Tlačové správy 2021

Najčastejšie zistenia kontrolórov: Chýbajúce stratégie a nefunkčný systém vnútornej kontroly

Bratislava 15. októbra 2021 – O nákupe stíhačiek F-16, hospodárení ministerstva vnútra, prideľovaní dotácií na šport, monitoringu pitnej vody, ale aj o ostatných zisteniach národných kontrolórov v boji proti chudobe či o doučovaní žiakov informoval predseda Najvyššieho kontrolného úradu SR (NKÚ) Karol Mitrík troch najvyšších ústavných činiteľov. Súhrnnú správu o kľúčových zisteniach národnej autority pre externú kontrolu zasiela jej predseda hlave štátu, predsedovi parlamentu i premiérovi od leta roku 2016. Informácie o závažných zisteniach kontrolórov majú prispieť k lepšiemu poznaniu stavu spoločnosti, k vnímaniu rizík v oblasti správy verejných financií či majetku. NKÚ v aktuálnej správe upozorňuje na nedostatočné strategické plánovanie a nefunkčný systém vnútornej kontroly. Ten má pritom dávať ministrovi, primátorovi alebo generálnemu riaditeľovi štátneho podniku vecné uistenie o hospodárnom, efektívnom i účelnom používaní národných či európskych financií, o nakladaní s majetkom, či plnení strategických dokumentov.

 

V druhom a treťom štvrťroku 2021 ukončil kontrolný úrad kontrolné akcie vo viac ako 85 subjektoch, v ktorých sa zameral najmä  na preverenie transparentnosti a efektívnosti vynakladania verejných prostriedkov. Najzávažnejšie nedostatky napr. pri projekte kybernetickej bezpečnosti následne odstúpili kontrolóri polícii. Na systémové nedostatky poukázal úrad tiež v nastavení údržby a opráv regionálnych mostov či pri monitoringu kvality pitnej vody. V oblasti cielenej podpory športu alebo aj v agende podpory zahraničných investícií chýbajú podľa národných kontrolórov merateľné ciele i jasné pravidlá pre poskytnutie štátnych financií. NKÚ upozorňuje najvyšších ústavných činiteľov na absenciu jasných kompetencií a záväzných stratégií pri fungovaní stredných zdravotníckych, či špeciálnych škôl.

Infografika - informácie pre ústavných činiteľov

Nový rozmer do napĺňania ústavného poslania NKÚ prinášajú dokumenty spracované analytickou jednotkou úradu, o zriadení ktorej rozhodol K. Mitrík už v roku 2016. Predmetom nedávnych analýz boli napr. nákupy stíhačiek F-16, modernizácia železníc, boj proti chudobe alebo proces schvaľovania nových liekov. „Na rozdiel od kontrol, ktoré overujú fakty priamo na kontrolovanom subjekte a trvajú aj niekoľko mesiacov, analýzy umožňujú národnej autorite pre externú kontrolu pružnejšie reagovať na aktuálne témy, ktoré hýbu spoločnosťou,“ vysvetľuje predseda NKÚ. K. Mitrík zároveň dodáva, že vďaka analytickým výstupom môže kontrolný úrad včas upozorniť členov vlády, poslancov parlamentu, ale aj samotných nositeľov konkrétnej verejnej politiky na riziká, nedostatky, ktoré sa môžu premietnuť do porušenia povinností pri správe cudzieho majetku či do nedodržania pravidiel hospodárneho, efektívne i účelného používania verejných financií a majetku. V súlade s dobrou praxou analytických jednotiek sú odborné analýzy NKÚ pred ich publikovaním recenzované minimálne dvoma odborníkmi v danej oblasti.

„Poslaním NKÚ nie je nahrádzať činnosť iných orgánov vnútornej kontroly, ani zastupovať orgány činné v trestnom konaní. Kontrola má pomáhať lepšiemu spravovaniu vecí verejných a efektívnejšiemu využívaniu spoločných finančných prostriedkov,“ zdôrazňuje šéf slovenských kontrolórov. Spoločným menovateľom mnohých problémov zistených na národnej, ale aj regionálnej či miestnej úrovni je chýbajúce strategické plánovanie a zle nastavený systém vnútornej kontroly. Nedostatočná vnútorná kontrola sa preukázala napr. pri kontrole podpory športu alebo hospodárenia ministerstva vnútra. Proces prideľovania finančných prostriedkov na šport z rezervy vlády či predsedu vlády bol netransparentný, chýbali mu jasné pravidlá. Viac ako 3 mil. eur neboli poskytnuté na účel, ktorý predpokladá zákon, teda na odstránenie havarijného stavu. Kontrolóri upozornili aj na absenciu kľúčovej stratégie štátu v oblasti podpory športu.

Ministerstvo vnútra malo nevhodne nastavený systém financovania špeciálnych škôl a prípravu strategických dokumentov štátu zveril externým súkromným spoločnostiam. „Dobre nastavený vnútorný systém kontroly organizácie eliminuje nehospodárne, neefektívne a neúčelné vynakladanie prostriedkov a hlavne pomáha vedeniu ministerstva či verejnej inštitúcie napĺňať jej stratégie a odpočtovať plnenie merateľných cieľov. Ak jednotlivé formy kontroly vychádzajú z analýzy rizík a uplatňujú zaužívané štandardy, potom môže mať nielen vedenie úradu, ale aj externá kontrola realizovaná NKÚ uistenie, že ich výsledky vnútornej kontroly sú pravdivé, preukázateľné a slúžia na skvalitnenie riadenia organizácie,“ dodáva K. Mitrík.

infografika - Informácie pre ústavných činiteľov

Parlament je najvyššou kontrolnou inštitúciou v každej demokratickej spoločnosti a aj preto predseda národných kontrolórov zasiela slovenským poslancom správu o výsledku kontroly zo všetkých akcií, ktoré úrad ukončil. Kontrolóri v nich odporúčajú vecné  opatrenia smerujúce k zvýšeniu efektívnosti využívania verejných zdrojov, zároveň poukazujú na potrebu zmeny legislatívy s cieľom lepšieho hospodárenia so štátnym majetkom a nabádajú na transparentné hodnotenie dlhodobých stratégií, ktoré by mali obsahovať merateľné ciele, akčné plány s jasnou zodpovednosťou a udržateľnými zdrojmi financovania.

None

Zdielať: