Ochrana osobných údajov

Zodpovedná osoba

E-mail: zodpovednaosoba@nku.gov.sk

Všeobecné ustanovenia

Prevádzkovateľom webového sídla Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky (ďalej len „NKÚ SR“) je NKÚ SR, Priemyselná 2, 824 73 Bratislava. NKÚ SR rešpektuje súkromie každého, kto pristupuje k jeho webovému sídlu a spracúva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou. Zakaždým, keď používateľ pristupuje na webové sídlo NKÚ SR a pri každom prístupe k súborom, dokumentom a stránkam, sú údaje o tomto prístupe zaznamenané a spracované. Pozri časť cookies. Všetky tieto údaje sa spracúvajú len na štatistické účely a zlepšenie našich poskytovaných služieb prostredníctvom webového sídla. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, neuskutočňuje sa prenos údajov do tretích krajín a taktiež sa neuskutočňuje žiadna forma profilovania.

Prihlásený používateľ

Rozšírené možnosti využívania niektorých služieb webového sídla (portálu) NKÚ SR sú pre prihláseného používateľa dostupné cez webové sídlo NKÚ SR. O prihlásenom používateľovi portálu NKÚ SR sú spracúvané údaje iba v rozsahu jeho meno, priezvisko, e-mailová adresa a IP adresa. E-mailová adresa sa používa na komunikáciu priamo s korešpondentom a iba na poskytovanie informácií a IP adresa za účelom sieťovej bezpečnosti. Právnym základom spracúvania údajov za účelom sieťovej bezpečnosti je § 12 ods. 1 písm. a), § 18 ods. 2 a § 31 písm. i) Zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Údaje pre účely sieťovej bezpečnosti sa uchovávajú 1 rok. Tieto údaje sa neposkytujú tretím stranám, neuskutočňuje sa prenos údajov do tretích krajín a taktiež sa neuskutočňuje žiadna forma profilovania.

Podávanie sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR

Účelom spracúvania osobných údajov pri podávaní sťažnosti a podnetu pre NKÚ SR je vybavovanie sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“). Právnym základom tohto spracúvania osobných údajov je vybavovanie sťažností podľa zákona o sťažnostiach. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov získaných pri vybavovaní sťažností môžu byť orgány verejnej správy a iné osoby v rámci poskytovanej súčinnosti, sťažovateľ a iné osoby, ktorých sa sťažnosť týka. Poskytovanie osobných údajov môže byť len na základe zákonnej požiadavky v zmysle právneho základu poskytovania osobných údajov. Prenos získaných osobných údajov pri vybavovaní sťažností a podnetov do tretej krajiny sa neuskutočňuje a doba uchovávania týchto osobných údajov je 5 rokov v súlade s Registratúrnym poriadkom a plánom NKÚ SR. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania sa neuskutočňuje.

Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má v súlade Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení právo požadovať od NKÚ SR prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. Uplatnenie práv dotknutej osoby musí dotknutá osoba podať písomnou formou na adresu NKÚ SR. Ďalej dotknutá osoba má právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Sociálne siete

NKÚ SR ako moderný a flexibilný úrad pre informovanie a prezentovanie svojej činnosti využíva aj služby sociálnych sietí ako sú X, Facebook, Instagram, LinkedIn a YouTube. Bližšie informácie o zhromažďovaní a používaní údajov sociálnych sietí, o právach a ochrane vášho súkromia získate na internetových stránkach poskytovateľov sociálnych sietí.