Aktuality

ZMOS: Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Najvyššieho kontrolného úradu je predpokladom efektívneho vynakladania verejných zdrojov a výkonu verejných politík

Publikované: 20.11.2023


Bratislava 20. novembra 2023 – Spolupráca Združenia miest a obcí Slovenska a Najvyššieho kontrolného úradu je predpokladom efektívneho a účelného vynakladania verejných zdrojov a výkonu verejných politík na miestnej úrovni, čo potvrdilo aj dnešné spoločné pracovné stretnutie predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Jozefa Božika a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Ľubomíra Andrassyho.

Dnešné spoločné stretnutie predsedu Združenia miest a obcí Slovenska (ďalej len „ZMOS“) Jozefa Božika a predsedu Najvyššieho kontrolného úradu (ďalej len „NKÚ“) Ľubomíra Andrassyho potvrdilo, že obojstranná komunikácia medzi ZMOS a NKÚ je dôležitá, pretože miestna samospráva je súčasťou verejnej správy, spravuje verejné financie a vykonáva verejné politiky v území na miestnej úrovni.

„Závery a odporúčania z kontrol NKÚ nie sú pre samosprávu stále priaznivé, ale sú obrazom reality, ktorej čelíme najmä v nadväznosti na pretrvávajúci problém, ktorým je poddimenzované financovanie prenesených a originálnych kompetencií miestnych samospráv. Závery z kontrol NKÚ sú pre mestá a obce upozorneniami, ktoré im pomáhajú prijať nápravné opatrenia a obmedziť tým sankcionovanie, ktoré by mohlo mať negatívny dopad na miestne rozpočty“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik počas spoločného stretnutia.

Podľa slov predsedu NKÚ Ľubomíra Andrassyho je ZMOS jedným z kľúčových partnerov, a to aj preto, že slovenská samospráva je reprezentovaná mestami a obcami, pričom nie je možné robiť reformu, ktorú samospráva potrebuje, bez 2700 obcí.


 

Samosprávy nakladajú s miliardovým verejným majetkom a sú tiež nositeľmi rozhodujúcich verejných politík, ktoré majú dosah na každodenný život občanov. Predseda NKÚ uviedol: „Pri poskytovaní služieb občanom zo strany miestnej samosprávy je najdôležitejšie, aby mali obce a mestá pre výkon originálnych, ale hlavne prenesených kompetencií dostatok zdrojov. Súčasný model financovania samospráv je z nášho pohľadu prežitý a neumožňuje rozložiť riziká predovšetkým v čase hospodárskej alebo ekonomickej recesie. Druhou výzvou z pohľadu NKÚ je potreba prípravy finančnej, ale aj kompetenčnej reformy miestnej samosprávy. Výsledky prierezových kontrol totiž ukazujú, že malé samosprávy, obce do 1000 obyvateľov, nie sú schopné poskytovať kvalitné a odborné služby v celej škále povinností, ktoré dnes nerozlišujú medzi malou obcou a okresným či krajským mestom.“

Počas rokovania otvoril predseda NKÚ aj tému fungovania vodárenských spoločností, kde jediným a výhradným akcionárom môžu byť slovenské samosprávy, pričom v ostatnom čase zaznamenali kontrolóri snahy o možnú skrytú privatizáciu tejto primárnej kritickej infraštruktúry, pri ktorej je ústavná zodpovednosť voči občanom práve na pleciach slovenských obcí a miest. Aj preto kontrolný úrad s partnermi pripravil informáciu pre starostov a primátorov, ako byť obozretný v uplatňovaní akcionárskych práv, a to nielen z pohľadu prevádzky vodárenskej infraštruktúry, ale hlavne jej nevyhnutnej modernizácie či rozvoja.

Zástupcovia NKÚ ďalej informovali o výstupoch a záveroch kontrol, ktoré NKÚ plánuje realizovať v nasledujúcom roku vo vzťahu k miestnym samosprávam. Zameria sa na kontrolu miestnych akčných skupín, financovanie rozvoja materských škôl cez európske investičné a štrukturálne fondy a aj na to, ako miestne samosprávy uplatňujú programové rozpočtovanie v kontexte zlyhania štátu. Kontrola skládok v rómskych osadách a vodárenských spoločností bude tiež súčasťou schválených a plánovaných kontrol NKÚ.

„Na spoločnom stretnutí sme prediskutovali aj skúsenosti samospráv, z čoho vzišli inšpirácie pre výkon kontroly. Jednou je nakladanie s komunálnym odpadom a jeho separácia v kontexte fungovania OZV a druhou je ako je možné zefektívniť využívanie európskej finančnej pomoci aj cez jasné a spravodlivé pravidlá na regionálnej úrovni s cieľom znižovania regionálnych disparít“, uviedol predseda ZMOS Jozef Božik po spoločnom stretnutí.

Zdielať: