Tlačové správy 2021

Kvôli nezrovnalostiam pri výstavbe diaľnic prichádzame o milióny eur

Bratislava 8. október 2021 – Proces verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) nebol v rokoch 2019 a 2020 nastavený transparentne a nebránil možným podvodom či korupcii. Vnútorná kontrola NDS bola nefunkčná, konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad po preverení systému verejného obstarávania. Kontrolóri odhalili nedostatky nielen pri jeho príprave, ale tiež pri dokumentovaní procesov. Spoločnosť často nearchivovala dokumenty, niektoré boli dokonca bielené, preto ich nebolo možné detailne preskúmať. To automaticky vyvoláva podozrenie, že prostriedky neboli využívané hospodárne. Kontrolný úrad z týchto dôvodov zistenia odstúpi polícii, Úradu pre verejné obstarávanie i vládnemu auditu.

Práve zlé nastavenie procesov a postupov vyúsťuje do chýb a nedodržiavania termínov. Národní kontrolóri preto poslancom parlamentného výboru odporúčajú požiadať vedenie rezortu dopravy o nastavenie procesu obstarávania v diaľničnej spoločnosti tak, aby bol funkčný, aby sa nepredlžovali termíny výstavby diaľnic a tak, aby sa predišlo kráteniu finančných prostriedkov, ktoré má Slovensko vyčlenené z Európskej únie.

infografika - NDS - D3

Dobudovanie cestnej infraštruktúry je kľúčové pre ďalší ekonomický rozvoj Slovenska a jeho regiónov. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. v stopercentnom vlastníctve štátu zabezpečuje rekonštrukcie, výstavbu, údržbu, či spoplatňovanie diaľnic na Slovensku. Na svoju činnosť vynakladá stovky miliónov eur ročne zo štátneho rozpočtu, vlastných zdrojov, ako aj zo zdrojov EÚ. Kontrolóri NKÚ sa zamerali na systémové nastavenie procesu verejného obstarávania, ktoré patrí ku kľúčovým nástrojom na zabezpečenie hospodárnosti a efektívnosti využitia finančných prostriedkov diaľničnej spoločnosti. Kontrolované boli zákazky v hodnote viac ako 420 miliónov eur v období rokov 2019 až január 2021.

 

PROCES VEREJNÉHO OBSTARANIA ÚČINNE NEBRÁNIL PRED PODVODMI

Kontrolóri preverovali bežné aktivity spoločnosti, napríklad poradenské, bezpečnostné a upratovacie služby, realizáciu verejného obstarávania externými firmami či prenájom, montáž a demontáž protisnehových zábran. Potvrdené boli riziká spojené s nesprávne nastavenými procesmi verejného obstarávania. A to napríklad, že diaľničná spoločnosť nepostupovala v súlade s legislatívnymi pravidlami, pričom proces verejného obstarávania nebol nastavený transparentne, tak, aby účinne bránil podvodom a korupcii. Kontrolóri zhodnotili, že vnútorný kontrolný systém v NDS bol nefunkčný. Spoločnosť totiž nepostupovala podľa zákona o finančnej kontrole, zodpovední zamestnanci nevykonávali základnú finančnú kontrolu, či niektoré verejné prostriedky boli poskytnuté nad rámec oprávnenia (projekt mokrade Valaliky, R2 Košice Šaca – Košické Olšany). Diaľničiari nedodržiavali ani vlastné smernice týkajúce sa oblasti obstarávania a spoločnosť neporovnávala výsledky svojich verejných obstarávaní s inými subjektmi (napr. zahraničnými).

NDS vo vybraných oblastiach neuplatňovala princíp hodnoty za peniaze. Realizovala zákazky s nízkou hodnotou, ich rozdelením sa tak vyhla prísnejšiemu postupu verejného obstarávania. Lehoty na predloženie cenových ponúk v prípade niektorých zákaziek stanovila spoločnosť neprimerane krátke, keď mali uchádzači na vypracovanie ponuky len niekoľko hodín. Princíp transparentnosti nedodržali diaľničiari ani pri dokumentovaní verejného obstarávania, keď nearchivovali všetky potrebné dokumenty, pričom niektoré boli dokonca aj bielené. Jednotlivé úkony tak boli podľa kontrolórov nepredvídateľné a kontrolou nepreskúmateľné. To zároveň vyvoláva podozrenie, že verejné prostriedky neboli využívané hospodárne, pričom mohlo dôjsť k porušeniu povinnosti pri správe cudzieho majetku a k machináciám vo verejnom obstarávaní. Kontrolný úrad preto zistené pochybenia odstúpi polícii. „Je potrebné za takéto zlyhania vyvodzovať osobnú zodpovednosť. Nie je možné len holo skonštatovať, že sme niečo neurobili, nenaprojektovali či nedodržali. Niekto bol za to zodpovedný a za chyby musí znášať dôsledky,“ vysvetľuje predseda kontrolórov Karol Mitrík.

NDS si v rokoch 2019 a 2020 objednala od externých firiem služby v oblasti verejného obstarávania za niekoľko desiatok tisíc eur napriek tomu, že spoločnosť mala na to vlastný odbor so 16 zamestnancami. Kontrolóri upozornili, že manažment NDS nemal ani súhlas predstavenstva na využívanie externých firiem v tejto oblasti a kontrolórom takúto potrebu ani nedokázali zdôvodniť. Pri procese verejného obstarávania diaľničná spoločnosť neskúmala prípadný konflikt záujmov a nezaviedla mechanizmy, ktorými by dokázala identifikovať a preukázať podozrenia o kartelovej dohode alebo obmedzení hospodárskej súťaže.

 

DESIATKY MILIÓNOV EUR MUSÍME VRÁTIŤ

Kontrola tiež poukázala na množstvo nedostatkov v procese verejného obstarávanie pri výstavbe úseku diaľnice D3 Svrčinovec -  Skalité. NDS začala projekt realizovať bez toho, aby mala zabezpečené finančné krytie. Lehota výstavby sa neustále predlžovala. K zmluve o dielo z roku 2013 uzatvorila spoločnosť 14 dodatkov, ktoré so sebou priniesli do prvotného dokumentu až 119 zmien. Vládny audit identifikoval porušenie pravidiel pri použití európskych prostriedkov a následne došlo k vyčísleniu neoprávnených výdavkov vo výške viac ako 43 miliónov eur. Nezrovnalosti sa ukazujú ako významné riziko, s ktorým Slovensko bojuje dlhodobo a ktoré má nepriaznivý vplyv na štátny rozpočet. Pri štyroch diaľničných úsekoch majú za prvý polrok dosiahnuť výšku 160 miliónov eur, pričom najväčšia suma sa týka problémového úseku D1 pri Žiline (Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka). Len na tomto mieste sa odhaduje, že sa nezrovnalosti vyšplhajú na 80 mil. eur. Úsek bol otvorený s 36-mesačným meškaním. Diaľnica síce bola stavebne dokončená už niekoľko mesiacov pred otvorením, problémom bol však zabudnutý privádzač do Žiliny, a tak diaľnica dlhé obdobie končila v poli. „Množstvo európskych peňazí, ktoré sme stratili na nezrovnalostiach, zaplatíme zo štátneho rozpočtu. Chyby diaľničnej spoločnosti spôsobené zlým riadením a chybne nastavenou vnútornou kontrolou musí riešiť vláda aj tým, že chýbajúce peniaze ukrojí z iných svojich priorít. Rezort dopravy a súčasné vedenie NDS by preto mali pomenovať tých, ktorí za tento stav zodpovedajú a mali by voči nim vyvodiť dôsledky aj na úrovni trestnoprávnej zodpovednosti,“ dodáva predseda NKÚ Mitrík.

V súvislosti s výstavbou diaľnic a rýchlostných ciest hrozí ďalšie riziko, ktoré môže mať dopad na štátny rozpočet a negatívne sa môže premietnuť do termínov ukončenia jednotlivých dopravných stavieb. V tomto prípade ide o výrazný nárast cien stavebných materiálov z dôvodu ich aktuálneho nedostatku na európskych či svetových trhoch. Národná autorita pre oblasť externej kontroly preto na základe svojich ostatných zistení odporúča rezortu dopravy, aby v súčinnosti s ministerstvom financií hľadal takú úpravu platnej legislatívy, vďaka ktorej bude možné uplatniť princípy efektívneho a hospodárneho nakladania s verejnými či európskymi prostriedkami. Nielen pri nastavení transparentného verejného obstarávania, ale tiež v priebehu realizácie strategického projektu. Akýkoľvek nový dodatok súvisiaci so zvýšením vysúťaženej ceny by však musel byť podložený dôslednou finančnou analýzou, ktorej závery by boli okrem zodpovedného ministerstva potvrdené aj nestranným subjektom verejnej či štátnej správy.

 

náhľad správy

 

Správa o výsledku kontroly Nastavenie procesu verejného obstarávania v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (pdf, 1,55 MB)

 

 

None

Zdielať: