Tlačové správy 2017

Štátne inštitúcie míňajú milióny eur na externé služby, ktoré by mohli robiť vo vlastnej réžii

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky uskutočnil kontrolu systému uzatvárania, registrácie, vecného a finančného plnenia zmlúv. Hlavným cieľom kontroly bolo zhodnotiť opodstatnenosť, kvalitu a praktické využitie dodaných služieb. Práve služby v ostatných rokoch predstavujú významný podiel na výdavkoch verejnej správy. Doterajšie skúsenosti kontrolórov poukázali na to, že na Ministerstve hospodárstva SR a Ministerstve dopravy a výstavby SR, kde prebehla kontrola, dochádza k uzatváraniu veľkého počtu zmlúv s externými poskytovateľmi služieb, a následne k vysokému čerpaniu verejných zdrojov. Zamestnanci národnej autority pre nezávislú externú kontrolu sa zamerali na právne služby, poradensko-konzultačné služby a štúdie, expertízy a posudky.

Zdielať: