/2004 Z.z.
nedodržanie postupov účtovania
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu, Odchýlka od súladu Porušený predpis: 431/2002 Z.z., 431/2002 Z.z., 419/2007 Z.z.
duplicitná úprava evidencie drobného hmotného majetku v dvoch rôznych interných predpisoch, ktorá nemala jednotné znenie
Typ nedostatku: Formálna nezrovnalosť, Formálna nezrovnalosť
nezapísanie príspevkovejorganizácie ako správcu nehnuteľného majetku v katastri nehnuteľností
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 162/1995 Z.z.
neoverenie zmluvy PFK
Typ nedostatku: Odchýlka od súladu Porušený predpis: 502/2001 Z.z.
Späť